АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фактори еволюції

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.
 5. Випишіть, тих військових діячів УНР, із чиїм ім’ям пов’язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції.
 6. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 7. Внутрішні силові фактори при згині.
 8. Генезис та етапи культурної еволюції
 9. Діяльність національних партій в період буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. в Росії.
 10. Договор международного факторинга
 11. Еволюції
 12. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів

Хвилі життя – коливання чисельності особин популяції, що залежать від циклу розвитку, можуть бути зумовлені генетично, або зміною інтенсивності екологічних факторів навколишнього середовища. Хвилі життя носять періодичний характер або виникають без видимої закономірності.

Дрейф геніввипадкова зміна частот зустрічальностей певних алелей генів у генофондах популяцій.

Ізоляція – це неможливість схрещування між особинами одного виду. Ізоляція буває: географічна, екологічна, етологічна (поведінкова), сезонна.

Класифікація організмів. Різні види рослин та тварин об’єднують у групи (таксони) різні за рангами. Кожний таксон має наукову українську та латинську назву.

Систематика – наука, що систематизує, об’єднує живі організми за певними ознаками.

Основні таксони, що використовують для систематики рослин:

Царство → Відділ → Клас → Порядок → Родина → Рід → Вид

Наприклад: царство Рослини, відділ Покритонасінні, клас Дводольні, порядок Розоцвіті, родина Розові, рід Шипшинові, вид Шипшина собача.

Основні таксони, що використовують для систематики тварин:

Царство → Тип → Клас → Ряд → Родина → Рід → Вид

Наприклад: царство Тварини, тип Хордові, клас Ссавці, ряд Хижі, рід Ведмедьові, вид Ведмідь бурий.

Назви видів позначаються двома словами: перше слово – родова назва, друге – видова. Таку бінарну номенклатуру у систематику ввів шведський природодослідник К. Лінней. Наприклад, шипшина собача, яблуня садова, бджола медоносна, ведмідь бурий і т.д.

Штучна система організмів враховує ступінь подібності класифікованих організмів, створюється за нестачі даних про онтогенез та філогенез організмів, їх будову та екологічні особливості життєдіяльності.

Філогенетична система організмів базується на принципах:

· всі сучасні види є нащадки викопних форм, що зумовлене безперервністю життя;

· видоутворення відбувається переважно завдяки дивергенції, тому багато сучасних груп організмів мають спільних предків;

· кожен тип (відділ) має властивий лише йому загальний план будови;

· як сучасні так і вимерлі види входять у єдину класифікацію живого.

Гіпотези виникнення життя на Землі:· життя на Землі створене Богом;

· абіогенетичні (життя самозароджується);

· біохімічна гіпотеза О. І. Опаріна (самоутворення органічних речовин з неорганічних та їх подальша еволюція);

· гіпотези біогенезу (життя на Землі не виникало, воно було занесене з космосу та еволюціонувало);

· фантастичні гіпотези (життя на Землі є експериментом вищої раси, яка “занесла” життя на Землю і тепер спостерігає за ходом його розвитку.

Геохронологічна таблиця:

Ери назва і тривалість вік у млн. років Періоди та їх тривалість у млн. років Тваринний і рослинний світ
Кайнозойська нового життя Антропоген 1,5 Поява і розвиток людини. Тваринний і рослинний світ набрав сучасного вигляду
    Неоген, 23,5 Панування ссавців, птахів
    Палеоген, 42 Поява хвостатих лемурів, довгоп’ятів, пізніше – парапітеків, дріопітеків. Бурхливий розвиток комах.. Продовжується вимирання великих плазунів. Зникає багато груп головоногих молюсків. Панування покритонасінних рослин.
Мезозойська (середнього життя) 163 Крейдовий, 70 Поява вищих ссавців, справжніх птахів, хоч і зубаті птахи ще поширені. Переважають костисті риби. Різке скорочення папоротей і голонасінних. Поява й поширення покритонасінних
    Юрський, 58 Панування плазунів. По-ява археоптерикса. Про-цвітання головоногих мо-люсків. Панування голонасінних.
    Тріасовий, 35 Початок розвитку плазунів. Поява перших ссавців, справжніх костистих риб.
Палеозойська (давнього життя) 340 Мож- ливо 570 Пермський, 55   Швидкий розвиток плазунів. Виникнення зві-розубих плазунів. Вимирання трилобітів. Зникнення кам’яновугільних лісів. Багата флора голонасінних.
    Кам’яновугільний, 75-65 Розквіт земноводних, виникнення перших плазунів. Поява літаючих форм комах, павуків, скорпіонів. Помітне зменшення кількості трилобітів. Розквіт папоротеподібних. Поява насінних папоротей.
    Девонський, 60 Розквіт щиткових. Поява кистеперих риб. Поява стегоцефалів. Поширення на суші вищих спорових.
    Силурійський, 30 Розвиток коралів, поява безщелепних. Вихід рослин на сушу, поява псилотофітів.
    Ордовицький, 60 Кембрійський 70 Процвітають морські безхребетні. Дуже поши-рені трилобіти, водорості.
Протрозойська (раннього життя), понад 2000     Органічних решток мало, але вони належать до всіх типів безхребетних. Поява первинних хордових, підтипу безчерепних
Архейська, найдавніша в історії Землі   Мож- ливо 3500   Сліди життя незначні. Породи органічного походження вказують на існування бактерій і водоростей.

 

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)