АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 8. Правове регулювання державних (муніципальних) видатків в Україні

Читайте также:
 1. А) Тематика рефератов по курсу «Политическое правоведение»
 2. Аграрна реформа П. Сталипіна в Україні і її наслідки
 3. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 4. Адміністративна реформа в Україні
 5. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 6. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
 7. Атестація державних службовців.
 8. Банківське регулювання і банківський нагляд
 9. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 10. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 11. Бюджетний устрій в Україні
 12. В чем проявляется научная значимость сравнительного правоведения?

Перелік питань на семінарське заняття:

1. Поняття видатків та публічних видатків.

2. Система публічних видатків.

3. Фінансування публічних видатків.

4. Принципи фінансування публічних видатків.

5. Видатки бюджету. Видатки з Державного бюджету та видатки з місцевих бюджетів.

Рекомендована література:

Закони України: (1), (2), (9), (14), (20), (28), (42), (45), (46), (49), (52), (79)

Підзаконні нормативні акти: (21), (27), (35), (36), (40), (41), (43), (44), (48), (68), (74), (75), (89), (90)

Навчальна література:

Основна: (1), (3), (5), (6), (7), (11), (13)

Додаткова: (3), (7), (13), (14), (15), (16).

При вивченні даної теми студент повинен засвоїти поняття державних видатків. Їх можна визначити як врегульовані нормами права суспільні відносини, пов’язані з планомірним використанням державних грошових ресурсів з метою матеріального забезпечення процесу розширеного відтворення, утримання соціальної сфери, обороноздатності і державного управління.

Потрібно запам’ятати, що учасниками суспільних правових відносин щодо витрачання державних та комунальних грошових ресурсів є: держава в особі Верховної Ради України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада і Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві органи самоврядування та їх виконавчі органи, а також галузеві органи виконавчої влади України, державні та комунальні підприємства, організації і установи.

Вивчивши матеріал, студент повинен знати, що більшість державних видатків фінансується з Державного бюджету України, а також звернути увагу на те, що державні видатки здійснюються шляхом фінансування і закріплюються у нормативних та планово-фінансових актах. Фінансування державних видатків відбувається на основі ряду принципів:

1) безповоротності та безвідплатності – фінансування державних видатків означає, що кошти виділяються без прямого їх повернення державі;

2) цільового спрямування фінансування державних витрат – кошти виділяються на чітко визначені цілі;

3) фінансування в міру виконання планів – кошти надходять саме при виконанні планів;

4) оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних коштів. При виділенні коштів для фінансування спочатку враховуються можливості суб’єкта, потім отримання кредитів і останнє – це надання бюджетного фінансування;5) додержання режиму економії – отримані кошти повинні витрачатися ефективно, економно, з мінімальними витратами;

6) здійснення постійного контролю за використанням всіх видів державних ресурсів – фінансовий контроль постійно супроводжує всі етапи фінансової діяльності держави, а особливо процес використання фінансових ресурсів, їх ефективного цільового витрачання.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)