АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ У. Українська РСР в складі більшовицької тоталітарної системи –1921-1990 рр

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 3. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Аналіз роботи системи
 7. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 8. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. Визначення і складові грошової системи
 11. Випишіть, тих військових діячів УНР, із чиїм ім’ям пов’язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції.
 12. Висновки до 3 розділу

Лекція 13.Українські землі в міжвоєнний

період \1921-1939 рр.\.

 

1. Чим зумовлений перехід до нової економічної політики /НЕПу/, в чому її суть? ...........................................................................

2. Коли і як було утворено СРСР ? ...............................

3. Причини, суть і наслідки українізації......................

4. Процес форсованої індустріалізації в Україні. .......

5. Колективізація сільського господарства в

Україні та її наслідки. .............................................

6. Причини та наслідки голодомору 1932–33 років. ...

7. Утвердження тоталітарного режиму та масових репресій в Україні в 20–30-х роках. ........................................

8. Становище українців Західної України в 20–30-х

роках. .....................................................................

9. Політичні сили, які очолювали український визвольний рух у Західній Україні (20-30-х рр.)..................................

 

Лекція 14.Україна в Другій світовій війні \1939-

1945 рр.\

 

1. Процес проголошення Карпатської України. .............

2. Наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 рр.

для долі українських земель........................................

3. Початковий етап радянсько-німецької війни на

території України. ......................................................

4. Фашистський окупаційний режим на українських

землях. ..................................................................

5. Боротьба проти німецького фашизму на українських

землях в 1941-1944 рр...............................................

6. Проблеми історії ОУН-УПА в 1941-1945 рр.

Дивізія "Галичина": хто вона? .....................................

7. Українські землі на завершальному етапі Другої

світової війни. ............................................................

 

Лекція 15. Україна в період післявоєнної відбудови та десталінізації

\1945-1964 рр.\

 

4. Територіальні, геополітичні зміни, що відбулися на

українських землях в післявоєнний період. ..............

5. Особливості та проблеми відбудови господарства

України в післявоєнні роки. .......................................6. Відновлення тоталітаризму, сталінізму в післявоєнні роки.

7. Умови та методи відновлення та утвердження радянськорї влади на західноукраїнських землях у післявоєнний період..

8. Репресії проти культури , церкви на західноукраїнських землях в другій половині 40-х років. .................................................

9. Особливості боротьби з радянською репресивною машиною на західноукраїнських землях у другій половині 40-х – на початку 50-х років. ........................................................................

10. Суперечливий характер "доби Хрущова" в Україні? .......................

 

Лекція 16. УРСР в умовах наростання кризових явищ радянського ладу.Початок розпапду тоталітарної системи. \1965-1990 рр.\.

 

11. Основні напрямки та особливості боротьби проти радянської тоталітарної системи в кінці 50-х – поч. 80-х рр. .............................................

12. Русифікаторська політика радянської влади в

УРСР в другій половині XX ст. ................................

13. Основні тенденції розвитку радянської системи в

др.пол. 60-х - поч. 80-х років. ...................................

14. Україна (УРСР) в цифрах і фактах 70–80-х років. ..............................

15. Особливості політичного життя Радянської України

в 70-х – на поч. 80-х рр. ............................................

16. Процеси “горбачовської перебудови” в Україні її

основні етапи та наслідки ..........................................

17. Економічний потенціал України на початку 90-х

років. .........................................................................

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)