АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Херсон - 2012

Читайте также:
  1. Конвенционные документы судна (на примере УПС «Херсонес»)

Національна економіка України стоїть нині перед лицем цілого ряду зовнішніх і внутрішніх загроз, що зачіпають її позиції і інтереси в сучасній світовій економічній системі.

Національна економіка виявляється незахищеною і в плані внутрішнього імунітету до чинників нестабільності і стагнації. Безгосподарність і некерованість придбавають абсолютно нові виміри. У цих умовах у рамках національної безпеки, що охоплює увесь круг питань забезпечення захищеності інтересів нації, суспільства, держави, закономірно виділяється проблема економічної безпеки, що входить в круг пріоритетних напрямів.

Економічна безпека включає комплекс економічних, політичних, правових, геополітичних і геостратегічних умов, що забезпечують захист життєво важливих інтересів країни відносно її ресурсного потенціалу, можливостей збалансованого і динамічного росту, соціального розвитку, екології. Говорячи про економічну безпеку країни, необхідно мати зважаючи на широкий спектр питань, починаючи з кримінальних аспектів проблеми і кінчаючи складними питаннями, пов'язаними з сучасною геополітикою і новим світовим економічним ладом.

Поняття економічної безпеки застосоване до різних суб'єктів: окремим громадянам, приватному підприємництву, державним підприємствам, національній економіці і державі в цілому.

У внутрішньоекономічній сфері економічна безпека зв'язується з природними, техніко-технологічними, виробничими, фінансовими, соціальними, інфраструктурними і іншими чинниками макро- і мікроекономічного розвитку, внутрішнім імунітетом і зовнішньою захищеністю від різного роду деструктивних дій.

У зовнішньоекономічній сфері економічна безпека характеризує конкурентоспроможність країни на світових ринках, стійкість її валюти і фінансових ринків перед лицем міжнародних стратегічних спекулянтів, транснаціональних капіталів, нестабільності і криз світових фінансів.

В умовах відкритої економіки, сучасних тенденцій глобалізації процес інтеграції в глобальну економіку може створити реальні загрози економічної незалежності країни.

Види економічної безпеки специфікуються залежно від сфер і галузей економічної діяльності, відповідних ринків.

1. Виробничо-технологічна, промислова безпека. Сюди входить безліч проблем, пов'язаних з хаотичним і хижацьким перерозподілом національного багатства країни, втратою контролю над національними ресурсами; неефективною приватизацією. Розбазарюванням колишньої державної власності. Кримінальними і корупційними аспектами приватизації; деіндустріалізацією економіки; інвестиційною катастрофой4 падінням експортного потенціалу і втратою ринків усередині країни під натиском дешевого імпорту. Як ніколи виросло число і масштаби техногенних катастроф.2. Енергетична безпека. Цей вид економічної безпеки сформувався в результаті усе зростаючої енергетичної проблеми в країні. Це пов'язано як з обмеженістю і дорожнечею джерел енергії, так і з конкурентною боротьбою за контроль над цими ресурсами, між підприємствами-виробниками енергоносіїв, мережами, що енергопроводять.

3. Фінансова безпека, окремими проявами якої є інфляційна, валютна і інші підвиди безпеки, пов'язані з бюджетом, банками, ринками цінних паперів.

4. Зовнішньоекономічна безпека пов'язана зі взаємодією національною і світовою економік, внутрішніх і зовнішніх ринків. Вона проявляється в конкурентоспроможності вітчизняних експортерів, внутрішніх виробників, економіки в цілому.

5. Інформаційна безпека відіграє важливу роль в захисті інформації і інформаційних технологій в організації сучасних ринків, бізнесу.

Стан економічної безпеки оцінюється об'єктивною системою параметрів, критеріїв і індикаторів, що визначають порогові значення функціонування економічної системи. За межами цих значень система втрачає здатність до динамічного саморозвитку, конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішніх ринках стає об'єктом експансії іноземних монополій, страждає від внутрішнього і зовнішнього грабежу національного багатства країни.

Стан економіки, що відповідає вимогам економічної безпеки України, повинен характеризуватися певними якісними критеріями і параметрами (пороговими значеннями), що забезпечують прийнятні для більшості населення умови життя і розвитку особистості, стійкість соціально-економічної ситуації, військово-політичну стабільність суспільства, цілісність держави, можливість протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.

‡агрузка...

 

 

Херсон - 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту……………………………………….

Тема 2. Планування в організації……………………………………………

Тема 3. Організація як функція менеджменту…………………………………

Тема 4. Мотивація………………………………………………………………

Тема 5. Управлінський контроль………………………………………………….

Тема 6. Управлінський контроль………………………………………………….

Тема 7. Комунікації в системі менеджменту……………………………………..

Тема 8. Ледерство…………………………………………………………………..

Тема 9. Ефективність управління…………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………..

Список літератури………………………………………………………………….

Додатки……………………………………………………………………………...

ВСТУП

 

Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення поділу праці між країнами, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, венчурних фірм франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.

Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо.

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт,оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей.

В організаціях усе більшого значення набуває діяльність керівницької формації – менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій.

Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризується, з одного боку, стабільністю в отриманні високих економічних, технологічних, соціальних та інших результатів, з іншого – високою динамікою позитивних змін.

Вивчення науки про менеджмент є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей в усьому світі. В Україні дисципліни «Менеджмент» входять у відповідні державні стандарти і є важливим чинником здобуття економічної освіти.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)