АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 7

Читайте также:
 1. V. Література періоду громадянських воєн.
 2. VI. Література періоду принципату
 3. Абсолютна додаткова вартість
 4. Актуальність розділу.
 5. Болгарська література
 6. Використана література
 7. Використана література
 8. Вимоги до написання підрозділу
 9. Вимоги до написання підрозділу
 10. Вимоги до написання підрозділу
 11. Висновки до розділу
 12. Висновки до розділу

Міжнародні нормативно-правові акти
1. Статут ООН.
2. Загальна декларація прав людини (ООН).
3. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.)
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності. (Париж, 20 березня 1883 p., станом на 14 липня 1967 p.).
5. Мадридська угода про припинення недостовірних або таких, що вводять в оману, вказівок походження на товарах (Мадридська угода про санкції за недостовірні і неправильні зазначення походження виробів) (Мадрид, 14 квітня 1891 p., переглянута у Вашингтоні 2 червня 1911 р., в Гаазі 6 листопада 1925 р., в Лондоні 2 червня 1934 р., в Лісабоні 31 жовтня 1958 p.).
6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадрид, 14 квітня 1891 p., переглянута у Брюсселі 14 грудня 1990 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., в Гаазі 6 листопада 1925 р., в Лондоні 2 червня 1934 р., в Ніцці 15 червня 1957 р., в Стокгольмі 14 липня 1967 р.
7. Міжнародна конвенція про використання радіомовлення на користь світу (від 23 вересня 1936 p.).
8. Конвенція Ради Європи "Про захист прав і основних свобод людини та громадянина" (Рим, 1950 p.), Протоколи 1, 2, 4, 7, 14 до Конвенції. Ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР.
9. Всесвітня конвенція про авторське право (від 6 вересня 1952 р.).
10. Європейська конвенція про формальні вимоги до заявки на патент (від 11 грудня 1953 p.).
11. Європейська культурна конвенція (від 19 грудня 1954 p.).
12. Європейська конвенція про Міжнародну патентну класифікацію (від 19 грудня 1954 p.).
13. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніцца, 15 червня 1957 p., переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р.).
14. Лісабонська угода про охорону найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію (Лісабонська угода про захист вказівок місця походження виробів та їх міжнародна реєстрація) (Лісабон, 31 жовтня 1958 p., переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967 p.).
15. Конвенція про обмін офіційними виданнями і урядовими документами між державами (від 3 грудня 1958 p.).
16. Конвенція про міжнародний обмін виданнями (від5 грудня 1958 p.).
17. Гаазька угода про депонування промислових зразків (Гаазька угода по міжнародному депонуванню промислових зразків) (переглянута 28 листопада 1960 р.) // Міжнародні угоди про охорону промислової власності. — М., 1968.
18. Конвенція про боротьбу з дискримінацією у галузі освіти (від 15 грудня 1960 p.).
19. Конвенція, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (від 5 жовтня 1961 p.).
20. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, створювачів фонограм і організацій ефірного мовлення (Міжнародна конвенція про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Римська конвенція) (Рим, 26 жовтня 1961 р.) // Бюлетень по авторському праву. — 1992. — Т. XXV. — № 1. — С 33.
21. Міжнародна Конвенція про охорону нових сортів рослин (від 2 грудня 1961 p.).
22. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності) (від 14 червня 1967 р.) // Офіційна публікація ВОІВ № 250 (R). — Женева, 1995.
23. Стокгольмський акт, додатковий до Мадридської угоди про санкції за недостовірне і неправильне зазначення походження виробів (14 червня 1967 р.)
24. Європейська конвенція про інформацію відносно іноземного законодавства (Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства) (від 7 червня 1968 p.).
25. Локартська угода про Міжнародну класифікацію промислових зразків (Локартська угода, що встановлює міжнародну класифікацію промислових зразків) (Локарта, 8 жовтня 1968 р.).
26. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (від 6 травня 1969 p.).
27. Міжнародна угода про патентну кооперацію (РСР) (Вашингтон, 19 червня 1970 р.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. — М., 1980. — Вып. XXXIV. — С. 55.
28. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Страсбург, 24 березня 1971 p.).
29. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів (Паризький акт, ВОІВ, 24 липня 1971 р.) // Звід нормативних актів ЮНЕСКО. — М., 1993. — С 500.
30. Паризький акт від 24 липня 1971 р. до Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів (від 24 липня 1971 p.).
31. Додатковий розділ Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів (Паризький акт, ВОІВ, 24 липня 1971 р.) (Спеціальні положення відносно країн, що розвиваються).
32. Всесвітня конвенція про авторське право (від 24 липня 1971 p., переглянута у Парижі 24 липня 1971 p.).
33. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм, Конвенція з фонограм) (Женева, 29 жовтня 1971 р.) // Бюлетень міжнародних договорів. — 1999. — № 8 — Серпень.
34. Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супу.тники / (Брюссельська конвенція про розповсюдження програм, що несуть сигнали, які передаються через супутники, Конвенція про супутники) (Брюссель, 21 травня 1974 p.).
35. Міжнародна конвенція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів в арабських та європейських державах басейну Середземного моря (від 17 грудня 1976 p.).
36. Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ШМАРСАТ) (від 3 вересня 1976 p.).
37. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (Будапешт, 28 квітня 1977 р.) // Офіційна публікація ВОІВ № 227 (R).
38. Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства (від 15 березня 1978 р.).
39. Багатостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди (від 13 грудня 1979 р.).
40. Конвенція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи (від 21 грудня 1979 p.).
41. Організація економічного співробітництва і розвитку: Рекомендації стосовно Керівних принципів, що регулюють захист приватності і транскордонні потоки персональних даних (від 23 вересня 1980 p.).
42. Додаток до рекомендації Ради від 23 вересня 1980 р. Керівних принципів, що регулюють захист приватності і транскордонні потоки персональних даних.
43. Найробська угода про охорону олімпійської символіки (Найробі, 26 вересня 1981 р.) // Офіційна публікація ВОІВ № 297.
44. Конвенції № 108 Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" (від 28 січня 1981 p.).
45. Регіональна конвенція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах Азії та Тихого океану (від 16 грудня 1983 p.).
46. Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування товарів (від 14 червня 1983 p.).
47. Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні державної власності, державних архівів та державних боргів (від 8 квітня 1983 p.).
48. Конвенція про статистику праці (від 25 червня 1985 p.).
49. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (від 3 жовтня 1985 p.).
50. Конвенція про оперативне сповіщення про ядерні аварії (від 26 вересня 1986 p.).
51. Конвенція про умови реєстрації суден (від 7 лютого 1986 р.).
52. Вашингтонський договір про інтелектуальну власність відносно інтегральних мікросхем (Вашингтон, 26 травня 1989 р.).
53. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридський протокол) (Мадрид, 28 червня 1989 р.).
54. Конвенція про технічну та професійну освіту (від 10 листопада 1989 p.).
55. Четвертий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу (від 14 грудня 1989 p.).
56. Чорноморська конвенція про співробітництво в галузі культури, освіти, науки та інформації (від 6 березня 1993 p.).
57. Конвенція про охорону всесвітнього культурного та природного надбання (від 16 листопада 1972 p.).
58. Міжнародна конвенція електрозв'язку (від 6 листопада 1982 p.).
59. Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку (від 22 грудня 1992 p.).
60. Концепція автоматизованої системи інформаційного обміну між державами — учасницями Співдружності Незалежних Держав (затверджена рішенням Координаційно-консультативного комітету СНД 1 березня 1994 p.).
61. Постанова Міжпарламентської асамблеї СНД "Про формування в межах Співдружності Незалежних Держав міждержавної системи правової інформації" (від 18 березня 1994 р.).
62. Міжнародна угода про закони по товарних знаках (TLT) (Женева, 27 жовтня 1994 р.) // Офіційна публікація ВОІВ № 225 (R). — Женева, 1994.
63. Постанова Ради Міжпарламентської асамблеї держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про затвердження Міждержавної підсистеми обміну правовою інформацією" (від 28 жовтня 1994 p.).
64. Концепція створення спільного науково-технологічного простору держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав (прийнята на засіданні Президії Міждержавного економічного комітету Економічного союзу в м. Москва, 22 вересня 1995 p.).
65. Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС).
66. Директива 95/46/СЕ Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 р. "Про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних та безперешкодного руху цих даних".
67. Рекомендації Європейського Союзу про ENFOPOL про законний моніторинг електронних мереж (1995 p.).
68. Угода Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права (ДАП) (прийнята Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 p.; досі не набрала чинності).
69. Резолюція 51/162 від 19 грудня 1996 р. "Про типовий закон з електронної торгівлі", рекомендований Комісією ООН по праву міжнародної торгівлі на 29-й сесії Генеральної Асамблеї".
70. Проект Конвенції про кібернетичну злочинність. Рекомендації Ради Європи. R (89) і R (95) 13.
71. Угода Всесвітньої організації інтелектуальної власності з виконання і фонограм (ДІФ). (Прийнята Дипломатичною конференцією 1996 p.; досі не набрала чинності) // Офіційна публікація ВОІВ № 227 (R). — Женева, 1997.
72. Концепція створення Геоінформаційної системи Співдружності Незалежних Держав (ГІС СНД) (прийнята на засіданні Президії Міждержавного економічного комітету Економічного союзу 6 березня 1998 p.).
73. Концепція формування інформаційного простору Співдружності Незалежних Держав (Затверджена Радою Голів урядів Співдружності Незалежних Держав 18 жовтня 1998 р.
74. Концепція інформаційної безпеки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у військовій сфері (затверджена Радою Голів урядів СНД 4 червня 1999 p.).
75. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків (від 2 липня 1999 р.) // Офіційна публікація ВОІВ № 229.
76. Поправки до Конвенції Ради Європи "Про захист осіб стосовно Автоматизованої обробки персональних даних, що дозволяє приєднатися Європейським Співтовариствам" (від 20 січня 1981 р.) (ухвалені Комітетом Міністрів у Страсбурзі 15 червня 1999 p.).
77. Директива 1999/93/ЕС Європейського парламенту та Ради "Про правові основи Співтовариства з використання електронних підписів" (13 грудня 1999 р.)," (Про основи законодавства Співтовариства щодо електронних підписів).
78. Закон Європейського парламенту "Про електронну комерцію" (травень 2000 p.).
79. Директива 2000/46/ЕС Європейського парламенту "Про діяльність у сфері електронних грошей і нагляд над здійсненням її впровадження, інші нормативні документи".
80. Міжнародна угода про патентне право (PLT) (прийнята Дипломатичною конференцією 1 червня 2000 р.) // Публікація ВОІВ № PT/DC/47 (R).
81. Коммюнике совещания "Группы восьми на Окинаве" 2000 г. // Международное право. — 2000. — № 3.
82. Окинавская Хартия глобального информациологического сообщества. Принята "группой восьми" 22 июля 2000 г. на Окинаве.
83. Декларация тысячелетия ООН // Международное право. — 2000. — № 3.
84. Доктрина информациологического развития человечества в XXI веке (Одобрена и принята на Всемирном информациологическом форуме (ВИФ-2000), Москва 24 ноября 2000 г. под эгидой ООН и Всемирного информациологического парламента) // Международное право. — 2001. —Спецвыпуск. — Июнь — С. 400—424.
85. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (81)1 про автоматизовані бази медичних даних.
86. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (83)10 про наукові дослідження і статистику.
87. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (85)20 про прямий маркетинг.
88. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(86)l про соціальну безпеку.
89. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(87)15 про поліцію.
90. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(89)2 про працевлаштування.
91. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(90)19 про виплату заробітної плати і пов'язані з цим операції.
92. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(99)5 про захист прав людини в Інтернеті.

Закони України
1. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації" від 15 листопада 2001 р. № 2799-Ш.
2. "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний захист таємної інформації" від 15 листопада 2001 р. № 2800-ІИ.

Постанови Кабінету Міністрів України
1. "Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації" № 460 від 18 червня 1993 р. // Урядовий кур'єр. — 1993. — 19 серпня.
2. "Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого зразка без дозволу власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації" № 516 від 29 липня 1994 р.

Науково-практична література
1. Баранов АЛ., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных. — К.: Госкомитет связи и информатизации України, 2000. — 280 с.
2. Богуславский М.М. Международные соглашения в области изобретений и товарных знаков. — М., 1964.
3. Доповідь Генерального секретаря Асамблеї тисячоліття Організації Об'єднаних Націй (А/54/2000, пункти 150—167). "Наведення комп'ютерних мостів".
4. Доповідь Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про розвиток і міжнародне співробітництво в XXI столітті: роль інформаційної технології у контексті заснованої на знаннях глобальної економіки (Е/2000/52, розділи III—V).
5. МитковА. М. Международная охрана интелектуальной собственности. — СПб.; М.; X.; Минск: Питер, 2001. — 720 с.
6. Підопригора О А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
7. Сергеев А.П. Право интелектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. — М., 1996.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)