АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З’ясування вихідного рівня знань студентів

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Засвоєння знань та вмінь
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. II. Розвиток математичних знань.
 12. III. Актуалiзацiя опорних знань учнiв.

 

1. Створення несприйнятливості організму до інфекційних захворювань за допомогою біопрепаратів специфічної дії – це:

А – неспецифічна імунопрофілактика;

В – вакцинація;

С – вторинна імунопрофілактика;

Д – специфічна імунопрофілактика;

Е – пасивна імунопрофілактика.

 

2. Виберіть види імунітету:

А – набутий, штучний;

В – вроджений, набутий;

С – вроджений, природний;

Д – природний, штучний;

Е – штучний, пасивний.

 

3. Вкажіть види набутого імунітету:

А – набутий, штучний;

В – природний, штучний;

С – вроджений, природний;

Д – вроджений, активний;

Е – штучний, пасивний.

 

4. Вкажіть види штучного імунітету:

А – набутий, природний;

В – природний, пасивний;

С – активний, пасивний;

Д – вроджений, активний;

Е – вроджений, природний;

 

5. Вкажіть види природного імунітету:

А – активний, пасивний;

В – штучний, пасивний;

С – вроджений, штучний;

Д – вроджений, активний;

Е – набутий, штучний.

 

6. Набутий природний активний імунітет виникає внаслідок:

А – введення сироваток;

В – введення імуноглобулінів;

С – надходження антитіл при грудному вигодовуванні;

Д – надходження антитіл трансплацентарно;

Е – перенесеного захворювання.

 

7. Набутий природний пасивний імунітет виникає внаслідок:

А – введення сироваток;

В – введення імуноглобулінів;

С – надходження антитіл при грудному вигодовуванні;

Д – перенесеного захворювання;

Е – введення вакцин.

 

8. Набутий штучний пасивний імунітет виникає внаслідок:

А – введення сироваток;

В – надходження антитіл трансплацентарно;

С – надходження антитіл при грудному вигодовуванні;

Д – перенесеного захворювання;

Е – введення вакцин.

 

9. Набутий штучний активний імунітет виникає внаслідок:

А – введення сироваток;

В – надходження антитіл трансплацентарно;

С – надходження антитіл при грудному вигодовуванні;

Д – введення вакцин;

Е – перенесеного захворювання.

 

10. Який вид імунітету створюється засобами імунопрофілактики:

А – набутий, штучний;

В – природний, штучний;

С – вроджений, природний;

Д – вроджений, активний;

Е – штучний, пасивний.

 

 

11. Створення штучного активного імунітету проти конкретних інфекційних хвороб – це:А – неспецифічна імунопрофілактика;

В – вакцинація;

С – проепідемічування;

Д – вторинна імунопрофілактика;

Е – пасивна імунопрофілактика.

 

12. Вперше вакцинацію застосував:

А – Л. Пастер;

В – Р. Кох;

С – А. Левенгук;

Д – Е. Дженнер;

Е – Р. Вірхов.

 

13. Для активної імунізації використовують такі типи вакцин:

А – живі ослаблені;

В – інактивовані, анатоксини;

С – хімічні;

Д – штучні;

Е – всі вище вказані.

 

14. Вакцини, отримані шляхом нагрівання, обробки ацетоном, спиртом, формаліном чи карболовою кислотою мікроорганізмів називають:

А – інактивовані;

В – живі атенуйовані;

С – хімічні;

Д – анатоксини;

Е – штучні.

 

15. Вакцини, отримані шляхом пасажу культури через несприйнятливих тварин називають:

А – інактивовані;

В – живі атенуйовані;

С – хімічні;

Д – анатоксини;

Е – штучні.

 

16. Вакцини, отримані шляхом культивування в несприйнятливих умовах життєдіяльності мікроорганізму називають:

А – штучні;

В – вбиті;

С – хімічні;

Д – анатоксини;

Е – живі атенуйовані.

 

17. Вакцини, отримані методом генної інженерії, результатом чого є рекомбінанати із зниженою вірулентністю називають:

А – штучні;

В – вбиті;

С – живі атенуйовані;

Д – анатоксини;

Е – хімічні.

 

18. Вакцини, отримані шляхом тривалої обробки екзотоксинів збудників 0,3-0,4 % розчином формаліну називають:

А – штучні;

В – вбиті;

С – анатоксини;

Д – хімічні;

Е – живі атенуйовані.

 

19. Анатоксини створюють імунітет:

А – антимікробний;

В – антитоксичний;

С – анатоксичний;

Д – антивірусний;

Е – антибактерійний.

 

20. Вакцини, отримані із імуногенної частинки мікроорганізмів називають:

А – хімічні;

В – вбиті;

С – штучні;

Д – анатоксини;

Е – живі атенуйовані.

21. Вакцини, отримані із структур, що моделюють природні антигени називають:

А – штучні;

В – вбиті;

С – хімічні;

Д – анатоксини;

Е – живі атенуйовані.

 

22. Екстрена профілактика передбачає введення:

А – вакцин;

В – сироваток;

С – імуноглобулінів;

Д – правильна відповідь В і С;

Е – правильна відповідь А і В.

 

23. Сироватки та імуноглобуліни створюють імунітет:

А – активний, пасивний;

В – штучний, пасивний;

С – вроджений, штучний;

Д – вроджений, активний;

Е – активний, штучний.

 

24. Гомологічні сироватки та імуноглобуліни отримують із:

А – сироватки коней;

В – крові людей;

С – плазми коней;

Д – крові мавп;

Е – сироватки свиней.

 

25. Гетерологічні сироватки та імуноглобуліни отримують із:

А – сироватки людей;

В – плазми птахів;

С – крові людей;

Д – крові коней;

Е – плазми людей.

 

26. Гетерологічні препарати вводять за методом:

А – Пастера;

В – Коха;

С – Вірхова;

Д – Дженнера;

Е – Безредко.

 

27. Бактеріофаги застосовують особам, які:

А – контактували із хворим на бактерійну інфекцію;

В – захворіли на вірусну інфекцію;

С – здоровим;

Д – недоношеним дітям;

Е – контактували із хворим на вірусну інфекцію.

 

28. Для лікування і профілактики вірусних захворювань застосовують:

А – бактеріофаг;

В – вакцину;

С – анатоксин;

Д – інтерферон;

Е – антибіотики.

 

29. На етикетці імунобіологічного препарату повинні бути такі позначення:

А – виробник і назва препарату;

В – кількість препарату і доз;

С – серійний і контрольний номер;

Д – термін придатності, дата виготовлення;

Е – все вище вказане.

 

30. Дотримання температурного режиму зберігання і транспортування вакцин на всьому протязі від виробника до осіб, які підлягають щепленню називають:

А – «температурний режим»;

В – «тепловий режим»;

С – «температурний ланцюг»;

Д – «холодовий ланцюг»;

Е – «холодовий режим».

 

 

31. Більшість імунобіологічних препаратів зберігають при температурі:

А – +2°...+10°С;

В – 0°...+5°С;

С – -2°...+2°С;

Д – +3°...+6°С;

Е – +4°...+8°С.

 

32. Виберіть види профілактичних щеплень:

А – планові, позапланові;

В – планові, за епідемічними показаннями;

С – за епідемічними показаннями, селективні;

Д – планові, масові;

Е – за епідемічними показаннями, масові.

 

33. Планові щеплення поділяються на:

А – планові, позапланові;

В – селективні, масові;

С – за епід. показами, селективні;

Д – планові, за епід. показами;

Е – за епід. показами, масові.

 

34. Екстрена профілактика правцю і сказу належить до:

А – щеплень за епідемічними показаннями;

В – масових щеплень;

С – селективних щеплень;

Д – планових щеплень;

Е – щеплень в осередку інфекції.

 

35. До планових масових щеплень належить вакцинація проти:

А – чуми;

В – дифтерії;

С – кліщового енцефаліту;

Д – сибірки;

Е – сказу.

 

 

36. До планових масових щеплень належить вакцинація проти:

А – Ку - гарячки;

В – кору;

С – черевного тифу;

Д – малярії;

Е – сифілісу.

 

37. До планових селективних щеплень належить вакцинація проти:

А – Ку-гарячки;

В – кору;

С – туберкульозу;

Д – епідемічного паротиту;

Е – поліомієліту.

 

38. Селективні щеплення проводяться:

А – дітям, що відвідують дитячі дошкільні заклади;

В – дітям, що відвідують школи;

С – населенню, що проживає на території природних осередків;

Д – працівникам транспорту;

Е – батькам, що доглядають за хворими дітьми.

 

39. Профілактичні щеплення проводяться:

А – в домашніх умовах;

В – в кабінеті профілактичних щеплень поліклініки;

С – в маніпуляційному кабінеті поліклініки;

Д – в кабінеті інфекційних захворювань;

Е – в реанімаційному відділенні лікарні.

 

40. Карта профілактичних щеплень під номером:

А – 026/О;

В – 063/О;

С – 064/О;

Д – 112/О;

Е – 058/О.

 

41. Журнал обліку профілактичних щеплень облікується під номером:

А – 026/О;

В – 063/О;

С – 064/О;

Д – 112/О;

Е – 058/О.

 

42. До живих атенуйованих вакцин належить вакцина проти:

А – дифтерії;

В – туберкульозу;

С – сказу;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – правцю.

 

43. До живих атенуйованих вакцин належить вакцина проти:

А – кору;

В – сказу;

С – дифтерії;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – правцю.

 

44. До інактивованих вакцин належить вакцина проти:

А – туберкульозу;

В – кашлюку;

С – дифтерії;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – правцю.

 

45. До генноінженерних вакцин належить вакцина проти:

А – туберкульозу;

В – кашлюку;

С – дифтерії;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – правцю.

 

46. До анатоксинів належить препарат проти:

А – туберкульозу;

В – кашлюку;

С – дифтерії;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – епідемічного паротиту.

47. До анатоксинів належить препарат проти:

А – туберкульозу;

В – правцю;

С – епідемічного паротиту;

Д – вірусного гепатиту В;

Е – кашлюку.

 

48. Календар профілактичних щеплень регламентований наказом МОЗ України:

А – № 450;

В – № 223;

С – № 30;

Д – № 595;

Е – № 36.

 

49. Профілактичні щеплення виконує:

А – лікар-педіатр;

В – лікар-епідеміолог;

С – сімейний лікар;

Д – головний лікар;

Е – сертифіковані медичні працівники.

 

50. Додатковими засобами профілактики інфекційних захворювань можуть бути:

А – імуноглобулін;

В – імунна сироватка;

С – антибіотик;

Д – бактеріофаг;

Е – все вище перераховане.

 

Еталони відповідей: 1. Д; 2. В; 3. В; 4. С; 5. А; 6. Е; 7. С; 8. А; 9. Д; 10. А; 11. С; 12. Д; 13. Е; 14. А; 15. В; 16. Е; 17. С; 18. С; 19. В; 20. А; 21. А; 22. Д; 23. В; 24. В; 25. Д; 26. Е; 27. А; 28. Д; 29. Е; 30. Д; 31. Е; 32. В; 33. В; 34. А; 35. В; 36. В; 37. А; 38. В; 39. Д; 40. В; 41. С; 42. В; 43. А; 44. В; 45. Д; 46. С; 47. В; 48. Д; 49. Е; 50. Е.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)