АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види напорів

Читайте также:
  1. Вибір димососів (вентиляторів)
  2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНІЧНУ ТЕРМОДИНАМІКУ, ТЕРМОДИНАМІЧНУ СИСТЕМУ
  3. Рівняння руху газів

 

В механиці газів енергію відносять до одиниці маси (1 кг) або до одиниці об’єму (1 м3). Тому напори вимірюють висотою стовпа газу у метрах: кг·м/кг=м, а також тиском стовпа газу в кг/м2:кг·м/м3=кг/м2=1мм вод. ст.=9,8 Па (Н/м2).

Розрізняють напори (тиски): статичний (манометричний), геометричний, динамічний (швидкісний) та втрати напору при рухові.

Статичний напір – різниця тиску газів, що знаходяться в судині (газоході, печі) та зовнішньої атмосфери: Рстабс–Р бар.

Якщо Рст має знак “+” – це свідчить про те, що газ знаходиться під тиском;

Якщо Рст має знак “-” – це говорить про те, що в системі має місце розрідження.

Статичний тиск характеризує потенційну енергію газу (це запас енергії, яка витрачається при рухові газу). Його не розраховують, а виміряють в мм вод. ст. (1 мм вод.ст. = 9,8 Па) за допомогою манометру, трубка якого встановлена перпендикулярно до напрямку руху газів (рис. 3.1, а).

Рисунок 3.1. – Вимір тисків: а – статичного, б – динамічного, в – статичного і динамічного разом

 

Вимір у метрах стовпа газу: Нст = = , м

Геометричний напір – напір положення газу відносно заданого рівня. Для існування цього напору газ повинен відрізнятись по густині від атмосферного повітря та мати різницю рівней. Цей напір спостерігається у вертикальних газоходах. Якщо газ легший за повітря, то він прагне піднятись уверх, якщо важчий, то униз.

Геометричний напір не вимірюють, а розраховують за формулами:

Рг=Н·g .tповtг), Н/м2 (3.7)

Нг= = , м (3.8)

За рахунок геометричного напору гази у верхній частині печі вибиваються, а в нижній частині підсмоктується повітря. Геометричний напір сприяє рухові газу (+), коли його напрямок співпадає з напрямком руху і, навпаки, протидіє йому (-), коли направлений проти руху.

Динамічний напір – напір який виражає кінетичну енергію газу, що рухається (або силу інерції):

Рдин= ·ρt = ·ρ0· , Н/м2 (3.9)

Ндин= = = = ·()2, м (3.10)

Динамічний напір діє лише в одному напрямку – у напрямку руху і вимірюється диференційним манометром, один кінець трубки якого розташований назустріч потоку у центрі перерізу, а другий – перпендикулярно (рис. 3.1, б).

За допомогою манометру також можна вимірювати і суму геометричного та статичного напорів (рис. 3.1, в).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)