АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХVІ ст

1529 р. – Перший Литовський статут.\звід

законів\

1554-1556 рр. – Спорудження Д.Вишневецьким на

о. Мала Хортиця оборонного замка-

фортеці.

Заснування Запорозької Січі.

1556 р. – Другий Литовський статут.

1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі

Посполитої.

1572 р. – Утворення польським королем

Сигізмундом ІІ Августом найманого козацького формування – початок

реєстрового козацького війська.

1573 р. – Заснування І.Федоровим друкарні у

Львові.

1588 р. – Третій Литовський статут.

1591-1593 рр. – Козацько-селянське повстання під

проводом К.Косинського.

1594-1596 рр. – Козацько-селянське повстання на чолі

з С.Наливайком.

1596 р. – Берестейська церковна унія.

 

ХVІІ ст.

 

1616-1622 рр. – Гетьманування П.Конашевича-

Сагайдачного.

1621 р. – Битва під Хотином.

1625-1638 рр. – Козацько-селянські повстання під

проводом М.Жмайла, Т.Трясила,

І.Сулими, Я.Острянина, Д.Гуні.

1648-1657 рр. – Гетьманування Б.Хмельницького.

1648 р.(травень, вересень) – Перемоги козацьких військ на чолі

з Б.Хмельницьким над поляками

під Жовтими Водами, Корсунем,

Пилявцями.

1649 р. – Розгром польського війська

під Зборовом.Зборівська мирна угода.

1651 р. – Поразка козацького війська в битві

під Берестечком. Білоцерківський

договір.

1652 р. – Розгром Б.Хмельницьким польського

війська у битві під Батогом.

1653 р. – Битва під Жванцем.

1654 р., 8 січня – Переяславська рада.

1654 р., березень – Березневі статті.

1657 р. – Смерть Б. Хмельницького.

1657-1659 рр. – Гетьманування І.Виговського.

1658 р. – Гадяцький договір.

1659 Р.- Розгром московських військ під

Конотопом гетьманом

І.Виговським.

1659-1663 рр. – Гетьманування Ю.Хмельницького.

1659 р. – Переяславські статті Ю.Хмельницького

з Росією. Обмеження автономії України.

1660 р. – Слободищенський трактат – угода

Ю.Хмельницького з Польщею.

1661 р. – Заснування університету у Львові.

1663 р. – Чорна рада у Ніжині.

1663-1665 рр. – Гетьманування П.Тетері на

Правобережній Україні.

1663-1668 рр. – Гетьманування І.Брюховецького на

Лівобережній Україні.

1665 р. – Московські статті. Обмеження

автономії України.

1665-1676 рр. – Гетьманування П.Дорошенка наПравобережній Україні.

1667 р. – Андрусівська угода. Поділ України

між Росією та Польщею.

1668-1672 рр. – Гетьманування Д.Многогрішного

на Лівобережній Україні.

1669 р. – Глухівські статті. Обмеження

автономії України.

1672-1687 рр. – Гетьманування І.Самойловича на

лівобережній Україні.

1672 р. – Бучацький договір між Туреччиною

та Польщею.

1681 р. – Бахчисарайський договір між Росією,

Туреччиною та Кримським ханством.

1685 р. - Підпорядкування православної Київської

митрополії московському патріархові.

1686 р. – “Трактат про Вічний мир” між Росією

та Польщею.

1687-1709 рр. – Гетьманування І.Мазепи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)