АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На українських землях. Київська Русь

Читайте также:
 1. Боротьб проти фашизму на українських землях в
 2. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 3. Зародження словянської державності на українських землях. Київська Русь.
 4. ЗАХОПЛЕННЯ Й РОЗПОДІЛ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛИТВОЮ, ПОЛЬЩЕЮ ТА ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ
 5. Історичне значення держави Київська Русь і Галицько-Волинської держави
 6. Канадському інституту українських студій університету Альберти (Канада)
 7. Київська Русь і Галицько-Волинська Русь – перші українські держави (ІХ–ХІV стст.)
 8. Київська Русь християнської доби: економіка, етносоціальна структура, внутрішня і зовнішня політика (988-1097)
 9. Культура західноукраїнських земель у 20-х р. ХХ століття
 10. Модель оцінки ймовірності банкрутства українських підприємств
 11. ОЛІМПІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Таблиця значень функції

2,09 0,0003 2,23 0,0001 2,37 0,000027 2,55 0,0000044
2,10 0,0003 2,24 0,0001 2,38 0,000024 2,60 0,0000026
2,11 0,0003 2,25 0,0001 2,39 0,000022 2,65 0,0000016
2,12 0,0002 2,26 0,0001 2,40 0,000020 2,70 0,0000010
2,13 0,0002 2,27 0,0001 2,41 0,000018 2,75 0,0000006
2,14 0,0002 2,28 0,0001 2,42 0,000016 2,80 0,0000003
2,15 0,0002 2,29 0,0001 2,43 0,000014 2,85 0,00000018
2,16 0,0002 2,30 0,0001 2,44 0,000013 2,90 0,00000010
2,17 0,0002 2,31 0,000046 2,45 0,000012 2,95 0,00000006
2,18 0,0001 2,32 0,000042 2,46 0,000011 3,00 0,00000003
2,19 0,0001 2,33 0,000038 2,47 0,000010    
2,20 0,0001 2,34 0,000035 2,48 0,000009    
2,21 0,0001 2,35 0,000032 2,49 0,000008    
2,22 0,0001 2,36 0,000030 2,50 0,0000075    

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

Ярослав Кісь Василь Педич

 

Актуальні проблеми

Історії України

Курс лекцій

 

Івано-Франківськ 2004

 

 

ЗМІСТ

Розділ I .Вступ.Давня історія України.

 

Лекція 1. Україна в геополітичному просторі Європи та світу.Прадавня українська історія.

 

Особливості геополітичного становища України

та його вплив на її історію..........................................

Основні етапи та хронологічні рамки прадавньої

історії України............................................................

Особливості Трипільської культури ................................

Причини виникнення, занепаду та наслідки

грецьких колоній на Північному Причорномор’ї ......

Кіммерійці, скіфи та сармати на території України.....Східнослов'янськиі племна на території України

в першій пол. І тис. н. е. ...........................................

 

Розділ II. Княжа доба Руси-України

Лекція 2. Зародження словянської державності

на українських землях. Київська Русь .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)