АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фактори виробництва

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 4. Види формування фінансових ресурсів малого підприємництва: субпідряд, лізинг, факторинг, франчайзинг, факторинг, придбання існуючого бізнесу.
 5. Виды факторинговых операций.
 6. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 7. Витрати виробництва.
 8. Витрати виробництва. Прибуток і його призначення. Рентабельність
 9. Влияние применения факторинговых расчетов на изменение ликвидности ОАО «Радиозавод»
 10. Внутрішні силові фактори при згині.
 11. Вопрос 10. Факторинг и его финансовые особенности
 12. Вопрос 11. Факторинг и его финансовые особенности

Функція корисноті та криві байдужості.

Крива байдужості — це крива, кожна точка якої характеризує споживацький вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг.

Властивості кривих байдужості1:

1. Криві байдужості с монотонно спадними функціями (при збільшенні кількості певного блага значення функції спадає)

2. Поверхні байдужості не перетинаються.

3. При збільшенні споживання певного блага зменшується величина іншого, яку людина жертвує заради отримання додаткової одиниці першого блага (прояв закону спадної граничної корисності).

4. Чим більше поверхня байдужості віддалена від початку координат, тим привабливішими для людини є набори благ, які розташовані на цій поверхні.

Криві байдужості особливого типу. Існують групи товарів і послуг, що мають криві байдужості особливого типу':

-повні субститути (замінники) — товари, які повністю можуть бути замінені один одним з постійним коефіцієнтом заміни.

-повні доповнення — товари, які можуть споживатися в фіксованій пропорції.

Шкідливі товари — це та група товарів, споживання яких шкідливе для споживача. Прикладом є інтенсивність функціонування підприємств і забруднення навколишнього середовища. Криві байдужості для таких товарів показують, що з інтенсифікацією виробництва зростає забруднення навколишнього середовища.

Фактори виробництва.

Види факторів виробництва зумовлені різноманітною виробничою діяльністю людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах і регіонах. Наприклад, є фактори виробництва сільськогосподарського призначення або такі, що належать до про-исловості чи таких її підгалузей, як легка промисловість, машинобудування.

Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва і безпосередніми виробниками , наділеними здатністю до праці, яка реалізується у поєднанні з засобами праці.

Особистий і речовий фактори набувають найсуттєвішої якості - суспільного характеру, коли постають не як індивідуальні, а як су-купні фактори. Індивідуальні фактори, як і індивідуальне виробництво, певною мірою є абстракцією. Індивідуальні фактори обох типів в суспільному вигляді - це сукупна робоча сила та сукупні засоби виробництва, сукупний фактор виробництва - однотипний але багатовидовий. Зростання різноманітності видів фактора не змінює його типу, але означає розвиток його суспільного характеру, оскільки примножує й ускладнює зв'язки між різновидовими факторами виробництва одного типу . Між індивідуальним та сукупним факторами виробництва виникають відносини і єдності, і відчуження.Первинними факторами виробництва були земля і праця. З розвитком цивілізації з'явилися й інші речові фактори виробництва, але також похідні від землі.

Функція засобів виробництва полягає в тому, щоб бути провідником продуктивної дії працівника на предмети і сили природи. Частина засобів виробництва характеризується засобами праці, за допомогою яких робітники продуктивно трансформують предмети праці. Активною частиною засобів праці є знаряддя праці, рівень розвитку яких багато в чому є показником відносин між людьми, які складаються в процесі виробництва, і ступеня зрілості тієї чи іншої епохи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)