АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Усні вправи

Читайте также:
 1. II. Перевірка домашнього завдання
 2. II. Формулювання мети і завдань уроку
 3. III.Формулювання мети і завдань уроку
 4. III.Формулювання мети і завдань уроку
 5. III.Формулювання мети і завдань уроку
 6. V. Вивчення нового матеріалу та формування знань
 7. V. Узагальнення знань
 8. VI. Закріплення знань і вироблення умінь
 9. VIII. Домашнє завдання
 10. В допомогу ведучому
 11. Вивчення фізичної культури у 2013-2014 навчальному році в 5 класі
 12. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму

1. Обчислити: 44 + 28; -17 + 42; -3-3; -7-(-6) -8.

2. Спростити вираз|

3. Серед рівнянь (} виберіть ті,
що мають коренем тільки число 4.

V. Формування знань

План викладання матеріалу

1. Поняття рівносильних рівнянь (приклади та контрприклади).

2. Уявлення про один із способів розв'язування рівнянь — спосіб рівносиль­них перетворень.

3. Основні властивості рівносильних рівнянь.

VI. Вироблення умінь

Усні вправи.

1. Чи рівносильні рівняння:

Відповідь обґрунтуйте.

2. Поясніть кожний крок у розв'язанні рівнянь:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)