АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст інженерного захисту територій

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 3. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 4. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 5. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 6. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 7. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 8. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 9. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 12. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту

Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарчої діяльності , наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, з метою запобігання виникненню НС, а також створення умов безпечного проживання населення на території з підвищеним ризиком виникнення НС, обов'язково розробляються і здійснюються інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ІТЗ ЦЗ (ЦО)) які спрямовані на:

захист населення, зниження можливих втрат та збитків від наслідків НС;

підготовку об'єктів до сталого функціонування в умовах НС;

забезпечення готовності для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) та ліквідації наслідків НС.

Інженерно-технічні заходи повинні передбачати [10,11]:

врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів небезпечних і катастрофічних явищ;

раціональне розміщення ОПН з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля;

будівництво споруд, будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;

розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування ОПН;

створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів;

розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

Обсяги та зміст ІТЗ ЦЗ (ЦО) визначаються в залежності від груп міст (особливої, першої, другої, третьої) та категорій ОГД з цивільної оборони (особливої важливості, першої, другої) відповідно до вимог нормативно-правових актів з урахуванням зонування територій за ознаками характеру та масштабів можливих катастроф і стихійних лих, а також можливих наслідків застосування засобів масового ураження.

При плануванні та реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) визначаються наступні небезпечні зони:

зона можливих руйнувань (повних, сильних, середніх, слабких);зона можливого радіоактивного зараження (забруднення);

зона можливого хімічного зараження - частина території міста біля ХНО на якої при руйнуванні ємностей з НХР ймовірно виникнення концентрації НХР з масовим ураженням незахищених людей;

зона можливого катастрофічного затоплення - частина території міста на якої у разі можливого затоплення ймовірні масові втрати людей, руйнування будинків споруджень.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)