АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЧАСТИНА 1

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. Будівельна частина
 3. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 4. Вступна частина
 5. Вступна частина промови
 6. Експериментальна частина
 7. Експериментальна частина
 8. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 9. Загальна частина
 10. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 11. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права
 12. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії

Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2001

Свідоцтво ДК №231 від 02.11.2000 р.

 

Відповідальний за випуск В.В.Бугаєнко

Комп'ютерна верстка О.П.Сидоренка

 

Здано в набір 10.05.01. Підписано до друку 5.07.01.

Формат 60х84/16. Гарнітура SchoolBook. Папір офсет.

Друк ризогр. Умовн. друк. арк. 12,3. Обл. вид. арк. 11,6.

Тираж 700. Вид № 26. Зам.90

 

 

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Виготовлено на обладнанні СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Кафедра «Фінанси і кредит»

 

Н.І. Богомолова, Н.М. Корольова, Г.П. Сеник

 

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

 

Навчально-методичний посібник

До вивчення дисципліни для студентів спеціальності

Та 7.03050801 «Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)»

Денної і заочної форм навчання

КИЇВ – 2012

 


УДК 330

 

Богомолова Н.І.Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання / Н.І. Богомолова, Н.М Корольова, Г.П. Сеник.– К.: ДЕТУТ, 2012. – 153 с.

 

Навчально-методичний посібник спрямовано на ефективну організацію роботи студентів спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР магістра і спеціаліста денної і заочної форм навчання у процесі вивчення курсу “Бюджетний менеджмент”.

Посібник включає як зміст дисципліни та практичні плани занять, так і змістовну їх частину у вигляді опорного конспекту лекцій та тестових задач для поточного контролю, спрямованого на перевірку теоретичних і практичних знань студентів. У комплексі є також перелік контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, а також словник основних термінів, пов’язаних з даним курсом.

Посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Фінанси і кредит» (протокол № 10 від 10.05.2012 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № … від 29.05.2012 р.)

 

 

Укладачі:Н.І. Богомолова,д.е.н., проф., завідувач кафедри “Фінанси і кредит”;

Н.М. Корольова,к.е.н., доцент кафедри “Фінанси і кредит”;

Г.П. Сеник, викладач кафедри “Фінанси і кредит” 

 

Рецензенти:Чебанова Н.В., д.е.н., проф., УкрДАЗТ;

Стасишен М.С., д.е.н., проф., ДЕТУТ

 


ЗМІСТ

 

Вступ
Частина 1. Зміст навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент»
Частина 2. Конспект лекцій
Тема 1. Поняття та складові бюджетного менеджменту
Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом
Тема 4. Бюджетне планування
Тема 5. Виконання бюджету
Тема 6. Облік і звітність про виконання бюджету
Тема 7. Контроль за виконанням бюджету
Тема 8. Світовий досвід бюджетного менеджменту
Частина 3. Методичні рекомендації щодо практичних занять
Частина 4. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи
Частина 5. Науково-дослідна робота студентів
Частина 6. Питання для контрольних заходів та критерії оцінювання знань
Глосарій термінів
Література
Додатки

 


ВСТУП

Дисципліна “Бюджетний менеджмент” посідає провідне місце у комплексі дисциплін професійно-орієнтованого блоку, тісно корелюючи з дисциплінами «Бюджетна система», «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент». Логічна послідовність та поєднаність цих курсів щодо формування ефективної бюджетно-податкової політики як антикризового менеджменту є особливо актуальною для підготовки висококваліфікованих фахівців-фінансистів.

Опанування курсом “Бюджетний менеджмент”, опрацювання літературних джерел, нормативних документів, сприятимуть адекватному розумінню студентами особливостей реалізації бюджетної політики та її використання в практичній діяльності.

Метою вивчення курсу є надання студентам теоретичних та практичних знань з бюджетного управління у напрямку розкриття можливостей ефективного впливу Державного та місцевих бюджетів на фінансування розвитку економіки України та соціальної сфери її регіонів. Основним завданням курсу є теоретичне та практичне обґрунтування бюджетної політики через державне регулювання господарства за допомогою антикризових макроекономічних заходів бюджетно-податкової політики в Україні в порівнянні з використанням цих важелів іншими країнами світу.

‡агрузка...

Завданнями вивчення курсу “Бюджетний менеджмент” є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

· принципів ефективної бюджетної політики;

· бюджетних прав законодавчої та виконавчої влади;

· організації взаємодії Державного і місцевих бюджетів;

· просторо-часового розподілу функцій бюджетів різних рівнів;

· формування та взаємодії фінансових органів у бюджетному процесі;

· структурного аналізу формування доходної частини бюджетів;

· структурного аналізу видаткової частини бюджетів;

· аналізу джерел покриття дефіциту бюджету;

· формування та повернення державного боргу;

· фінансово-бюджетної політики і бюджетного процесу;

· антикризової бюджетно-податкової політики тощо.

Під час опанування дисципліни застосовується як аудиторне навчання у вигляді лекційних та практичних занять, так і самостійна робота студентів. Специфіка дисципліни вимагає використання текстів законів України, перш за все Бюджетного та Податкового кодексів України, постанов ВРУ, указів Президента України тощо, а також аналітичних матеріалів Міністерства фінансів України, Рахункової палати та ін. щодо аналізу виконання Державних бюджетів України.


ЧАСТИНА 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)