АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Олімпійські ігри в архаічеський період

Читайте также:
 1. ВИДИ РОБІТ З ПИСЬМА В БУКВАРНИЙ ПЕРІОД.
 2. Г) номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції за певний період.
 3. ІІІ період. 1924-1929рр. - період економічної стабілізації.
 4. Літературні групи Галичини та їх представники в міжвоєнний період.
 5. Олімпійські ігри в класичний період.
 6. Переддошкільний період - див. ранній період.
 7. Період.
 8. Рівень життя - це фактичний рівень забезпеченості людей матеріальними і духовними благами певної країни в конкретно-історичний період.
 9. Розвиток емпіричних досліджень у класичний період.
 10. Розвиток емпіричних досліджень у протосоціологічний період.
 11. Розрахунок величини вартості у післяпрогнозний період. Модель Гордона

Ім’я переможця перших Олімпійських ігор у Давній Греції – Коройда з Еліди – було офіційно зареєстровано в 776г. до н.е.

З тих пір фіксація імен переможців стала невід’ємним елементом олімпійських змагань, а самі Олімпійські ігри з місцевого фестивалю поступово перетворились у велику подію все грецького масштабу. Сроки проведення Олімпійських ігор у Давній Греції , як правило, не порушувались даже тоді, коли країна була втягнута у великі зовнішні війни.

В архаічеський період (і трошки пізніше – ранні роки класичного періоду) давні греки перемогу в олімпійських змаганнях вважали знаком божественної благосклонності та уваги Зевса до того чи іншого атлета. Відповідно – і до того міста, звідки він родом. Цим пояснювались пишні почесті, що надавались переможцям Олімпійських ігор , і прославлення їх в одах та інших літературних творах.

Ранній період Олімпійських ігор та інших загально грецьких змагань був, насамперед, тісно пов’язаний з культом богів. А досягнення атлетів, як вже відмічалось, приписувались благосклонності богів и носили характер жертвоприношень. Про це свідчать, вчасності, збережені з тих часів скульптури та різні статуї, встановлені на честь перемог на Олімпійських іграх .

Однак пізніше, починаючи з кінця vI в. до н.е., елементи культа на Олімпійських іграх стали проявлятися менше, чим раніше. Перемога в змаганнях все більше пов’язувалась з іменем атлета, який гордився своїми досягненнями.

Відомо, що у давніх греків не було календаря. Ведучи рахунок рокам, вони неодмінно повинні були встановити яку – не будь відправну крапку відліку. В III в. до н.е. афінський історик, математик і філософ Тимей запропонував систему відліку років по олімпіадам, тобто ввів в історіографію олімпійську еру. Дата любої події визначалась по його місцю в чотирьохлітньому циклі. Вихідною крапкою для відліку став рік проведення перших Олімпійських ігор .

У період від Ігор першої Олімпіади (776г. до н.е.) до Ігор 13 – ої Олімпіади (728 г. до н.е.) програма олімпійських змагань включала лише один вид змагань – біг на один стадій (в Олимпії він дорівнював 192.27М). Необхідно відмітити, що на стадіонах Давньої Греції в різних містах довжина дистанції в 1 стадій була різною: в Дельфах – 177, 50м, в Эпідуарії – 181,30м, тобто довжина одного стадія знаходилась в діапазоні 160 – 180м.В подальшому в програмі Олімпійських ігор появились:

- на Іграх 14 – ої Олімпіади (724г. до н.е.) – біг на два стадія (діаулос);

- на Іграх 15 – ої Олімпіади (720 г. до н.е.) – біг на більш довші дистанції – доліхос (довжина спочатку складала 8 стадій, потім – 10, 12, 24 стадія).

На Олімпійських іграх, що проходили в 708 р.до н.е. в програмі змагань з’явились пентатлон (п’ятибор’я, що складалось з бігу, стрибків, боротьби, метання диску та стрільби з лука).

Починаючи з 688 р.до. н.е. в програму включили змагання по кулачному бою.

Під час Ігор 25 –ої Олімпіади (680 р.до. н.е.) вперше були проведені змагання четвірок коней, запряжених в колісниці.

З середини vII ст. до н.е. на Олімпійських іграх стали проводиться змагання по панкратіону (поєднував боротьбу та кулачний бій).

В 632 р. до н.е. до участі в Олімпійських іграх допустили молодь, організувавши змагання з бігу і боротьби. В подальшому програма змагань юних атлетів поповнилась і кулачним боєм.

Навкруг Олімпійських ігор було немало конфліктів, які були викликані прагненням різних міст – держав взяти на себе контроль по організації та проведенню ігор.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)