АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підзаконні нормативні акти

Читайте также:
 1. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
 2. Державні нормативні документи, які відображають зміст освіти в школі
 3. І. Нормативні джерела
 4. Л.8. НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ У МЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Нормативні акти
 6. НОРМАТИВНІ АКТИ
 7. НОРМАТИВНІ АКТИ
 8. Нормативні акти
 9. Нормативні акти
 10. Нормативні акти
 11. Нормативні акти
 12. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 // ВВР, 1993, N 10, ст.82;

2. Заходи щодо передачі функцій Міністерства фінансів України у сфері нагляду за страховою діяльністю до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 14 березня 2003 року N 210;

3. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України: затверджено Постановою Пенсійного фонду від 19.12.2003 № 21-1 (замість Інструкція від 06.09.96р. №11-1);

4. Інструкція по статистиці кількості робітників, зайнятих у народному господарстві України: затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95р. №171;

5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22;

6. Інструкція про касові операції в банках України: затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 04.12.2004 № 593);

7. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 23.07.2002 № 259);

8. Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 11 серпня 1998 року N 63;

9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

10. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: затверджена Наказом Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2001 року N 110;

11. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: затверджена Наказом Мінпраці та соцполітики від 18.12.2000 № 339;12. Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту: затверджена Наказом Міністерства фінансів України та ДПА України від 01.10.99р. N231/539/118/219 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N47/20/37/28 від 23.01.2002р.);

13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368;

14. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності: затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40;

15. Методичні рекомендації з організації кабінетного аудиту (для юридичних осіб): затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 25 листопада 2002 р. N 567;

16. Методичні рекомендації стосовно дій оперативних працівників податкової міліції при проведенні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності: Лист ДПА України від 19.11.2002 г. N 17932/7/26-4017;

17. Методичні рекомендації та нова редакція зразків форм актів перевірок: затверджені Наказом ДПА України від 15 жовтня 2004 року № 599;

18. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання: затверджений Постановою КМУ від 17 травня 2002 р. N 659 (зі змінами від 8 вересня 2004 року N 1179);

19. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем: затверджене Постановою НБУ від 24.02.94р.;

20. Положення про Державне Казначейство: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95р.;

21. Положення про державний вищий заклад освіти: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074;

22. Положення про Державний комітет фінансового моніторингу: затверджене Указом Президента України від вiд 24.12.2004 № 1527/2004 (додатково див. в Постанові КМ N 100 від 31.01.2007 р.);

‡агрузка...

23. Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41;

24. Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998р. № 634;

25. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: затверджене Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003;

26. Положення про Міністерство фінансів України: затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147;

27. Положення про Пенсійний фонд України: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94р. №345;

28. Положення про переказаний і простий вексель: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10.09.92р. № 528;

29. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275;

30. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 485;

31. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004р. № 484;

32. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 483;

33. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджено постановою правління Національного банку України від 24 вересня 1999 р. №479. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 р. за №802/4095;

34. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508;

35. Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95р. №991;

36. Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.97р.;

37. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: затверджено постановою Правління НБУ від 31.08.2001 N 375;

38. Положення про реєстр платників податку на додану вартість: затверджене наказом ДПА України від 27.05.97р.;

39. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності: затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 року N 9;

40. Положення про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96р. № 478;

41. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002р. № 1434;

42. Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646;

43. Порядок відрахувань на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95р. № 645;

44. Порядок відшкодування витрат при короткострокових відрядженнях за кордон: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94р.;

45. Порядок і умови обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб державних податкових інспекцій: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.94 №349;

46. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету: затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 25 березня 1999 р. N 27;

47. Порядок надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання: затверджене Наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 2003 року N 94/387;

48. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України вiд 28.02.2002р. № 228;

49. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740;

50. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року N 604;

51. Про введення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби: Указ Президента від 18.09.95р. №349/95;

52. Про вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування виплат населенню: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.96р. №1033;

53. Про використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1999р. № 1185;

54. Про випуск процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2000р. № 1455;

55. Про випуски облігацій внутрішніх державних позик: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 80;

56. Про виробництво та впровадження приладів обліку споживання газу в побуті: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.95 № 422;

57. Про грошову реформу в Україні: Указ Президента від25.08.96р.;

58. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93р. № 7-493;

59. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: затверджене указом Президента України від 11 грудня 2002 року N 1153/2002;

60. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України 14 лютого 1997 року N 142/97;

61. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: затверджені Указом Президента України від 23.07.98 N 817/98;

62. Про деякі питання діяльності Державного казначейства України: Постанова КМУ від 17 лютого 1999 р. N 180;

63. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 23-93 (із змінами, внесеними згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93) // ВВР, 1993, N 19, ст.207;

64. Про додаткове забезпечення гарантій чи інших зобов'язань уряду України, що надаються іноземним кредиторам по погашенню кредитів в іноземній валюті, які одержують українські юридичні особи: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від І 7.08.95р.;

65. Про достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000р. № 1720;

66. Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України: затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 155;

67. Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паливно-мастильними матеріалами і іншими матеріально-технічними ресурсами за рахунок товарного кредиту: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.95р. №1008;

68. Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі: Указ Президента від 21.01.98р.;

69. Про затвердження змін та доповнень до окремих нормативних актів НБУ з питань безготівкових розрахунків: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 30.12.96р.;

70. Про затвердження Порядку зарахування у 2004 році коштів, що надійдуть до державного бюджету у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання: Затверджений Постановою КМУ від 24 березня 2004 р. N 362 (відповідно до пункту 5 статті 50 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік");

71. Про затвердження Порядку подання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.95р. № 709;

72. Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.12.1995р. № 1044;

73. Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій: Постанова КМУ від 11 липня 2001 р. N 787;

74. Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.98 №191;

75. Про Заяву Президії Верховної Ради України про Збройні Сили України: затверджене Постановою Президії Верховної Ради України від 22.11.91р.;

76. Про компенсацію громадянам України втрат від обезцінення грошових збережень в установах Ощадного банку України і Укрдержстраху: Указ Президента від 24.11.94р.;

77. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93р. № 56-93;

78. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента від 10.11.94р.;

79. Про норматив обертання платіжних документів в Україні: затверджене Постановою Верховної Ради України від 25.06.93р. № 3324-XII;

80. Про організацію територіальних митних управлінь: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.94р. №465;

81. Про перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 53-р;

82. Про першочергові заходи по компенсації громадянам України втрат від обезцінення цінних паперів і грошових нагромаджень: Указ Президента від 15.06.94р.;

83. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93р.;

84. Про положення про державний митний комітет України: Указ Президента від 20.01.95р. № 73/95;

85. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам та організаціям: Указ Президента від 08.08.95р.;

86. Про розвиток селянських (фермерських) господарств: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.91р.;

87. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.;

88. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): затверджені Постановою Кабінету Міністрів України і Національним банком України від 28 серпня 2001 р. N 1124

89. Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов'язкових платежів, недоліки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.98р. № 1251.

90. Про створення Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2004р. № 666

91. Про створення Державної Податкової Адміністрації та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента від 22.08.96р.;

92. Про створення єдиного державного реєстру підприємств і організацій України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96р. №118.

93. Про тарифи на воду, яка забирається із водогосподарських систем: затверджене Постановою Мінекономіки України від 13.07.92р. №20.

94. Про тарифи на воду: затверджене Постановою Мінекономіки України від 05.01.93р. №2.

95. Про укладення угод про реструктурування простроченої станом на 1 січня 2003 р. заборгованості юридичних осіб за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками: Постанова КМУ від 17 липня 2003 р. N 1070

96. Про укладення угод про реструктурування простроченої станом на 1 січня 2004 р. заборгованості юридичних осіб за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками: Постанова КМУ від 10 серпня 2004 р. N 1030

97. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28 вересня 2004 року N 1144/2004;

98. Щодо заборони реалізації на території України страхових полісів іноземних страховиків або інших документів, які підтверджують укладання договорів страхування з іноземними страховиками: затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31.07.2003 р. N РК-23/2003.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)