АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Народу проти польсько-шляхетського гніту під

Читайте также:
 1. II. Пути противодействия психологическому воздействию противника.
 2. Rволн — сопротивление от волнения, кН.
 3. XVIII век: противоречивость модернизации российского государства-общества.
 4. А) Согласование тяговых и противодействующих характеристик.
 5. Автоматическое регулирование температуры печей сопротивления
 6. Аграрный сектор экономики СССР в 1965-1985 гг. : достижения и противоречия в развитии.
 7. Анализ противоречий капитализма в трудах К.Маркса и Ф Энгельса.
 8. АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ
 9. Антиполия-противоречие в в законе. Противоречие разрешаясь делает чего то возможным. Отрицание-отрицания ( разрешение противоречия (синтез))
 10. Аргументы против социальной ответственности
 11. Аргументы «за» и «против» социальной ответственности
 12. Аргументы «за» и «против» страхования валютных рисков

проводом Б.Хмельницького.\1648-1657 рр.\.

1. Причини національно-визвольної війни (Української

народної революції) 1648 р. під проводом Богдана Хмельницького.

2. Характер, рушійні сили, особливості та хронологічні

межі національно-визвольної війни ..........................

3. Перші битви козацького війська в 1648 році. Похід

Б.Хмельницького у Галичину. ...................................

4. Підписання Зборівського договору та його основні

умови. .........................................................................

5. Державотворчі процеси в Україні в ході національно-

визвольної війни. Основні ознаки становлення

Української козацької держави..................................

6. Хід та наслідки битви під Берестечком.Оцінка

Білоцерківського договору. Події національно-

визвольної війни в 1652–1654 рр. .............................

7. Чим пояснити союз Б.Хмельницького з Москвою?

Коли і за яких умов відбулася Переяславська Рада?..

8. Українсько-московський договір 1654 року -

історико-юридична та історична оцінка. ...............

 

Лекція 7 Українська державність після Б.Хмельницького.Доба Руїни.

Гетьманщина.

1. Гетьманство І.Виговського..........................................

2. Доба Руїни - її причини, ознаки та політичні

наслідки для України..................................................

3. Гетьманство П.Дорошенка. ........................................

4. Гетьманство Д.Многогрішного та І.Самойловича. .....

 

Лекція 8.Гетьманство І.Мазепи. Нищення української державності російським царизмом у ХVIII столітті................

1. Гетьманство І.Мазепи. ................................................

2. Основний зміст Конституції Пилипа Орлика. ............

3. Причини та наслідки Гайдамаччини, Коліївщини,

опришківського руху на Правобережжі. ...................

4. Основні етапи нищення автономії України російським

царизмом протягом XVIII ст. .....................................

5. Олешківська , Нова та Задунайська Січ – їх нищення

російським царизмом. ...........................................

6. Поділи Польщі та їх наслідки для українських

земель. ........................................................................Розділ ІV. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій.

Національне відродження та творення новітньої Української держави \кінець ХVIII – поч. ХХ ст.\ .

Лекція 9.Пробудження національної свідомості та національне відродження на українських землях в кінці ХУ111 – Х1Х ст.

 

1.Політичні та соціально-економічні зміни, які відбулися на

на українських землях в кінці ХУ111 – на початку Х1Х

століття.........................................................................

2.Проаналізуйте першу хвилю національного відродження

в Наддніпрянській Україні на початку ХІХ ст. ...........

3. Особливості декабристського руху в Україні та його

вплив на суспільно-політичну думку на поч. ХХ ст....

4. Утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського

товариства. .................................................................

5. Діяльність “Руської трійці” на західноукраїнських

землях. ........................................................................

6. Головні здобутки українців Галичини в революції

1848–1849 рр. в Австрійській імперії.........................

7. Реформи 60-х–70-х рр.в Російській імперії та їх

наслідки для українських земель ......................................

8. Український національно-визвольний рух в кінці

XIX ст. ........................................................................

 

Лекція 10.Українські землі на початку ХХ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)