АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація виконання дипломної роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. I. Організація класу до уроку.
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
 6. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 7. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 8. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

5.13авдання на дипломну роботу

1 Вихідним документом для виконання дипломних робіт є завдання, яке видається студенту не пізніше, ніж через тиждень від початку семестру, в якому виконується робота.

2 Завдання на дипломну роботу видається науковим керівником дипломної роботи.

3 Тематика дипломних робіт затверджується на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

4 Науковий керівник дипломної роботи узгоджує зі студентом план роботи на весь період виконання роботи із зазначенням конкретних термінів завер­шення окремих розділів, етапів роботи.

5 Графік консультацій наукового керівника дипломної роботи затверджується на засіданні кафедри і доводиться до відома студента через тиждень від початку навчального семестру .

6 Студент представляє керівнику чорновик своєї роботи.

7 Керівник розглядає роботу і дає зауваження з обсягу і по суті виконаної роботи та виявлених у ній помилок і недоробок. До розробки кожного наступного розділу роботи студент приступає після узгодження з керівником виконаного попереднього розділу. Після завершення студентом відповідної частини дипломної роботи і підготовки вихідних даних керівник перевіряє їх і дає дозвіл студенту продовжувати дипломну роботу.

8 За прийняті в дипломній роботі рішення , достовірність усіх даних у роботі відповідає студент-автор роботи.

9 Дипломні роботи студенти виконують, як правило, в спеціально виділених аудиторіях.

10 Дата захисту дипломної роботи призначається завідувачем кафедри, погоджується з керівником, затверджується на засіданні кафедри і доводиться до відома студентів не пізніше, ніж за один місяць до дня захисту.

11 Завершену дипломну роботу студент не пізніше, ніж за 10 днів до дня захисту підписує і подає керівнику, який після перевірки і схвалення роботи підписує її з відповідним висновком про допуск студента до захисту дипломної роботи.

 

5.2 Тематика дипломних робіт

 

Тематика дипломних робіт не є постійною і підлягає щорічному оновленню та уточненню. Таке уточнення полягає в перегляді тематики та виключенні тих тем, які втратили свою актуальність або викликають труднощі в розробці, а натомість включення таких тем, які визначаються
господарською політикою на певному етапі, чи висуваються практикою виробничої діяльності. Слід зазначити, що, незважаючи на велику різноманітність тем, зміну умов, безперервне підвищення вимог пропонована тематика дипломних робіт є досить стійкою. Переважно поточні зміни стосуватимуться тільки часткових питань. Тому практично завданнязводиться не до докорінного перегляду тематики, а до корегування змісту роботи за типовою тематикою, уточнення змісту дипломних робіт.Основний напрям рекомендованої тематики дипломних робіт має носити не лише актуальний характер, а й відповідати сучасному стану документознавчої науки, перспективам її розвитку, практичним завданням інформаційної сфери соціальної діяльності, відображати однаковою мірою обидві складові спеціальності – як документознавчу, так й інформаційну.

Дипломна робота має являти собою закінчену загальну або локальну розробку інформаційно-документаційного забезпечення на базі конкретної організації або теоретичну розробку з проблем документостворення, розвитку документа, систем документації, історії діловодства, документної лінгвістики, тенденцій розвитку інформаційних процесів та інформаційної діяльності в сучасному суспільстві, інформаційного бізнесу, становлення і розвитку нормативної бази інформаційної галузі, формування комунікаційних засад діяльності, інформаційної культури.

Більшість пропонованих тем виконується переважно індивідуально окремими студентами. Однак, належне вирішення задач з практичної точки зору часто пов'язано з таким обсягом роботи, який одному студентові не під силу до виконання у строки, що відводяться для дипломної роботи. Крім того, деякі теми за своїм характером вимагають колективного комплексного вирішення. У зв'язку з цим, в практиці виконання дипломної роботи можуть зустрічатися теми , які розробляються колективно групою студентів під керівництвом одного керівника. При відпрацюванні тематики відповідного типу виникає додаткова задача такого розподілу роботи, який дозволив би оцінити індивідуальний внесок кожного студента у вирішенні загальної задачі. Таким чином, характерною особливістю такої форми дипломної роботи є спільність задачі та вихідних матеріалів, спільна розробка основних розділів дипломної роботи, які є вихідною базою для вирішення часткових завдань, які й складають комплексне вирішення загального завдання.

‡агрузка...

 

 

5.3 Теми дииломних робіт

 1. Структура документних потоків та масивів (будь – якої галузі, сфери).
 2. Особливості функціонування документних потоків та масивів.
 3. Особливості комунікаційних процесів (в будь-якій сфері).
 4. Особливості інформаційно-пошукових систем (будь-якої сфери: організації, підприємства).
 5. Організація інформаційної діяльності для прийняття управлінських рішень.
 6. Організація інформаційних ресурсів в управлінській діяльності.
 7. Особливості електронного документообігу.
 8. Структура інформації в управлінсько-правових документах.
 9. Особливості документно-інформаційних послуг та шляхи їх удосконалення.
 10. Особливості інформаційного товару та його просування на інформаційний ринок.
 11. Особливості надання рекламних послуг на інформаційному ринку України.
 12. Інформаційні потреби: методи та засоби їх забезпечення.
 13. Еволюція та структура інформації у відомчому виданні.
 14. Основні вимоги до організації сучасного діловодства.
 15. Головні напрями сучасного діловодства.
 16. Уніфікована система організаційно розпорядчої документації: сучасний стан і перспективи розвитку.
 17. Формуляр-зразок: структура, зміст та їх реалізація на практиці (на прикладі підприємства, організації, установи, фірми).
 18. Оцінка документного забезпечення державної установи.
 19. Особливості документування управлінських рішень.
 20. Особливості організації документно-інформаційної діяльності.
 21. Особливості розповсюдження документних потоків та масивів.
 22. Організація патентно-інформаційної діяльності.
 23. Реферативний документ як результат інформаційної діяльності.
 24. Internet - ресурс як засіб створення іміджу громадської організації.
 25. Особливості реклами в мережі Інтернет.
 26. Особливості Web -ресурсів для будь-якої сфери.
 27. Соціальна реклама: інформаційно-когнітивний аспект.
 28. Інформаційна система як засіб інформаційного задоволення потреб.
 29. Специфіка електронних документів у будь-якій сфері .
 30. Державний класифікатор управлінської документації як документ.
 31. Роль інформаційних технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємством.
 32. Оцінка документного забезпечення державної установи.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)