АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спадковість та мінливість організмів

Читайте также:
  1. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
  2. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
  3. Індивідуальний розвиток організмів.
  4. МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ. ТИПИ МУТАЦІЙ
  5. ОСНОВНІ СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕБУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  6. СПАДКОВІСТЬ

Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості.

Спадковість – загальна властивість живих організмів зберігати і передавати особливості будови і функцій від предків до потомства.

Мінливість – загальна властивість живих організмів набувати нових ознак, відмінностей між особами в межах виду.

Ген – ділянка ДНК, послідовність нуклеотидів якої несе всю інформацію, необхідну для синтезу одного поліпептиду або РНК; елементарна одиниця спадковості.

Алелі – різні варіанти (стани) одного й того ж самого гена. Виникають один з одного в результаті мутацій. Містяться в гомологічних локусах (ділянках) гомологічних хромосом.

Гомозигота– організм, клітини якого у гомологічних хромосомах містять однакові алелі даного гена.

Гетерозигота – організм, клітини якого у гомологічних хромосомах містять різні алелі даного гена.

Генотип – сукупність всіх генів у організмі.

Фенотип – сукупність всіх ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодїї генотипу і зовнішнього середовища.

Моногібридне схрещування – тип схрещування, коли батьківські організми відрізняються за альтернативним проявом однієї ознаки.

Дигібридне схрещування – тип схрещування, коли батьківські організми відрізняються за альтернативним проявом двох ознак.

Генетичні позначення: А – домінантна алель гена (переважаюча); а – рецесивна алель того ж гена; Аа – генотип організму по даному гену (гетерозигота); АА, аа – генотипи організму по даному гену (гомозиготи); ♀- жіночий організм; ♂- чоловічий організм; Р – батьки; F1 – перше покоління; г – гамети

Основні закономірності спадковості відкриті Г. Менделем (1822–1884 рр.).Г. Мендель проводив свої досліди, схрещуючи різні сорти гороху. Відомо багато сортів гороху посівного, що відрізняються забарвленням та формою насіння, забарвленням квітки, довжиною стебла та інше, а також, ця рослина має короткий життєвий цикл та самозапилюється. У наш час досліди Г. Менделя описують використовуючи позначки: А – жовте забарвлення насіння гороху; а – зелене забарвлення насіння гороху; В – гладеньке насіння; в – зморшкувате насіння.

Перший закон Менделя, або закон одноманітності гібридів першого покоління. При схрещуванні гомозиготних особин, що відрізняються однією парою альтернативних станів ознаки, усе потомство у першому поколінні одноманітне як за фенотипом, так і за генотипом.А – домінантний ген, що відповідає за жовте забарвлення насіння гороху;

а – рецесивний ген, що відповідає за зелене забарвлення насіння гороху;

АА – гомозиготний організм, у якого жовте забарвлення насіння;

аа – гомозиготний організм, у якого зелене забарвлення насіння;

Аа – гетерозиготний організм, у якого жовте забарвлення насіння.

РАА rаа


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)