АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які основні напрямки і результати зовнішньополітичної діяльності України в 90-і роки?

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 4. Адміністративне право України як галузь права.
 5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 6. Античні поліси на території України
 7. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 8. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 9. Б) Основні властивості операцій над множинами
 10. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 11. Безпека життєдіяльності
 12. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини

1. Вирішення проблеми ядерного роззброєння.

Тільки відмовившись від ядерного потенціалу Україна могла розраховувати на визнання світового товариства і надання ним гарантій безпеки і територіальної цілісності.

У січні 1994 р. під час зустрічей президентів США, Росії і України у Москві було підписано тристоронню заяву, відповідно до якої США і Росія обіцяли надати Україні гарантії безпеки, як тільки вона завершить процес ядерного роззброєння і стане учасником договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У 1996 р. Україна виконала взяте зобов'язання - вивезла і знищила третій за розміром ядерний арсенал світу, що спричинило своєрідний позитивний перелом у ставленні держав світу до України.

2. Інтеграція у світові, європейські політичні та економічні структури.

Україна – член понад 40 міжнародних організацій, бере участь у роботі понад 100 постійних або тимчасових органів, утворених в рамках цих організацій.

В січні 1992 р.Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва у Європі /НБСЄ/: членом Світового банку, Міжнародного валютного фонду ,членом Чорноморського економічного співробітництва.

В березні 1994 р. Україна підписала угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, в листопаді 1995 р. ввійшла до Ради Європи, є повноправним членом Центральноєвропейської ініціативи.

3. Налагодження регулярного політичного діалогу зі США та іншими державами світу.

Україну визнали і встановили дипломатичні, консульські відносини 148 держав світу.

Активізація відносин зі США почалася з 1994 р. Візити до США Президента України Л.Кучми і Президента США Б.Клінтона до України, утворення і робота двосторонньої комісії Кучма-Гор вивели наші відносини на рівень партнерських.

Вашингтон, як і ряд інших провідних країн світу, розуміє, що Україна нині є важливим чинником гарантування стабільності та безпеки у Європі, політичним фактором міжнародного життя.

Плідно розвиваються відносини з Німеччиною. За обсягом інвестицій вона займає друге місце після США, успішно працюють понад 250 українсько-німецьких підприємств.

Активізувалось співробітництво із Великобританією, Францією, Австрією, Канадою та іншими державами.

4. Зміцнення зв'язків з НАТО.У програмі інтеграції до європейських структур активізувались контакти України і НАТО.

У травні 1997 р. у Києві відкрито інформаційний центр НАТО.

9 липня 1997 р. у Мадриді підписано Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО. Документ підписали Президент України та лідери 16 держав-членів альянсу. З травня 2002 року чітко визначена мета держави – вступ до НАТО.

5. Відносини з країнами СНД і насамперед Росією.

З 21 грудня 1991 р. до складу СНД увійшло 11 колишніх республік СРСР (без Грузії і держав Прибалтики).

Суть відносин між державами СНД – спроба перейти від відносин залежності та підкорення в рамках єдиної унітарної держави до відносин рівноправних партнерів.

Інтеграційний процес в межах СНД має суперечливий характер. З одного боку, певна консолідація країн СНД дає змогу задовольнити взаємовигідні інтереси на основі багатостороннього співробітництва. З іншого – в інтеграційному процесі простежується домінуюча роль Росії, її бажання перетворити СНД у наддержавну структуру.

Стосунки України і Росії започатковані в договорі між ними, підписаному 19 листопада 1990 р. Б.Єльциним і Л.Кравчуком в Києві. Певним підсумком російсько-українських відносин стало підписання 30 травня 1997 р. Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, в 1998 р. ратифікованого парламентами обох держав.

Пріоритетними у двосторонніх відносинах є співробітництво України із найближчими сусідами – Білоруссю та Молдовою.

В останні роки активізувався процес співробітництва з партнерами СНД азіатського регіону – Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизстаном.

Нові успіхи зовнішньої політики України залежатимуть від внутрішньої стабілізації, економічного і духовного розвитку, від авторитету держави на світовій арені.

 

 

6.З чим ввійшла Україна в XXI століття?

Найбільше досягнення України та її народу за тисячолітню історію – досягнення незалежності, суверенітету та соборності держави.

‡агрузка...

Сьогодні, на початку XХІ ст., маємо всі ознаки держави, і вороття в минуле неможливе.

Україну визнав світ, вона мирна, без’ядерна, добросусідська держава.

Україна відстояла, відродила свою мову, повернула найбагатшу і найповчальнішу в світі історію, підняла з руїн оригінальну і самобутню культуру.

Україна – унікальна за своїм багатством земля. На ній зосереджено 5 відсотків світових запасів корисних копалин, а за деякими з них вона знаходиться в першій п'ятірці у світі, тут понад 30 відсотків світового чорнозему, який здатний прогодувати чверть мільярда населення, вона має унікальні природні регіони.

Україна – це майже 50 млн. людей, де зосереджено колосальні можливості прогресу цивілізації, адже в масі своїй це розумні, працьовиті, світлі голови і золоті руки, які ще тисячі років тому дивували світ.

На переломі XXI ст. і третього тисячоліття Україна може повернути собі славу могутньої Київської держави поч. XI ст., якщо:

− влада (Президент, Уряд, Парламент) візьмуть на себе всю відповідальність за добро і розквіт держави;

− зможемо використати могутній потенціал своєї землі і народу;

− господарем стане власник, виробник, трудівник, духовний інтелект, а держава тільки регулюватиме і керуватиме суспільством;

− законодавча влада творитиме закони для людини, а не для держави чи її окремих чиновників;

− заповіді Божі і закони держави стануть найвищим принципом життя кожного громадянина;

− наш прадавній знак тризуб об'єднає всіх до праці, єдності і віри в краще майбутнє держави.

Конкретною програмою дій державної влади на найближчі роки є :

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)