АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які суспільні відносини можуть бути визнані об’єктом злочину?

Читайте также:
 1. VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 2. Аграрні відносини в імперіалістичних країнах
 3. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА З ЗОВНІШНІМИ КОНТРАГЕНТАМИ І РИНКОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ
 5. Взаємовідносини України з кредиторами на світовому фінансовому ринку (млн. доларів США)
 6. Види законів, що регулюють конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах.
 7. Виробничі відносини рабовласницького суспільства
 8. Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає ставлення людей до певних речей, як до своїх.
 9. Відносини з клієнтами
 10. Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —
 11. Відповідальними за перебування затриманих не можуть бути слідчі.
 12. Відповідно до ст.62 ЦПК України сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.

а) ті, що поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;

б) ті, що передбачені в Конституції України;

в) всі ,що існують в суспільстві;

г) ті, що регулються цивільним законодавством.

5. Об’єктивна сторона складу злочину має значення:

а) для встановлення осудності особи;

б) для кваліфікації, для відмежування суміжних злочинів, для оцінки суспільної небезпечності;

в)для визначення поняття злочину;

г)для визначення меж дій закону про кримінальну відповідальність в часі і просторі.

6. Обмежена осудність це:

a) нездатність особи під час вчиненя злочину розуміти характер своїх дій через наявність тимчасового розладу психічної діяльності;

б) нездатність особи під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад повною мірою усвідомлювати свої дії ( бездіяльність) та (або) керувати ними;

в) нездатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діями внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних засобів;

г) нездатність особи під час вчинення злочину передбачати суспільно небезпечні наслідки свого діяння через наявність у неї психічної хвороби.

7. Значення непереборного фізичного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність (дію чи бездіяльність).

а) виключає кримінальну відповідальність у випадках, передбачених в статтях Особливої частини КК;

б) не виключає кримінальну відповідальність;

в) не виключає кримінальну відповідальність за вчинене діяння, але пом’якшує покарання;

г) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому випадку;

8. Злочин з формальним складом– це такий злочин:

а) суспільно небезпечні наслідки в якому є факультативною ознакою об’єктивної сторони;

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони;

в) суспільно небезпечні наслідки якого мають значення у випадку передбачення їх в диспозиції статі Особливої частини КК;

г) суспільно небезпечні наслідки не мають матеріального характеру.

9. Види необхідних причинних зв'язків, що мають кримінально-правове значення і зустрічаються найчастіше:

а) випадковий, безпосередній, опосередкований;

б) причинний зв'язок при так званому безпосередньому спричиненні, опосередкований необхідний причинний зв'язок, необхідний причинний зв'язок при співучасті, необхідний причинний зв'язок за наявності особливих умов на боці потерпілого;в) випадковий, необхідний причинний зв'язок при співучасті, необхідний причинний зв'язок за наявності основних умов на боці потерпілого;

г) причинний зв'язок, коли діяння не передує наслідками у часі; причинний зв'язок коли діяння передує наслідками у часі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)