АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РУХУ СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.4. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 4. II. Порядок обращения за получением социального обслуживания
 5. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
 6. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
 7. III. Вправи з початкового положення стоячи.
 8. IV. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных стипендий
 9. IV. Порядок оказания услуг(выполнения работ)
 10. IV. Порядок представления на конкурс
 11. V. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ.
 12. VIII. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

1. До експлуатації на залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України допускається спеціальний самохідний рухомий склад, конструкція якого відповідає затвердженим або узгодженим Державною адміністрацією залізничного транспорту України проектам і технічним умовам.

 

2. Рух спеціального самохідного рухомого складу, що належить іншим міністерствам і відомствам, залізничними коліями Укрзалізниці допускається у виняткових випадках: у межах однієї дирекції залізничних перевезень - з дозволу начальника дирекції, у межах однієї залізниці - з дозволу начальника залізниці, із зазначенням терміну дії цього дозволу і району курсування.

 

Дозвіл на право курсування спеціального самохідного рухомого складу інших міністерств і відомств у межах декількох залізниць видається Державною адміністрацією залізничного транспорту України з визначенням терміну дії цього дозволу та району курсування.

 

3. Дрезини, мотовози, автомотриси та інші машини спеціального самохідного рухомого складу, які відправляються на перегін, розглядаються як поїзд і відправляються черговим по станції з дозволу поїзного диспетчера.

 

У разі відправлення їх з початкових станцій черговий по станції або за його розпорядженням черговий по відправленню (парку) зобов'язаний перевірити наявність у водія (машиніста):

 

свідоцтва на право управління транспортним засобом;

 

акта піврічного контрольно-технічного огляду для машин, що експлуатуються цілий рік, акту річного контрольно-технічного огляду, для машин, що експлуатуються тільки у сезон літніх колійних робіт, у т. ч. і універсального причепа (або спеціального причепа) у випадку виїзду з причіпним навантаженням;

 

оформленого маршрутного листа, виданого підприємством (відомством) приписки транспортного засобу, з відміткою про проходження передрейсового медичного огляду;

 

дозволу на право руху по коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України спеціального самохідного рухомого складу, що належить іншим міністерствам і відомствам;

 

4. Перевірка у водія (машиніста) спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на залізничні колії Державної адміністрації залізничного транспорту посвідчення на право управління, посвідчення про складання іспитів з ПТЕ, ІСИ, ІРП, ТРА станції, правил з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, знання посадових обов'язків, вимог Інструкції з експлуатації та утримання рухомого складу на залізницях України, проходження медичного огляду проводиться відповідальними особами підприємства (відомства), у штаті якого знаходиться водій, порядком, що встановлений керівником. 

Водій, машиніст спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на колії станції та після повернення в пункти дислокації підлягають обов'язковому проходженню медичного огляду.

 

Порядок проходження медичного огляду водіїв, машиністів спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на колії станції, в процесі виконання роботи та після повернення на пункти дислокації встановлюється керівником підприємства, у штаті якого знаходиться водій.

 

Справний технічний стан машин та причіпних одиниць, що належать підприємству, під час виїзду зі станції приписки підтверджується в маршрутному листі підписом особи, відповідальної за їх експлуатацію та утримання, або особи, на яку покладено виконання таких обов'язків.

 

Перед кожним виїздом машиніст (водій) спеціального самохідного рухомого складу повинен спільно з черговим по станції перевірити працездатність радіостанції. Дату перевірки, час, прізвище чергового по станції та результати перевірки заносяться до маршрутного листа. Виїзд спеціального самохідного рухомого складу на станції та перегони з несправними засобами радіозв'язку забороняється.

 

Під час виїзду з інших початкових станцій справний технічний стан машин і причіпних одиниць, пристроїв АЛС та радіозв'язку підтверджується в маршрутному листі підписом водія (машиніста).

 

5. У разі знаходження спеціального самохідного рухомого складу на приймально-відправних коліях черговий по станції зобов'язаний встановлювати стрілки в положення, що виключає можливість заїзду на ці колії, навішувати на стрілочні рукоятки (кнопки) червоні ковпачки та стежити за зайнятістю цих колій.

 

6. Кількість причіпних одиниць або причепів до спеціального самохідного рухомого складу встановлюється начальником залізниці залежно від паспортних даних, наявності гальмових засобів на тягових і причіпних одиницях та допустимої швидкості руху на керівному ухилі.

 

Прямування не обладнаних автогальмами машин у зчепі дозволяється у виняткових випадках, але не більше двох одиниць. При цьому на кожній із них повинен бути водій (машиніст).

 

Машини, що не мають автогальм, при русі з причіпним навантаженням повинні бути обладнанні пристроями від саморозчеплення.

 

7. Забороняється відправляти пасажирський поїзд на перегін услід за дрезинами, мотовозами і автомотрисами до прибуття їх на сусідній роздільний пункт.

 

При відправленні поїзда на перегін по правильній колії двоколійного перегону або на одноколійний перегін з поверненням назад з видачею ключа-жезла машиністу поїзда дозволяється повертатися по ключу-жезлу до вхідного сигналу станції або сигнального знака "межа станції".

 

У випадку прямування спеціального самохідного рухомого складу попереду вантажного поїзда черговий по станції (поїзний диспетчер) зобов'язаний попередити про це машиніста локомотива.

 

Про відправлення спеціального самохідного рухомого складу на перегін за наявності зв'язку чергового по станції з черговим по переїзду черговий по станції завчасно повідомляє чергових по переїздах. Черговий по переїзду після одержання повідомлення від чергового по станції про рух спеціального самохідного рухомого складу повинен натиснути кнопку "закриття шлагбаума" і залишати її натиснутою до проходження спеціального самохідного рухомого складу через переїзд.

 

8. Прямування машин вагонами вперед здійснюється відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України та цієї Інструкції.

 

При прямуванні машин платформами або причепами вперед швидкість руху поїзда встановлюється відповідно до допустимих швидкостей прямування машин по перегонах, затверджених начальником залізниці.

 

При прямуванні спеціального самохідного рухомого складу із причепленими спереду вагонами швидкість руху не повинна перевищувати 25 км/год., а за наявності радіозв'язку на машині - не повинна перевищувати 40 км/год.

 

Швидкість прямування вантажного поїзда, в составі якого є мотовоз-електростанція (МЕС), допускається до 70 км/год., а при прямуванні на бокову колію - не більше 20 км/год.

 

Розпуск спеціального самохідного рухомого складу, причепленого до поїзда, з сортувальних гірок не допускається.

 

 

  Начальник Головного управління перевезень   В. О. Жураківський

 

  Додаток 6 до Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)