АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік питань на семінарське заняття № 1

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 4. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 5. Варіанти питань до модульної роботи
 6. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 7. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 8. Види інструкцій з питань охорони праці та їх розробка.
 9. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 10. Відомчий, регіональний і громадський контроль з питань охорони праці на підприємстві.
 11. Вступні заняття
 12. З БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ: ВАМ ДОПОМОЖУТЬ РЕГІОНАЛЬНІ ШТАБИ

1. Поняття та значення бюджету (економічне, соціальне, політичне, юридичне) для функціонування держави й органів місцевого самоврядування.

2. Бюджет як економічна та правова категорія.

3. Ознаки, принципи та функції бюджету.

4. Види бюджетів.

1. Поняття, предмет та метод бюджетного права.

2. Джерела бюджетного права та бюджетне законодавство.

3. Поняття та особливості бюджетно-правових норм.

4. Класифікація бюджетно-правових норм.

5. Поняття та особливості бюджетно-правових відносин.

 

Рекомендована література:

Закони України: (1), (2), (20), (23), (24), (38), (68)

Підзаконні нормативні акти: (20), (27), (50), (62)

Навчальна література:

Основна: (1), (2), (3) с.21-26; (5), (6) с.68-89; (7) с.117-153; (8) с.99-123.

Додаткова: (7) с.181-201

 

При вивченні даної теми студент повинен засвоїти, що бюджет це – план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади в Україні, органами влади Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування. Необхідно звернути увагу на значення бюджету для функціонування держави, на його правову роль, охарактеризувати його як економічну категорію, як політичний інститут та як центральну ланку фінансової системи, як основний фінансовий план держави.

Потрібно дати характеристику видів бюджетів, які визначені законодавством: Державний бюджет України та місцеві бюджети.

Бюджет викликає виникнення важливих для держави відносин, які регулюються значною кількістю правових норм. Ці норми створюють основний розділ фінансового права – бюджетне право – це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють склад і порядок розподілу доходів і видатків бюджетної системи, компетенцію державних і адміністративно-територіальних утворень, а також бюджетний процес.

Потрібно знати, що бюджетне право регулює відносини України, адміністративно-територіальних одиниць і відповідних органів законодавчої і виконавчої влади, які виникають в зв’язку з утворенням, розподілом і використанням грошових фондів.

Вивчаючи дану тему, необхідно засвоїти поняття бюджетно-правової норми, її види. Так, за часом дії бюджетно-правові норми можна поділити на:- постійнодіючі – містяться, наприклад, у Бюджетному кодексі;

- періодичні – містяться у правових актах про Державний або місцевий бюджети.

Студент повинен пам’ятати, що періодичні бюджетно-правові норми вступають в дію або після їх прийняття, або з настанням нового бюджетного року. Так, стаття 96 Конституції України встановлює, що Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня. У даному випадку норми Конституції визначають тривалість бюджетного періоду і періодичність закону про Державний бюджет.

Крім вище наведеного поділу, в юридичній літературі бюджетно-правові норми прийнято поділяти на матеріальні і процесуальні:

- матеріальні – встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто структуру бюджетної системи, джерела доходів і направлення видатків, їх обсяги, розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетів, розміри резервних фондів, тощо;

- процесуальні – складають окремий інститут і регулюють бюджетний процес.

Студенти повинні опрацювати Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р. і розкрити зміст таких понять як:

1. бюджетна система – сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права ( необхідно охарактеризувати принципи бюджетної системи: єдність; збалансованість; самостійність; повнота; обґрунтованість; ефективність; субсидіарність; цільове використання бюджетних коштів; справедливість і неупередженість; публічність та прозорість; відповідальність учасників бюджетного процесу).

2. бюджетна класифікація – це єдине систематизоване згрупування доходів і видатків (в тому числі кредитування за врахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

‡агрузка...

Студенти повинні вміти визначити структуру бюджетної класифікації, яка розробляється і затверджується Міністром фінансів України, охарактеризувати чотири розділи цієї класифікації: класифікація доходів бюджету; класифікація видатків бюджету; класифікація фінансування бюджету; класифікація державного боргу.

Необхідно звернути увагу на таке поняття, як зведений бюджет – сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Потрібно знати, що джерелами фінансування дефіциту бюджетів є внутрішні та зовнішні запозичення, право на здійснення яких належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України, а також виключно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, та міським радам – внутрішні запозичення; право на зовнішні запозичення мають – міські ради міст з чисельністю населення понад 800 тис.

Слід охарактеризувати порядок витрат на погашення зобов’язань та гарантії щодо виконання боргових зобов’язань.

Студенти повинні знати, що будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення, яке встановлюється законом про Державний бюджет чи рішенням про місцевий бюджет. У процесі виконання бюджету існують випадки, які потребують зменшення асигнувань. Кабінет Міністрів (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної ради) у двотижневий термін подає до відповідної ради пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України (місцевого бюджету).

Студент повинен знати, що бюджет містить резервний фонд, який формується для здійснення непередбачених видатків. Порядок використання таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України. Резервний фонд не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування звітують щомісячно про витрачання коштів з резервного фонду перед відповідною радою.

Основну увагу слід приділити доходній частині бюджету, яка має матеріальний характер, та видатковій частині, яка являє собою об’єднання кошторисів міністерств, відомств, утримання органів законодавчої, судової влади тощо.

Потрібно запам’ятати, що доходи класифікуються за такими розділами:

1)податкові надходження;

2)неподаткові надходження;

3)доходи від операцій з капіталом;

4)трансферти.

Характеризуючи доходи бюджетів, студенти повинні звернути увагу і вказати за рахунок яких податків, зборів, інших платежів формуються Державний та місцеві бюджети. Для цього слід опрацювати статтю 29 та статті 64-69 Бюджетного кодексу України.

Необхідно дати характеристику видаткам бюджету, які класифікуються за:

1)функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків);

2)економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація);

3)ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація);

4)за бюджетними програмами (програмна класифікація).

Видатки Державного бюджету встановлені законом про Державний бюджет на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією державних програм, перелік яких визначено статтею 87 Бюджетного кодексу України, з якою слід ознайомитися.

Не можливо залишити без уваги таємні видатки Державного бюджету, контроль за якими здійснює Рахункова палата та Міністерство фінансів України, у порядку визначеному Верховною Радою України.

Також, слід опрацювати статті 88-91 Бюджетного кодексу України, які містять норми, що стосуються розподілу видатків місцевих бюджетів.

Студенти повинні дати визначення міжбюджетних відносин – це відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій передбачених Конституцією України та законами України. Метою регулювання таких відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріпленими законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.

Потрібно знати, що для збалансування бюджетів застосовують міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Вони поділяються на:

1) дотацію вирівнювання – трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує;

2) субвенцію – трансферт для використання на певну мету в порядку визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

4) інші дотації.

Студент повинен охарактеризувати:

1) трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

2) міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського, Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів.

Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету з інших бюджетів забезпечується органами Державного казначейства. Порядок перерахування зазначених вище трансферів визначається Кабінетом Міністрів України.

Студент повинен звернути особливу увагу на окремий розділ, який встановлює контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення.

Слід дати характеристику повноважень Верховної Ради України, Рахункової палати, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної контрольно-ревізійної служби України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Потрібно знати, що Бюджетний кодекс України дає поняття бюджетного правопорушення – недотримання учасником бюджетного процесу встановленого порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Бюджетним кодексом України передбачені заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення; відповідальність органів місцевого самоврядування та органів Державного казначейства. Стягнення за бюджетні правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України, керівника органу Державного казначейства, Державної контрольно-ревізійної служби, Міністра фінансів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівника місцевого органу, голови виконавчого органу міської, міста районного значення, селищної та сільської ради на підставі протоколу про бюджетні правопорушення або акта ревізії та доданих до нього документів.

Окремим питанням, яке потребує особливого вивчення виділяється роль органів ДПС у формуванні доходної частини бюджетів. Розкриваючи зміст даного питання, студенти повинні вказати на ті завдання, які поставлені перед органами ДПС у цій сфері.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)