АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівновага на олігополістичному ринку: теорія ігор

Читайте также:
 1. XV.5. Теорія водневої перенапруги
 2. Валютний ринок та його рівновага
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 6. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 7. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 8. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 9. Довгострокова конкурентна рівновага
 10. Економічна політика і макроекономічна рівновага. Основні макроекономічні цілі
 11. Економічна теорія
 12. Економічна теорія.

 

Принцип для визначення точки рівноваги на олігополістичному ринку чітко виклав в 1951 році математик Джон Неш, тому точку рівноваги називають т. рівноваги за Нешем.

Рівновага за Нешем означає що кожна фірма обирає найкращий для себе варіант дій в залежності від дій конкурента.

Стратегічну поведінку в дуополії найбільш адекватно відображають моделі теорії ігор. Це теорія індивідуальних раціональних рішень, які приймаються учасниками гри в умовах рішень, які приймаються учасниками гри в умовах недостатньої інформації щодо результатів цих рішень.

Теорія ігор була розроблена Джоном Фон Нейманом та Оскаром Маргерштерманом, які 1944 р. виклали її в книзі «Теорія ігор та економічна поведінка»

Для знаходження оптимальної стратегії гравців необхідно використовувати максимінну стратегію, тобто спочатку кожна фірма для кожної зі своїх стратегій підраховує можливі результати, які виникають при цій стратегії знаходимо песимістичну оцінку кожної зі стратегії, а серед всіх песимістичних оцінок вибираємо найкращу.

 


Приклад

    Стратегія фірми Б
Зниження ціни на 1 Залишити = Мінімальний виграш
Стратегія фірми А Зниження ціни на 1
Залишити ціну =
Мінімальний виграш  

Фірма А вибирає стратегію зменшення ціни

Фірма Б вибирає стратегію зменшення ціни

 

В розглянутому випадку обидві фірми мають домінантну стратегію, тобто таку стратегію, яка дає найкращий результат порівняно з іншими стратегіями незалежно від дій конкурента, якщо обидва учасники використовують домінантну стратегію то існує лише єдина точка рівноваги за Нешем.

Модель Хоттелінга

Нехай місто – відрізок довжини L треба розташувати 2 маркети (довжина A, B)

 

 
 

Індекс Херфіндаля – Фіршена:

де -частка ринку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)