АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приймання поїздів

Читайте также:
 1. Випромінювання: приймання та аналіз
 2. Відправлення поїздів
 3. Відправлення поїздів свого формування
 4. Відчеплення і причеплення вагонів до поїздів на приймально-відправних коліях поїзним локомотивом
 5. З руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
 6. Значення художньої літератури у формуванні особистості та мовленнєвому розвитку дитини. Особливості сприймання художніх творів дітьми
 7. ОГОРОДЖЕННЯ МІСЦЬ ПЕРЕШКОД ДЛЯ РУХУ ПОЇЗДІВ І МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТНА СТАНЦІЯХ
 8. Органи сприймання хімічного подразнення
 9. Перелік дозволів для відправлення поїздів зі станцій при різних засобах сигналізації та зв'язку під час руху поїздів
 10. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ І ПРОВЕДЕННЯ МАНЕВРІВ ЗА УМОВ ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ СЦБ НА СТАНЦІЯХ
 11. ПОРЯДОК РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕРВІ ДІЇ ВСІХ ЗАСОБІВ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
 12. Правила приймання вантажів для перевезення

14.2.1 "Приймання поїздів на станцію має проводитись на вільні колії, які призначені для цього технічно-розпорядчим актом станції, і тільки при відкритому вхідному світлофорі, а пасажирських поїздів, крім того, на колії, обладнані колійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації. Порядок забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів при прийманні на колії, не обладнані цими пристроями, визначається начальником залізниці" (п. 16.6 Правил технічної експлуатації залізниць України).

 

"Черговий по станції зобов'язаний забезпечити наявність вільних колій для своєчасного приймання поїздів. За будь-яку не зумовлену необхідністю затримку поїзда біля закритого вхідного сигналу черговий по станції несе відповідальність" (п. 16.4 Правил технічної експлуатації залізниць України).

 

"Черговому по станції забороняється відкривати вхідний світлофор, не впевнившись у тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри на стрілках маршруту приймання припинені" (п. 16.7 Правил технічної експлуатації залізниць України).

 

"Черговий по станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією - поїзний диспетчер перед прийманням поїзда зобов'язаний:

 

- пересвідчитися у тому, що колія вільна для приймання поїзда;

 

- припинити маневри з виходом на колію і маршрут приймання поїзда;

 

- приготувати маршрут приймання поїзда;

 

- відкрити вхідний світлофор;

 

- у непередбачених ситуаціях викликати машиніста поїзда, що прибуває, через радіозв'язок і повідомити його про готовність маршруту приймання і показаннях вхідного, маршрутного та вихідного світлофорів" (п. 16.9 Правил технічної експлуатації залізниць України).

 

Для забезпечення безпечного приймання поїздів черговий по станції зобов'язаний:

 

приймати поїзди на вільні від рухомого складу колії згідно зі спеціалізацією, що встановлена технічно-розпорядчим актом станції;

 

заздалегідь планувати послідовність зайняття колій поїздами, що прибувають, та відповідно до цього готувати колію для приймання кожного поїзда;

 

вести облік положення (вільності або зайнятості) приймально-відправних колій (за показаннями приладів управління, на графіку виконаного руху та іншими способами). 

14.2.2 На станціях з нецентралізованими стрілками черговий по станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних постів перед прийманням поїздів зобов'язані дотримуватись такого порядку готування маршрутів:

 

а) якщо є вільна колія для приймання поїзда, черговий по станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не встановлено), що входять у маршрут приймання, і віддає їм розпорядження про готування маршруту.

 

За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом "Вірно". Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, черговий по станції підтверджує його словом "Виконуйте";

 

б) одержавши розпорядження про готування маршруту, старші чергові стрілочних постів зобов'язані негайно передати його для виконання черговим стрілочних постів свого району і також переконатися, що останні зрозуміли його вірно.

 

До виконання розпорядження всі працівники, що беруть участь у готуванні маршруту, зобов'язані приступити негайно.

 

Якщо у районі поста, що бере участь у готуванні маршруту, проводиться маневрова робота з виходом на колії та стрілки, куди прийматиметься поїзд, вона повинна бути негайно припинена, маневровий состав установлений у межах колій, де його знаходження не перешкоджає прямуванню поїзда, що приймається, а керівник маневрів та машиніст маневрового локомотива попереджені про приймання поїзда, що відбудеться, у порядку, встановленому у технічно-розпорядчому акті станції.

 

При проведенні маневрів у протилежному кінці станції черговий відповідного стрілочного поста повинен поставити стрілки у положення, що виключає можливість виходу маневрового состава на колію приймання, та замкнути їх.

 

Готуючи маршрут, чергові стрілочних постів зобов'язані перевірити відповідно до встановленого на станції порядку вільність колії приймання, перевести стрілки у потрібне положення, перевірити щільність прилягання вістряків до рамних рейок у кожної стрілки, що входить в маршрут, та замкнути їх на закладку та контрольний стрілочний замок.

 

У районах, де роботою керують старші чергові стрілочних постів, останні зобов'язані особисто перевірити правильність готування маршруту черговими стрілочних постів свого району, переконатись, що вільність колії перевірена, та відібрати ключі від замкнених стрілок;

 

в) після закінчення всіх операцій, пов'язаних з готуванням маршруту та ретельного переконання у правильності їх виконання, кожний старший черговий стрілочного поста (або черговий стрілочного поста), що одержав завдання на готування маршруту, викликає чергового по станції для доповіді про готовність маршруту та вільність колії.

 

Доповідь про готовність маршруту черговий по станції зобов'язаний приймати у присутності біля телефону водночас всіх чергових стрілочних постів, яким давали завдання на готування маршруту. Останні по черзі доповідають йому про готовність маршруту.

 

На станціях, що мають апарат управління, який дозволяє контролювати положення стрілок у заданому маршруті, черговий по станції переконується у правильності виконання розпорядження про готування маршруту і за показаннями приладів;

 

г) переконавшись, що маршрут приготовлений правильно, колія вільна, а маневри згідно з п. 14.1.1 припинені, черговий по станції відкриває вхідний світлофор або дає розпорядження про його відкриття черговому стрілочного поста, якщо управління сигналом знаходиться на цьому посту;

 

д) чергові стрілочних постів зобов'язані охороняти приготовлений маршрут та уважно стежити за наявністю проходів по суміжних коліях. Зустрічати поїзди з установленими сигналами чергові стрілочних постів повинні в місцях, указаних в технічно-розпорядчому акті станції;

 

е) при прямуванні поїзда чергові стрілочного поста зобов'язані звертати увагу на стан вагонів, правильність положення вантажу на відкритому рухомому складі, наявність передбачених сигналів тощо. Про всі помічені відхилення від встановлених норм негайно повідомляти старшого чергового стрілочного поста або чергового по станції, а у випадках, що загрожують безпеці руху або життю людей, вживати заходів до зупинки поїзда.

 

Черговий стрілочного поста, до якого входить стрілка, що обмежує колію приймання, зобов'язаний за наявністю хвостового сигналу переконатися, що поїзд прибув у повному складі, перевірити його установку у межах граничних стовпчиків та доповісти про це черговому по станції.

 

Після прибуття (проходження) поїзда чергові стрілочного поста, не чекаючи особливого розпорядження, повинні поставити стрілки у нормальне положення, а у випадку зайнятості колії - у напрямку вільної колії.

 

Порядок готування маршрутів для приймання поїздів, а також порядок зустрічі поїздів, що прибувають, на станціях, де один черговий стрілочного поста обслуговує два поста, встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції.

 

14.2.4 Черговий по станції не має права давати вказівки про зміну маршруту приймання, якщо вхідний світлофор уже відкритий.

 

У виняткових випадках у разі необхідності зміни маршруту для приймання поїздів на іншу вільну колію черговий по станції зобов'язаний завчасно попередити машиніста, закрити вхідний світлофор, відмінити заданий маршрут і тільки після цього дати у встановленому порядку нове завдання на готування маршруту.

 

Якщо необхідно прийняти на станцію один за одним декілька поїздів, черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту для одного з них дозволяється давати черговим стрілочних постів вказівку про наступне готування маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після прибуття у повному складі першого поїзда та закриття вхідного світлофора негайно готується маршрут приймання другого поїзда. Стрілки, що не входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені завчасно. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту другому поїзду передається одночасно з повідомленням про прибуття першого поїзда.

 

14.2.5 Порядок перевірки вільності колій перед прийманням поїзда встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції. Способи перевірки можуть бути такими:

 

- за контрольними приладами апаратів управління на станціях, обладнаних електричною ізоляцією приймально-відправних колій;

 

- наскрізним проходом чергового стрілочного поста або іншого працівника, що спеціально призначається, вздовж колії приймання в межах від вхідного до вихідного світлофорів;

 

- прикріплення до кожного стрілочного поста певної частини колії приймання, за перевірку вільності якої він несе відповідальність. Перевірка вільності цієї частини колії здійснюється проходом чергового стрілочного поста вздовж колії в межах, визначених технічно-розпорядчим актом станції. За умов хорошої видимості дозволяється здійснювати перевірку до місця, звідки забезпечується добра видимість усієї частини колії, що перевіряється;

 

- при поганій видимості (темно, туман тощо) - наскрізним проходом чергового стрілочного поста або спеціально виділеного працівника вздовж колії приймання, вказаного в технічно-розпорядчому акті станції;

 

- за хвостовими сигналами поїздів, що проходять станцію без зупинки (за хорошої видимості колії приймання).

 

У необхідних випадках за розпорядженням чергового по станції перевірка вільності однієї або декількох колій приймання може бути проведена заздалегідь з огородженням кожної перевіреної колії з двох боків переносними червоними сигналами, що знімаються після приготування маршруту для приймання поїзда.

 

В залежності від технічних пристроїв, умов роботи та розміщення колій можуть бути й інші способи перевірки, але при цьому чітке дотримання встановленого порядку повинно виключати можливість приймання поїзда на зайняту колію.

 

14.2.6 Якщо на станцію прибуває поїзд, що не встановлюється у межах корисної довжини колії приймання, черговий по станції через радіозв'язок може передати машиністу цього поїзда дозвіл на безупинне (аж до одержання команди або сигналу зупинки) проходження вихідного (маршрутного) світлофора колії приймання за місячно-білим вогнем на щоглі цього світлофора при потушеному червоному вогні.

 

Якщо такий дозвіл не одержаний, машиніст поїзда, що прибуває, за наявності місячно-білого вогню на вихідному (маршрутному) світлофорі зобов'язаний зупинитися, не проїжджаючи вихідного (маршрутного) світлофора колії приймання.

 

У разі необхідності осаджування такого поїзда для його відправлення за дозволяючим показанням вихідного світлофора тоді це здійснюється за сигналом або переданою машиністу через радіозв'язок вказівкою чергового по станції після попередньої підготовки ним маршруту для осаджування.

 

14.2.7 Поїзди з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) та негабаритними вантажами повинні прийматися на колії, що вказані у технічно-розпорядчому акті станції.

 

Заходи безпеки, яких належить дотримуватись при прийманні та відправленні поїздів з негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) встановлюються "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", Інструкцією з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, спеціальними Інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)