АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Діяльність національних партій в період буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. в Росії

Читайте также:
 1. Академічний (класичний) період
 2. Билет 37. Революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, основные события, значение.
 3. В довготерміновому періоді
 4. В) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у
 5. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 6. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 7. Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони.
 8. Випишіть, тих військових діячів УНР, із чиїм ім’ям пов’язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції.
 9. Виробнича діяльність будівельної організації
 10. Витрати в довгостроковому періоді.
 11. Витрати в короткотерміновому періоді
 12. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

Активна політична діяльність національних партійпочинається з участі в організації та керівництві масовими селянськими виступами на Харківщині та Полтавщині в 1902-1903 рр. Діячі РУП поширювали серед селян агітаційнута пропагандистську літературу, листівки, інші друковані матеріали. Окремою сферою політичної боротьби стала видавнича діяльність, на протязі 1902-1905 рр. видавали газету "Гасло", "Селянин", "Праця", "Новина".

Активізація політичного руху пов’язана з революцією 1905-1907 рр. в Росії. Перш за все українці започаткували широку легальну видавничу діяльність. Серед провідних національних газет постала "Громадська Думка", що згодом, через переслідування виходила під назвою "Рада". Це був друкований орган УДРП і виходив на кошти Є.Чикаленко. По-друге, РУП-УСДРІ І, "Спілка", УДРП приймали активну участь у пропаганді, агітації, масових виступах і збройній боротьбі проти самодержавства. Українці намагались співробітничати з іншими російськими партіями. Важливим напрямком політичної боротьби стала діяльність Української Парламентської Громади в 1 і 2 Державних Думах. В 1 Думі українська фракція налічувала 45 депутатів різних партійних напрямків. Головою ЇЇ був І.Шраг - адвокат, член УДРГІ. Громада мала свій пресовий орган - "Український Вісник". На сторінках журналу виступали М.Грушевський, О.Лотоцький, І.Франко, О. Русів. Платформа фракції складалась з таких принципів: а) автономія України; б) місцеве самоврядування; г) впровадження української мови в Україні (як це не парадоксально).

В 2 Думі Українська громада налічувала 47 членів і теж видавала часопис "Рідна Справа - Вісті з Думи". Політична платформа українства залишалась незмінною.

Встановлення політичного режиму П.Столипіна перешкодило подальшому розвитку політичної діяльності українців. Разом з тим напередодні Першоїсвітової війни активізується національна політична думка. В. Винниченко, Д.Антонович, Л.Юркевич, видають суспільно-політичний часопис "Дзвін".На його сторінках Л.Юркевич обґрунтовано критикує ленінсько-більшовицьку непослідовність в національному питанні. С.Петлюра у Петербурзі видає російськомовний часопис "Украинская жизнь". Війна перервала цей процес відновлення політичного життя.Таким чином, на початку ХХ ст., українці вийшли за вузькі межі культурництва і активно включились в політичну діяльність. Ця діяльність свідчила, що українці, хоч і повільно, але звільняються від своєї політичної провінційності і хуторянства, сприймаючи по своєму, загальноприйняті європейські тенденції політичного розвитку.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)