АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Території України

Читайте также:
 1. Античні поліси на території України
 2. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 3. Верховний Суд України.
 4. Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України.
 5. Господарський кодекс України.
 6. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України.
 7. З 1991 р. — за умов незалежності України.
 8. Завдання і принципи діяльності прокуратури України.
 9. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України.
 10. Засади адміністративно-правового статусу громадян України.
 11. Історичний аспект формування уряду України.
 12. Кіммерійці, скіфи та сармати на території України.

40-35 тис.рр.до не- Палеоліт

12 – 6 тис. рр. до н.е. – Мезоліт.

VI – IV тисячоліття до н.е. – Неоліт.

ІV–ІІІ тисячоліття до н.е. – Енеоліт.

ІІ–І тисячоліття до н.е. – Бронзова доба.

ІХ ст. до н.е. – Початок Залізної доби.

ІV–ІІІ ст.до н.е.– Розселення племен трипільської

культури на території України.

ІХ–VIІ ст. до н.е. – Розселення кіммерійців у степах

Північного Причорномор’я.

VIІI–ІІІ ст. до н.е. – СкіфИ у південно

українських степах.

VI ст. до н.е. – Грецька колонізація Північного

Причорномор’я./Ольвія,Пантікапей та ін

512 р. до н.е. – Війна скіфів з перським царем Дарієм 1.

V ст до н.е. – Подорож Геродота до скіфів,Створення першої державної організації у Причорноморї – Боспорського царства.

ІV ст. до н.е. – Вторгнення гуннів у Причорномор’я.

Загибель грецьких держав.

375 р. до н.е. – Війна гунів з готами

поч. Нашої ери. – Розселення словян

на давньоукраїнських землях

кін. IV – поч. V1 ст.н.е. – Давньословянська

/праукраїнська /держава Антів.

V ст. н.е. – Гунське племінне обєднання під владою

Аттіли /до 453 р./

V–VIІ ст. – Велике розселення слов’ян.Утворення

родоплеміннихсоюзів,державнихутворень.

VIІІ–ІХ ст. – Формування східнослов’янської держави

Київ-ська Русь.

 

ІХ ст.

839 р.-Згадка Бертинської хроніки про Русь

у звязку зпосольством до Людовіка 1

бл.858 р. –Прибуття Аскольда до Києва.

860-866 рр. – Походи князя Аскольда на

Константинополь./Царгород/.

860 –і рр. –Прийняття християнствачастиною русів.

Бл. 878-882рр. – Захоплення князем Олегом Києва та

об’єднання Київського та

Новгородського князівств.

Кін.1Х ст. – Прихід печенігів у причорноморські степи

Х ст.

882-912 рр. – Князювання Олега.

907, 911 рр. Походи Олега на Константинополь.

Укладання договору між Руссю і Візантією.

912-945 рр. – Князювання Ігоря.

945-964 рр. – Правління дружини Ігоря княгині Ольги.

964-972 рр. – Князювання Святослава.

980-1015 рр. – Князювання Володимира Великого.

981 р. - Князь Володимир приєднує

Червенські городи

988 р. – Хрещення Русі.

990-і рр.- Будівництво Десятинної церкви у Києві.

ХІ ст.

1015-19 рр.-Боротьба за Київський престол між

синами Володимира Великого.1018 р. – Болеслав Хоробрий

захоплює Червенські городи.

1019-1054 рр. – Князювання Ярослава Мудрого.

1037 р. – Спорудження у Києві Софіївського

собору та заснування при ньому першої

бібліотеки на Русі.

Бл.1039 р. - Перший Київський літопис.

1051 р. –Заснування Києво-Печерської лаври.

Обрання Іларіона київським митрополитом.

1054 р. - Поділ земель на уділи.

1056-57 р. -Остромирове Євангеліє.

1073 р. -“Ізборник” Святослава /Київський князь

1073-1076 /

1072 р. – Прийняття “Правди Ярославичів”,

збірника руських законів.

1080 -і рр. -Прихід Ростиславичів до Галичини.

1097 р. - Зїзд князів у Любечі.Ухвала про

спадковість уділів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)