АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Домашнє завдання

Читайте также:
 1. II. Перевірка домашнього завдання
 2. II. Перевірка домашнього завдання
 3. III. Домашнє завдання
 4. IV. Домашнє завдання
 5. J Додаткові завдання
 6. V. Домашнє завдання.
 7. VII.Домашнє завдання
 8. VIII. Домашнє завдання
 9. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 10. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 11. Варіанти завдання

1. За довідковим матеріалом (5 клас) повторити зміст понять «буквений вираз», «коефіцієнт», «подібні доданки», «розкриття дужок», «зведення подібних доданків».

2. Виконати вправи на застосування правил арифметичних дій з раціона льними числами та на застосування властивостей арифметичних дій.

Урок 2. ДІЇ з раціональними числами

Тип уроку:повторення та систематизація знань і умінь учнів.

Хід уроку

І. Організаційний етапВступне слово вчителя (інструктаж щодо проведення уроку).

1. Самоперевірка готовності учнів до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання

1. Вправи на застосування матеріалу попереднього уроку перевіряються вибірково, із зупинкою лише на складних моментах.

2. Повторення змісту понять перевіряється більш докладно: учні виконують самоперевірку цього завдання, звіривши свої записи із розданим довідко вим матеріалом. Якщо учні виявляють помилки або неточності, то випра вляють їх.

III. Постановка мети і формулювання завдань уроку

Формулювання основної навчальної мети уроку та пропозиція учням запропонувати власні варіанти способів дій, які їм треба виконати, щоб досягти визначеної мети. Формулювання завдання, виходячи з узгодженої мети.

IV Оперування знаннями і способами дій у стандартних ситуаціях

Самостійна робота.

1. Знайти значення виразу 1,5х-9 при х = -6 ; х = 20 .

2 Знайти значення виразу -а при а = -0,7 ; а = 3 .

3. Знайти значення виразу |б| при Ь = -6 ; 6 = 1,5 .

4. Знайти подібні доданки у виразі -ба + 9 + а-1 .

5. Розкрити дужки у виразі 7-(2*-3).

6. Спростити вираз 7а-(1-2а) .

V. Оперування знаннями і способами дій

У нестандартних ситуаціях

Нестандартні ситуації передбачають:

1)застосування кількох алгоритмів для перетворення даного виразу;

2)розв'язування вправ, у яких не сказано про необхідність виконання перетворення буквеного виразу,— наприклад, довести, що значення виразу не залежить від значення змінної.

VI.Підсумки уроку

1. Розкривши дужки і звівши подібні доданки у виразі 7(4а+6)-12а .отримаємо:

а) 16а + 6;б) 16а + 42;в) 58а ; г) 40а + 42.

2. Вираз -3,5-2а дорівнює:

а) -7а ; б) -7 ; в) 70а ; г) -70а .

VII.Домашнє завдання1. За довідковим матеріалом (6 клас) повторити зміст понять «рівняння», «корінь рівняння» та способи розв'язування рівнянь.

ТЕМА 1 .ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

(9 ГОДИН)

Рівняння та його корені (1 година)

Основна мета:поглибити, розширити та узагальнити відомості про рівняння, що їх отримали учні у молодших класах, розвити вміння розв'язувати рівняння та використовувати їх при розв'язуванні текстових задач.

Урок 1.Загальні відомості про рівняння.

Тип уроку:повторення та систематизація знань і умінь учнів

Хід уроку

I. Організаційний етап


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)