АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. Домашнє завдання

Читайте также:
 1. II. Перевірка домашнього завдання
 2. II. Перевірка домашнього завдання
 3. III. Домашнє завдання
 4. IV. Домашнє завдання
 5. J Додаткові завдання
 6. LVIII. О горсти земли
 7. V. Домашнє завдання.
 8. VI. Домашнє завдання
 9. VII.Домашнє завдання
 10. VIII. ВЛЮБЛЕННОСТЬ И ГИПНОЗ
 11. VIII. Деньги. Доходы. Расходы

@ Для реалізації дидактичної мети на цьому уроці слід розв'язати завдання такого змісту:

1.Серед поданих виразів зі змінними вибрати: цілі, дробові вирази, раціональні дроби.

1) Які з виразів є цілими; дробовими? Які з виразів є дробами; раціональними дробами?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) .

2) Які з виразів
а2b; (х – у)2 – 4ху; ; ; ; (с + 3)2 + є цілими, які — дробовими?

3) Із раціональних виразів

7х2 – 2ху; ; ; а(а – b) ; ; випишіть ті, які є:

а) цілими виразами; б) дробовими виразами.

4) Складіть дріб:

а) чисельник якого є добутком змінних х і у, а знаменник — сумою;

б) чисельник якого є різницею змінних а і b, а знаменник — добутком.

2.Знаходження значень дробового виразу при даних значеннях змінних.

1) Знайдіть значення виразу:

а) при x = 0; х = 5; х = -3; б) при а = 4, b = 2; а = -4, b = 6;

в) при а = -2; г) при b = 3;

д) при x = ; є) при у = 1,5.

2) Чому дорівнює значення дробу при:

а) a = -3, b = -1; б) a = 1 , b = 0,5?

3.Знаходження допустимих значень змінних у виразі.

1) Укажіть допустимі значення змінної у виразі:

а) ; б) ; в) ; г) .

2) Знайдіть допустимі значення змінної у виразі:

а) ; б) ; в) .

4.Складання виразів зі змінними за умовою задачі.

Автомобіль проїхав 195 км за? год. Запишіть у вигляді виразу швид­кість автомобіля. Знайдіть значення цього виразу при t = 3.

5.Виконання вправ на повторення: арифметичні дії зі звичайними
дробами (скорочення, порівняння, додавання, віднімання), розкла­дання цілих виразів на множники із застосуванням різних способів.

1) Перетворіть у многочлен:

а) (х – 10)(х + 10); б) (2а + 3)(2а – 3); в) (y – 5b)(y + 5b);

г) (8x + y)(y – 8x);д) (х + 7)2;є) (b + 5)2;ж) (а – 2х)2;з) (ab – 1)2.

2)Розкладіть многочлен на множники:

а) 15ах + 20ау; б)36bу – 9су;в) х2 – ху;г) ху – у2; д) а2 +5ab; е) 15с – 10с2.

3) Розкладіть на множники:

а) х2 – 25; б) 16 – с2; в) а2– 6a + 9; г) х2+ 8х + 16; д) а3 – 8; є) b3 + 27.

6.Для учнів, які мають достатній і високий рівень знань — виконання завдань підвищеного рівня складності та логічні вправи. Вставте пропущений вираз:

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)