АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЧАСТИНА 4

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. Будівельна частина
 3. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 4. Вступна частина
 5. Вступна частина промови
 6. Експериментальна частина
 7. Експериментальна частина
 8. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 9. Загальна частина
 10. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 11. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права
 12. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів має бути систематичною, послідовною, здійснюватися з використанням методико-технологічних прийомів та принципів, що дасть можливість студенту більш досконало опанувати предмет курсу. Перед усім студент має усвідомити теоретичну та практичну значущість дисципліни; детально ознайомитися із найважливішими розділами та темами курсу; усвідомити, що всі теми курсу взаємопов’язані між собою, їх вивчення сприяє формуванню цілісної картини в системі управління бюджетними ресурсами.

Майже за всіма темами, які визначені навчальним планом, передбачені лекції. Однак, деякі питання тем не розглядаються в лекційному курсі, а за окремими темами чи питаннями не передбачені практичні заняття. Окремі питання, які включені до лекційного курсу і розглядаються на практичних заняттях, потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконання практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформлюються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 8–10 стандартних аркушів (А-4) рукописного тексту. Доповіді обговорюються в ході проведення колоквіуму. В колоквіумі беруть участь всі студенти групи. За 15 хвилин до кінця колоквіуму як правило проводиться тестування.

Самостійна робота студента також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

У процесі самостійної роботи з першоджерелами щодо бюджетної управління студентам необхідно ознайомитися з офіційними публікаціями, з аналізом проекту “Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік” та звітів про його виконання в попередні роки. Доцільно розглянути й аналітичні матеріали щодо проектів та звітів про виконання Державного бюджету України, які щоквартально видає група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, а також щорічно – Рахункова палата, що контролює бюджетний процес від імені Верховної Ради. Ці документи містять багату палітру бюджетного та податкового оглядів з застосуванням графіків, діаграм, таблиць і т. д.

Особливу увагу необхідно приділити прийнятому Верховною Радою в 2010 р. Бюджетному кодексу, а також Податковому кодексу 2011 р.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)