АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лекція 2

Читайте также:
 1. Лекція 03.10.12
 2. Лекція 04.10.11
 3. Лекція 07.11.12
 4. Лекція 1. Безпека життєдіяльності як категорія
 5. Лекція 1. Вступ. Сутність краєзнавства. Історія становлення і розвитку краєзнавства в Україні
 6. Лекція 1. Література Латинської Америки
 7. Лекція 1. Предмет, завдання та основні поняття екології. Основні поняття системного підходу в екології
 8. Лекція 1. Суть і соціальний зміст вищої освіти
 9. Лекція 1. Феномен волонтерства
 10. Лекція 10.10.12
 11. ЛЕКЦІЯ 10: НОТАРІАТ
 12. Лекція 11. Стратегії конкуренції підприємств на ринку туристичних послуг.

Тема лекції. "Законодавча база охорони праці."

 

План лекції

Вступ.

1. Закони України про охорону праці.

2. Нормативно-правові акти.

Вступ.

Трудові стосунки робітників, службовців, роботодавців регламентуються законами України, які приймаються Верховною Радою та ратифікуються Президентом України, Постановами Кабінету Міністрів, Державним комітетом з нагляду за охороною праці.

Охорона праці - це один з напрямків державної політики будь - якої розвиненої держави світу

Правовою основою законодавства України щодо питань охорони праці є:

- Конституція України;

- Кодекс Законів про працю України (КЗппУ);

- Закон України "Про охорону праці";

- Закон України "Про охорону здоров'я";

- Закон України "Про пожежну безпеку";

- Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ";

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ;

- Закон України "Про пенсійне забезпечення" та інші закони та нормативно-правові акти про охорону праці.

Слід зазначити - якщо міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, то застосовуються норми міжнародних угод

Питання 1. Закони України про охорону праці.

Щодо галузі освіти законодавство в питаннях охорони праці крім вище наданих законів доповнюється низкою законів:

- ЗУ "Про освіту";

- ЗУ "Про загальну середню освіту";

- ЗУ "Про відпустки";

- ЗУ "Про фізичну культуру і спорт";

- ЗУ "Про оплату праці";

- ЗУ "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії";

- Цивільний кодекс України.

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони праці регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні нормативні акти: Укази і розпорядження Президента України, рішення Уряду України, нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної влади. На сьогодні кілька десятків міжнародних нормативних актів та договорів, до яких приєдналася Україна, а також більше сотні національних законів України безпосередньо стосуються або мають точки перетину із сферою охорони праці. Майже 200 підзаконних нормативних актів прийнято у відповідності з Законом “ Про охорону праці ” для регулювання окремих питань охорони праці. Всі ці документи створюють єдине правове поле охорони праці в країні.Згідно до визначення, що надається в Законі України "Про охорону праці": Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)