АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Різноманітність листків

Читайте также:
  1. Мовні норми сучасної української літературної мови. Ненаголошені голосні. Комунікативні ознаки культури мовлення (багатство, різноманітність, логічність)
  2. Різноманітність морфології
  3. Різноманітність угруповань і екосистем
  4. Словотворчими або граматичними ознаками, тобто не повторюються. А різноманітність – це

Розрізняють прості і складні листки.

Прості листки мають одну пластинку, суцільну або більш-менш виїмчасту.

У деревних рослин вони опадають восени, а у трав'янистих найчастіше відмирають разом із стеблом. Прості листки характерні майже для всіх трав'янистих рослин і більшості дерев і кущів.

Складнілистки складаються звичайно з кількох (двох або більше) листочків, прикріплених до загального черешка (рахісу) короткими черешечками, які утворюють зчленування.

Завдяки цьому складний листок опадає частинами - спочатку листочки, а потім рахіс.

Типовий листок складається з листкової пластинки (lamina), черешка (petiolus) та прилистків (stipulae). Проте наявність двох останніх частин зовсім необов'язкова. Листки без черешка називаються сидячими. Отже, листкова пластинка — основна частина листка. Якщо листкова пластинка одна, то листок називається простим, а якщо кілька — складним.

Наприклад, прості листки мають береза, липа, дуб, бузок, а складні — конюшина, акація, троянда. Листкові пластинки складного листа розміщуються на загальному черешку, який має назву рахіс. Цікаво, що при листопаді, кожен листочок складного листа відпадає окремо.

 

Простий листок Липи Складний листок Троянди

 

 

Класифікації простих листків:

Листки із суцільною пластинкою:

· за формою пластинки - яйцеподібні, округлі, ланцетоподібні, довгасті, лінійні;

· за формою верхівки пластинки - тупі, гострі, загострені, гостро­кінцеві, виїмчасті;

· за формою основи пластинки - серцеподібні, округлі, клиноподібні;

· за формою краю пластинки - цільнокраї, пилчасті, двічіпилчасті, зубчасті, городчасті, виїмчасті.

Листки з виїмчастою пластиною:

· за глибиною виїмки - лопатеві (виїмки сягають не більше чверті ширини половини пластинки), роздільні (виїмки досягають однієї третини ширини половини пластинки і більше), розсічені (виїмки досягають головної жилки листка),

· за розташуванням виїмок - трійчасто, пальчасто-перисто-розсічені.

· Якщо у перисторозсіченого листка великі частки чергуються з дрібними, то його називають переривчасто-перисторозсіченим (картопля). Іноді пластинка розсічена двічі або багато разів (деревій, кріп).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)