АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплообмін випромінюванням

Читайте также:
  1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ЗМІШУВАННЯ
  2. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
  3. РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ
  4. Теплообмін випромінюванням між газами та твердими тілами
  5. Теплообмін випромінюванням між двома поверхнями
  6. Теплообмін конвекцією

 

Теплові промені розповсюджуються в просторі з швидкістю світла. Зустрічаючи перешкоду вони частково проходять крізь неї, частково відбиваються і частково поглинаються. Умовно розрізнюють теоретичні тіла: абсолютно чорне – це тіло, яке повністю поглинає всі промені, абсолютно біле – повністю відбиває всі промені і абсолютно прозоре – повністю пропускає всі промені, які падають на нього. Реальні тіла на відміну від теоретичних звуть сірими. Ці тіла частково поглинають, частково відбивають та частково пропускають теплові промені, що падають на них.

За законом Стефана – Больцмана випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла пропорційна четвертому ступеню абсолютної температури його поверхні:

Е00· , Вт/м2 (4.5)

де С0=5,67 Вт/м2·К4 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла;

Т – температура абсолютно чорного тіла, оК

Для сірих тіл:

Е=С · =ε·С0· , Вт/м2 (4.6)

де ε= – ступінь чорноти тіла, показує відношення енергії випромінювання сірого тіла до енергії випромінювання абсолютно чорного тіла.

За законом Кірхгофа “відношення випромінювальної здатності любого тіла до його променепоглинальної здатності при однаковій температурі є величиною постійною, яка дорівнює випромінювальній здатності абсолютно чорного тіла”:

= =…= = 0 (4.7)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)