АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік питань на семінарське заняття №3

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 4. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 5. Варіанти питань до модульної роботи
 6. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 7. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 8. Види інструкцій з питань охорони праці та їх розробка.
 9. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 10. Відомчий, регіональний і громадський контроль з питань охорони праці на підприємстві.
 11. Вступні заняття
 12. З БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ: ВАМ ДОПОМОЖУТЬ РЕГІОНАЛЬНІ ШТАБИ

Компетенція представницьких та виконавчих органів держави, місцевого самоврядування щодо здійснення фінансового контролю:

1) органи, що реалізують повноваження у сфері фінансового контролю поряд з іншими своїми повноваженнями – органи загальної компетенції:

а) представницькі органи держави, місцевого самоврядування (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради);

б) Президент України;

в) органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад);

г) міністерства, відомства, інші центральні органи виконавчої влади, які здійснюють фінансовий контроль поряд зі своїми основними функціями;

2) органи, які створено для здійснення фінансового контролю в Україні (Рахункова палата, Міністерство фінансів України, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи державної податкової служби України, Державна пробірна палата України тощо).

Рекомендована література:

Закони України: (1), (2), (13), (16), (61), (19), (24), (25), (31), (36), (38), (51), (53), (68), (80)

Підзаконні нормативні акти: (15-17), (22), (23), (42), (47), (61), (88), (91), (92), (97)

Навчальна література:

Основна: (1). (2), (3) с.13-15; (4); (6) с.27-50; (7) с.66-75, (8) с.38-46

Додаткова: (7)с.64-163; 117-139.

 

Вивчаючи дану тему студенти повинні звернути увагу на значення контролю і особливо фінансового контролю. Слід пам’ятати, що слово “контроль” походить від латинського “контра ротулюс” (від якого утворилося французьке слово “контроль”), що означає співставлення або протиставлення. Контроль є однією з основних функцій органів управління, що полягає в систематичній перевірці об’єктів контролю, виявленні відхилень, які допущені в ході виконання управлінських рішень та встановленні їх причин.

Під час відповіді необхідно розкрити зміст фінансового контролю як юридичного інституту та процесуальної форми правової діяльності держави, як елемента у механізмі управління економікою, як засобу охорони норм фінансового права, як діяльності компетентних органів та недержавних установ.

Потрібно пам’ятати, що фінансовий контроль – це діяльність державних органів і недержавних організацій, наділених відповідними повноваженнями, що спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих фондів держави.Особливу увагу студентам необхідно звернути на функції контролю: аналітичну, інформаційну, стабілізуючу, правоохоронну, попереджувальну та виховну.

Студенти повинні знати, що основним завданням фінансового контролю є виявлення, усунення та попередження порушень у сфері фінансової діяльності держави.

Необхідно дати характеристику формам, методам та видам фінансового контролю, з’ясувавши що критерієм класифікації за видами є суб’єкт, що здійснює контрольні повноваження, за формами – час, за методами – спосіб здійснення контрольних повноважень та джерело використовуваної інформації. Особливу увагу слід звернути на такі види фінансового контролю як державний, підвидами якого є загальнодержавний, який може бути парламентським, інституційним, президентським, адміністративним і відомчий – внутрівідомчим і внутрігосподарським та недержавний, підвидами якого є аудиторський контроль і внутрішній контроль приватних підприємств, комерційних організацій. Характеризуючи такі форми фінансового контролю як попередній, поточний, наступний необхідно звернути увагу на органи, що його здійснюють, на випадки коли проводиться той чи інший контроль і звичайно на ту мету, яка стоїть перед відповідними органами.

У фінансовому праві розрізняють ще обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Обов’язковий здійснюється:

а) в силу вимог нормативних актів (наприклад, контроль Рахункової палати за виконанням бюджету по підсумках року).

б) за рішенням компетентних органів держави.

Ініціативний фінансовий контроль здійснюється на підставі власних рішень господарюючих суб’єктів.

Студенти повинні давати характеристику методам фінансового контролю таким, як: перевірка, інвентаризація, аналіз, ревізія, обстеження. Також необхідно звернути увагу на: види перевірок (поточні і тематичні), види ревізій (фактичні і документальні, комплексні, часткові, повні), порядок здійснення ревізій тощо.

‡агрузка...

Необхідно виділити і такий метод фінансового контролю як обстеження, яке охоплює окремі сторони діяльності підприємств, установ, організацій, і здійснюється шляхом анкетування, опитування тощо.

Розглядаючи органи, що здійснюють фінансовий контроль, слід зазначити, що система органів фінансового контролю в Україні на сьогодні фактично сформувалася. Фінансовий контроль здійснюють органи законодавчої влади, органи виконавчої влади, спеціальні органи державного фінансового контролю, недержавні спеціалізовані організації (аудитори, аудиторські фірми).

Вивчаючи органи, що здійснюють фінансовий контроль, студентам необхідно повторити тему “Правові основи фінансової діяльності держави”, основні повноваження органів у сфері фінансової діяльності в більшості є контрольними повноваженнями.

Обов’язковою умовою при вивченні матеріалу, що стосується контрольних повноважень органів фінансового контролю, є посилання на відповідні нормативні акти, які і визначають ці контрольні повноваження.

Особливу увагу необхідно звернути на такі спеціальні органи фінансового контролю як Рахункова палата, Державне казначейство України, органи державної контрольно-ревізійної служби.

Окремо в даній темі виділено вивчення правових основ здійснення фінансового контролю органами ДПС України.

Слід зазначити, що функції ДПА України у сфері фінансового контролю визначає ст.4 Положення про ДПА України до яких відносяться:

1) видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

2) затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразків документа, що затверджує реєстрацію фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів, форми повідомлення про відкриття або закриття юридичними і фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

3) здійснення заходів, щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

4) роз’яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків, інших платежів та організація виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

5) надання органам державної податкової служби методичної і практичної допомоги в організації роботи, проведення обстеження та перевірки її стану;

6) організація роботи по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт органів державної податкової служби;

7) розробка основних напрямів, форм і методів проведення перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;

8) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направлення матеріалів з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

9) інформування Президента України та Кабінету Міністрів України про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України;

10) подання Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіту про надходження податків, інших платежів;

11) координація діяльності органів державної податкової служби та організація їх взаємодії з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків;

12) внесення пропозицій та розробка проектів міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконання в межах, визначених законодавством, міжнародних договорів з питань оподаткування;

13) надання фізичним особам – платникам податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційних номерів і надсилання до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів, ведення Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

14) прогнозування, аналіз надходжень податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, вивчення впливу макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробка пропозиції щодо їх збільшення та зменшення витрат бюджету;

15) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Функції ДПА в АРК, областях, містах Києві та Севастополі та ДПІ в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних ДПІ визначено Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, які слід запам’ятати.

Студентам необхідно звернути увагу на аудиторський контроль, знати права та обов’язки аудиторів та аудиторських фірм, охарактеризувати форми аудиторських послуг.

З іншими питаннями, що стосуються фінансового контролю слід ознайомитися під час вивчення спецкурсу “Правові основи здійснення фінансового контролю”.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)