АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХІХ ст

1805 р. – Відкриття Харківського університету.

1813-1835 рр. – Антикріпосницький рух на Поділлі

під проводом У.Кармалюка.

1819-1820 рр. – Утворення управи “Союз благоденства”

в Україні.

1821 р. – Утворення в Тульчині таємного

“Південного товариства”.

1821р. – Утворення в Новгороді-Волинському

“Товариства об’єднаних слов’ян”.

1826 р., січень – Повстання Чернігівського полку в

Україні.

1822 р. - Перше видання “Истории Малой

России” д. Бантиш-Каменського в 4-х тт.

1822 – 1825 рр. - “Історія Русів” \перше видання 1846 р.\

1834 р. – Відкриття Київського університету

ім.св. Володимира.

1837 р. – Видання “Русалки Дністрової” в

Будапешті.

1839 р. - Ліквідація греко-католицької церкви в

Російській імперії.

1840 р. - Перше видання “Кобзаря” Т.Шевченка.

1844 р. - Заснування першої на Україні вищої

технічної школи у Львові /з 1872 –

Львівська політехніка,з 1939 –

Львівський політехнічний інститут./

1846-1847 рр. – Діяльність Кирило-Мефодіївського

братства.

1848 р. – Утворення у Львові першої української

політичної організації – Головної

руської ради. Ліквідація панщини в

Східній Галичині та на Буковині.

1861 р. - Перша залізниця на українських землях

– лінія Перемишль – Львів .

1861 р., лютий – Царський маніфест про скасування

кріпосного права в імперії.

1863 р. – Валуєвський циркуляр.

1868 р. – Заснування товариства ”Просвіта” у

Львові.

1873 р. – Заснування літературного товариства

ім.Т.Шевченка у Львові.

1876 р. – Емський указ імператора Олександра ІІ.

1885 р. – Заснування Народної Ради у Львові.

1890 р. – Утворення Русько-української

радикальної партії (РУРП) в Східній

Галичині.

1891 р. – Виникнення таємного товариства

“Братство тарасівців”.

1892 – 1918 рр. - Наукове Товариство ім. Шевченка у

Львові – було фактично новітньою

Академією наук українського народу.

1894 р. – Утворення в Галичині перших

молодіжних організацій “Сокіл”.

1894 р. - М.Грушевський очолив кафедру історії

у Львівському університеті.

1897 – 1913 рр. - М.Грушевський – голова НТШ у Львові.

1895 р. - “Ukraina irredenta” /”Україна уярмлена”/

Ю.Бачинського і проголошення ідеї

політичної самостійностї України .1898 р. - Вихід у світ першого тому “Історії

України – Руси” М.Грушевського /1-10

тт.,1898 –1937/

1899 р. – Утворення в Східній Галичині

Української національно-демократичної

та Української соціал-демократичної

партій (УНДП, УСДП).

 

ХХ ст.

1900 р. – “Самостійна Україна” М.Міхновського і

утворення в Харкові Революційної

української партії (РУП). Заснування в

Східній Галичині молодіжних

організацій “Січ”.

1902 р. – Утворення Української народної

партії (УНП).

1904 р. – Утворення Української демократичної

партії (УДП).

1905 р., 9 січня – “Кривава неділя” в Петербурзі,

початок революції.Скасування

обмежень українського слова.

1905 р., січень – заснування Українського соціал-

демократичного союзу “Спілка”.

1905 р., грудень – ІІ з’їзд РУП. Перетворення її на

Українську соціал-демократичну

Робітничу партію (УСДРП).

1908 р. – Утворення Товариства українських

поступовців (ТУП).

1911 р. – Створення організації “Пласт” у

Західній Україні.

1914 р., серпень – початок Першої світової війни.

Створення у Львові Головної української

ради.

Заснування “Союзу визволеннУкраїни”

(СВУ).

1914 р., серпень-вересень – Створення у складі Австро-Угорської

армії легіону Українських Січових

Стрільців (УСС).

 

 

1917 р., 27 лютого – Перемога Лютневої демократичної

революції. Повалення самодержавства

в Росії.

1917 р., 4 (17) березня – Утворення Української Центральної

Ради (УЦР). Головою обрано

М.Грушевського.

1917 р., 6(19) квітня – Початок роботи Всеукраїнського

національного конгресу в Києві.

1917 р., 10 (23) червня – І Універсал УЦР.

1917 р., 15 (28) червня – Створення Генерального секретаріату

УЦР.

1917 р., 3 (16) липня – ІІ Універсал УЦР.

1917 р., 7 (20) листопада – ІІІ Універсал УЦР. Проголошення

Української Народної Республіки (УНР).

1917 р., 4 (17) грудня – Ультиматум Раднаркому РСФРР

‡агрузка...

Центральній Раді.

1917 р., 12 (25) грудня – Проголошення радянської влади в

Україні на Всеукраїнському з’їзді рад у

Харкові.

 

1918 р., 22 січня – ІV Універсал УЦР. Проголошення

незалежності України.

1918 р., 9 лютого – Підписання мирного договору УНР

з країнами австро-німецького блоку.

1918 р., 29 квітня – Ухвалення УЦР Конституції УНР.

М.Грушевського обрано президентом

УНР.

1918 р., 29 квітня – Гетьманський переворот, проголошення

П.Скоропадського гетьманом України.

1918 р., 18 жовтня – Створення Української

Національної Ради у Львові.

1918 р., 13 листопада – Проголошення Західноукраїнської

Народної Республіки (ЗУНР).

1918 р., 14 листопада – Утворення Директорії УНР.

1919 р., 22 січня – Акт злуки УНР і ЗУНР.

 

 

1921 р., березень – Введення нової економічної політики

(НЕП).

1921 р., 18 березня – Ризький мирний договір між Польщею

і РСФРР та УСРР.

1921-1923 рр. – Голод в Україні.

1921 р., жовтень – Всеукраїнський православний

церковний собор. Створення Української

автокефальної православної церкви.

1922 р., 30 грудня – Затвердження І з’їздом рад

декларації про утворення Союзу РСР.

1923 р., серпень – Постанова ВУЦВК і РНК про

українізацію.

1924 р. – Судовий процес над представниками

української інтелігенції.

1928 р., березень-травень – “Шахтинська справа”. Безпідставні

звинувачення групи інженерно-

технічних працівників Донбасу в

шпигунстві та шкідництві.

1929 р., 27 січня-3 лютого – Створення Організації українських

націоналістів (ОУН) на конгресі у Відні.

1929 р., листопад – Початок масової колективізації і

“розкуркулення”.

 

1930 р. – Кампанія “пацифікації” у західно-

українських землях.

1930 р., 9 березня-19 квітня – Процес Спілки визволення України

(СВУ) в Харкові.

1932-1933 рр. – Голодомор в Україні.

1936 р. – Початок масових репресій і терору

в Україні (“єжовщина”).

1939 р., 15 березня – Проголошення самостійності

Карпатської України.

1939 р., 23 серпня – Німецько-радянський пакт про ненапад

і таємна угода про розподіл сфер

впливу у Східній Європі.

1939 р., 28 вересня – Договір про дружбу і кордон між СРСР

і Німеччиною.

1939 р., 1-2 листопада – Верховна Рада прийняла закон про

прийняття до СРСР Західної України та

входження її до складу УРСР.

 

1940 р., 2 серпня – Закон Верховної Ради СРСР про

включення Північної Буковини і

північної та південної частини Бесарабії

до складу УРСР.

1941 р., 22 червня – Напад фашистської Німеччини на СРСР.

1941 р., 30 червня – Ухвалення Українськими національними

зборами (ОУН(б) у Львові

Акта про відновлення української

державності.

1941 р., липень-вересень – Оборона Києва.

1941 р., жовтень-липень – Оборона Севастополя.

1941 р., 22 липня – Фашисти окупували всю територію

України.

1942 р., 14 жовтня – Створення Української Повстанської

Армії(УПА).

1943 р.,травень-жовтень – Рейд партизанського загону С.Ковпака

з Путивля у Карпати.

1943 р., 6 листопада – Визволення радянськими військами

Києва.

1944 р., липень – Утворення Української Головної

Визвольної Ради (УГВР).

1944 р., 28 жовтня – Звільнення радянськими військами

Закарпатської України та всієї території

України від фашистів.

1945 р., 26 квітня – На конференції у Сан-Франциско УРСР

увійшла до ООН як член-засновник.

1945 р., 9 травня – Перемога збройних сил СРСР над

військами фашистської Німеччини.

1945 р., 29 червня – Угода між СРСР і Чехословаччиною про

входження Закарпатської України до

складу УРСР.

1945 р., 16 серпня – Договір між СРСР і Польщею про кордон

уздовж Бугу і на схід від Сяну.

1946-1947 рр. – Голод в Україні.

1947 р., квітень-серпень – Операція “Вісла” – депортація

українського населення Холмщини та

Лемківщини до Західної Польщі.

 

1954 р., 19 лютого – Передача Криму зі складу РСФСР

до складу УРСР рішенням Президії

Верховної Ради СРСР

1961 р., січень – Суд у Львові над членами Української

робітничо-селянської спілки

(Л.Лук’яненко, М.Кандиба, В.Луцький

та ін.).

1965 р., літо-осінь – Перша хвиля арештів серед

української інтелігенції. Заарештовано

60 чоловік (брати М. і Б.Горині,

О.Заливаха та ін.).

1971 р., січень-травень – Друга хвиля репресій в Україні.

Заарештовано понад 200 чоловік

(В.Чорновіл, Є.Сверстюк, І.Світличний,

І.Дзюба, В.Стус та ін.).

1976 р., листопад – Утворення Української Гельсінської

групи на чолі з М.Руденком.

1986 р., 26 квітня – Аварія на Чорнобильській АЕС.

1989 р., вересень – Установчий з’їзд Народного Руху в

Києві.

1990 р., березень – вибори до Верховної Ради УРСР

та місцевих Рад.

1990 р., 16 липня – Верховна Рада прийняла Декларацію

про державний суверенітет України.

 

 

1991 р.,24 серпня – Проголошення Верховною Радою

України Акта про державну незалежнісь

України.

1991 р., 1 грудня – Проведення референдуму про

незалежність України. Обрання

Президентом України Л.Кравчука.

1991 р., 8 грудня – Створення Співдружності Незалежних

Держав (СНД).

1994 р., березень – Вибори до Верховної Ради України

та місцевих Рад.

1994 р., червень-липень – Вибори Президента України.

Президентом України обрано Л.Кучму.

1996 р., 28 червня – Прийняття Верховною Радою нової

Конституції України.

1998 р., березень – Вибори до Верховної Ради України та

місцевих Рад.

1999 р., жовтень-листопад – Вибори Президента України.

Президентом України вдруге обрано

Л.Кучму.

2002 р. - Вибори до Верховної Ради України за

мажиротарно- пропорційною системою.

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)