АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплообмін випромінюванням між газами та твердими тілами

Читайте также:
  1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ЗМІШУВАННЯ
  2. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
  3. И горючими газами (пропан, бутан).
  4. Побудова на I – d -діаграмі процесу сушіння димовими газами
  5. Потеря тепла с уходящими газами определяется
  6. РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ
  7. Теплообмін випромінюванням
  8. Теплообмін випромінюванням між двома поверхнями
  9. Теплообмін конвекцією

 

Випромінювальна здатність газів відрізняється від випромінювальної здатності твердих тіл тим, що гази випромінюють і поглинають теплоту не поверхнею, а об’ємом. Випромінювальну здатність мають лише багатоатомні гази: СО2, SО2, Н2О і т.д.

В розрахунках користуються поняттям ефективної товщини газового шару:

Sеф=η·4· , (4.13)

де V – об’єм в якому знаходиться газ, м3;

F – поверхня стін, які обмежують цей об’єм, м2;

η – коефіцієнт ефективності газового випромінювання, η=0,85-0,9.

Значення Sеф можна також знайти в довідниках, наприклад, для циліндра Sеф =0,9·D; куба із стороною а: Sеф=0,6· а.

Інтенсивність випромінювання газів залежить також від вмісту випромінюючих газів СО2 і Н2О та пропорційна парціальному тиску цих газів. Наприклад, при загальному тискові 105 Па та вмісту газів Н2О=10%, СО2=40%. їх парціальний тиск складе: РСО2=40 кПа, РН2О=10 кПа.

Таким чином ступінь чорноти залежить від різних факторів:

εгаз=f(t, РСО2, РН2О, Sеф)

Ступінь чорноти газів визначають із графіків (рис. 4.4), які побудовані окремо для СО2 і Н2О та показують залежність ступеню чорноти цих газів від температури при відповідних значеннях Р·Sеф.:

εгазСО2+β·εН2О, (4.14)

де β – поправочний коефіцієнт, який введений у зв’язку з тим, що графік для визначення εН2О не враховує більш сильний вплив РН2О в зрівнянні з Sеф на ступінь чорноти водяного пару, його також знаходять із графіка (рис. 4.3).

 

Рисунок 4.3. – Графік для визначення поправочного коефіцієнта на парціальний тиск водяного пару

 

Кількість тепла, що передається від газів до стіни (чи навпаки) розраховують за формулою:

Qвипр= ·[ ]·Fст, Вт (4.15)

За основним рівнянням теплопередачі тепловий потік буде дорівнювати:

Qвипрвипр·(tгаз– tст), Вт/м2

Звідси можемо знайти коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням:

αвипр= , Вт/м2·град (4.16)

 


 

Рисунок 4.4. – Графіки для визначення ступеню чорноти СО2 і Н2О


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)