АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У нестандартних ситуаціях

Читайте также:
  1. Державне управління захистом та безпекою у надзвичайних ситуаціях
  2. Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях
  3. Заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях
  4. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях

ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

МАТЕРІАЛУ ЗА 5-6 КЛАСИ

(2 ГОДИНИ)

Основна мета:повторити та систематизувати одержані у 5—6 класах знання про алгоритми виконання арифметичних дій з раціональними числами та види перетворень буквених виразів, а також уміння застосовувати названі алгоритми до розв'язування задач.

Урок 1 •- ДІЇ з раціональними .числами

Тип уроку:повторення та систематизація знань і умінь учнів.

Хід уроку

 

І. Організаційний етап - '

1. Вступне слово вчителя щодо організації вивчення алгебри у 7 класі.

2. Перевірка наявності в учнів необхідного навчального матеріалу.

II. Формулювання мети і завдань уроку

Формулювання основної навчальної мети уроку та її винесення на узгодження з учнями. Формулювання завдань, виходячи з узгодженої мети.

III. Оперування знаннями і способами дій у стандартних ситуаціях

Математичний диктант № 1

IV. Оперування знаннями та способами дій

у нестандартних ситуаціях

(Під нестандартними ситуаціями розуміємо розв'язування завдань на обчислення значень числових виразів, що передбачають:

1) застосування кількох правил арифметичних дій та визначення порядку виконання цих дій;

2) застосування переставної та сполучної властивостей додавання і множен ня та розподільної властивості множення відносно додавання, а також деяких правил швидкої лічби, вивчених учнями;

3) складання числових виразів або за умовою задачі, або шляхом трансфор мування текстового запису умови завдання у числовий вираз.

V.Підсумки урокуОбчислити значення виразу

1. Обчислити найзручнішим способом значення виразу


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)