АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Режими руху газів

Читайте также:
 1. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 2. Діагностика систем живлення за складом відпрацьованих газів.
 3. Загальні відомості про рух газів та їх властивості
 4. Недемократичні політичні режими
 5. Раціональні режими різання залежно від категорії каменю
 6. Раціональні режими та технологічна продуктивність розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами
 7. Режими політичного процесу
 8. Режими пуску і остановки парогенератора. Пускова схема блоку.
 9. Режими роботи з документом
 10. Режими роботи МЗ
 11. Рівняння руху газів

 

Теоретично існують режими руху: ламінарний, турбулентний та перехідний. При відсутності перешкод ламінарний режим при досягненні швидкості, яка відповідає критерію Рейнольдса, що дорівнює 2320 (критичне число), переходить в перехідний (Rе=2320-10000), а потім у турбулентний (Rе>10000). В той же час, якщо на шляху руху газів є перешкоди, наприклад, рух в шарі кускових матеріалів, то турбулентний режим виникає навіть при критерії Рейнольдса, який дорівнює 10-20.

Згадаємо, що критерій Рейнольдса характеризує відношення сил інерції до сил в’язкості:

Re= = = = , (3.6)

де dпр – приведений (еквивалентний, гідравлічний) діаметр газоходу, що розраховується за загальною формулою: dпр= (тут F – площа перетину, П – периметр газоходу), м;

μ – коефіцієнт динамічної в’язкості, який характеризує силу тертя часток газу в результаті їх вільного переміщення із одного шару в інший (силу гальмування газів при рухові потоку), Н·с/м2=Па·с(μ=ν·ρ);

γ – питома вага газу, Н/м2 (γ =g·ρ);

ρ – густина газу, кг/м3;

ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості газів (характеризує зміну швидкості по довжині потоку за рахунок в’язкості), м2/с.

Ламінарний режим характеризується спокійним рухом паралельними струмочками. Швидкість руху газів змінюється по параболі – максимальна по вісі потоку та зменшується до 0 біля стін. На поверхні стінок утворюється нерухомий тонкий шар газів. Ламінарний режим на практиці в печах майже не зустрічається, тому що на шляху газу завжди існують перешкоди – вироби, матеріал, теплообмінні пристрої, шорсткість стін, за рахунок чого має місце завихрення (турбулізація) газового потоку. Це створює більш слушні умови для передачі теплоти.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)