АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Контроль знань студентів під час семестру

Читайте также:
 1. II. Контроль за санитарным состоянием холодильников
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 4. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 5. V. Формування нових знань.
 6. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 8. Аналіз знань дітей про рослини
 9. Аналітичний контроль виробництва
 10. Аналітичний контроль виробництва
 11. Анкета для опитування студентів щодо результативності
 12. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.

!1 Теоретико-методологічні засади соціології міжнародних відносин.

1.

Назвіть основні парадигми у соціології міжнародних відносин:

- глобалізм, конфликтологія, політичний реалізм

+ політичний реалізм, політичний ідеалізм, неомарксизм, транснаціоналізм

- анархізм, транс націоналізм, модернізм

- нормативізм, моралізм, лібералізм

- патерналізм, модернізм, етатизм

2.

Який з наведених нижче висловів належить до політичного ідеалізму?

- міжнародні відносини це відносини у глобальній спільноті людей, об’єднаних національними і транснаціональними взаємодіями

- міжнародні відносини це система панування сильних і багатих над слабкими і бідними, боротьба цих двох груп

- міжнародні відносини це взаємодія суверенних держав, яка заснована на національних інтересах і використанні сили

- міжнародні відносини це сфера культурних і соціальних зв’язків у яких поступово знижується роль держав

+ міжнародні відносини це політична система, основними суб’єктами якої є держави, що захищають власні інтереси та тяжіють до підтримки соціального порядку та безконфліктних відносин

3.

Який з наведених нижче вислові належить до політичного реалізму?

- міжнародні відносини це відносини у глобальній спільноті людей, об’єднаних національними і транснаціональними взаємодіями

- міжнародні відносини це система панування сильних і багатих над слабкими і бідними, боротьба цих двох груп

+ міжнародні відносини це взаємодія суверенних держав, яка заснована на національних інтересах і використанні сили

- міжнародні відносини це сфера культурних і соціальних зв’язків у яких поступово знижується роль держав

- міжнародні відносини це політична система, основними суб’єктами якої є держави, що захищають власні інтереси та тяжіють до підтримки соціального порядку та безконфліктних відносин

 

4.

Який з наведених нижче вислові належить до політичного транснаціоналізму?

+ міжнародні відносини це відносини у глобальній спільноті людей, об’єднаних національними і транснаціональними взаємодіями

- міжнародні відносини це система панування сильних і багатих над слабкими і бідними, боротьба цих двох груп

- міжнародні відносини це взаємодія суверенних держав, яка заснована на національних інтересах і використанні сили- міжнародні відносини це сфера культурних і соціальних зв’язків у яких поступово знижується роль держав

- міжнародні відносини це політична система, основними суб’єктами якої є держави, що захищають власні інтереси та тяжіють до підтримки соціального порядку та безконфліктних відносин

 

5.

Який з наведених нижче вислові належить до неомарксизму?

- міжнародні відносини це відносини у глобальній спільноті людей, об’єднаних національними і транснаціональними взаємодіями

+ міжнародні відносини це система панування сильних і багатих над слабкими і бідними, боротьба цих двох груп

- міжнародні відносини це взаємодія суверенних держав, яка заснована на національних інтересах і використанні сили

- міжнародні відносини це сфера культурних і соціальних зв’язків у яких поступово знижується роль держав

- міжнародні відносини це політична система, основними суб’єктами якої є держави, що захищають власні інтереси та тяжіють до підтримки соціального порядку та безконфліктних відносин

 

6.

Назвіть представників французької школи соціології міжнародних відносин

- М. Фуко, П. Бурдьє, Н. Анелька

- Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр, Ж. Лакан

- Ж. Батай, Н. Луман, Л. Тевено

- Р. Перес, Р. Міхельс, Л. Колаковський

+ С. Дрейфюс, Р. Арон, Г. Бутуль

 

7.

Який із наведених нижче висловів належить Р. Арону?

- Переддержавний стан суспільства є війною всіх проти всіх

+ Символічними суб’єктами міжнародних відносин виступають солдат і дипломат

- Міжнародні відносини надзвичайно подібні до релігії: міцні моральні засади суспільства і влади є запорукою успіхів у міжнародних відносинах

- Конфлікти майбутнього пов’язані з поділом людства на три «хвилі» технологічно-соціального розвитку

- Політичні еліти, розв’язуючи війни, керуються насамперед прагматичними бажаннями інтегрувати суспільство за рахунок створення образу зовнішнього ворога

‡агрузка...

 

8.

Хто із теоретиків міжнародних відносин порівнював їх зі спортом?

+ Р. Арон

- Г. Моргентау

- П. Циганков

- Р. Цимерманн

- Ш. Шварц

 

9.

Хто є автором тези про те, що результатом змін в сфері міжнародних відносин є створення «міжнародного континуума», символічними суб’єктами якого виступають турист і терорист?

+ Дж. Розенау

- К. Поппер

- Р. Бах

- Л. Гудков

- Л. Гаррісон

 

10.

Яке з наступних тверджень є хибним?

- Соціологія міжнародних відносин – соціологічна теорія середнього рівня

- Соціологія міжнародних відносин дотична за об’єктом дослідження до таких дисциплін як теорія міжнародних відносин, порівняльна політологія, конфліктологія, соціальна антропологія

- Соціологія міжнародних відносин інституціоналізувалася у другій половині XX століття

+ Соціологія міжнародних відносин є однією із парадигм сучасної теоретичної соціології

- Соціологія міжнародних відносин включає теоретичну та емпірично-орієнтовану складову

 

!2 Компаративістика у соціології міжнародних відносин.

11.

Хто із представників протосоціології не писав праць компаративного характеру?

- Аристотель

- А.де Токвіль

- Ш.Л. Монтескє

- Н. Макіавеллі

+ Дж.С. Мілль

 

12.

Хто із названих авторів не досліджував міжнародні відносини?

- Аристотель

- Ш.Л. Монтескє

- С. Гантінгтон

- З. Скокпол

+ Д. Юм

 

13.

Хто із названих авторів сформував немарксистську теорію соціальної революції на підставі історичних прикладів китайської, російської та французької революції?

- Дж. Конрад

- Д. Кунц

+ З. Скокпол

- К. Маркс

- Дж. Сантаяна

 

14.

Які автори у співавторстві сформулювали основні методологічні та методичні засади компаративних досліджень?

+ М. Доган та Д. Пелассі

- Бергер та Лукман

- К. Маркс та Ф. Енгельс

- М. Фуко та Е. Саїд

- Ф. Кафка та В. Набоков

 

15.

Що означає поняття «екологічна помилка» у кросс-національних компаративних дослідженнях?

+ Необґрунтоване перенесення закономірностей, виявлених на груповому рівні, на індивідуальний рівень

- Використання кількісних методів у дослідженні екологічної свідомості

- Неправильне здійсненні тріангуляції

- Необґрунтоване перенесення закономірностей, виявлених на індивідуальному рівні, на груповий рівень

- Розгляд сучасних соціальних проблем з позицій парадигми людської винятковості

 

16.

Якому автору належить авторство «нового індексу демократії»

- С. Верба

- Дж. Коллінз

+ К. Харпфер

- П. Норріс

- Р. Інглегарт

 

17.

У якій праці П. Норріс та Р. Інглегарт вступають у дискусію із С. Гантінгтоном?

- Кінець історії?

- Справжній кінець історії

- Щоби демократія спрацювала

- Зіткнення цивілізацій: реконцептуалізація конфлікту

+ Справжнє зіткнення цивілізацій

 

18.

Хто із названих авторів запропонував концепцію поширення у світі постматеріалістичних цінностей?

- Г. Алмонд

- С.Верба

- Л. Гаррісон

- П. Норріс

+ Р. Інглегарт

 

19.

Який інструментарій компаративного аналізу суспільств світу пропонують П. Норріс та Р. Інглегарт?

- Шкала соціального капіталу

- Шкала толерантності

+ Барометр толерантності

- Шкала соціальної дистанції

- Шкала соціальної ексклюзії

 

20.

Якої ціннісної категорії немає у ціннісному колі Ш. Шварца?

- Самостійність

- Гедонізм

- Досягнення

- Влада

+ Покора

 

21.

У якому кросс-національному соціологічному дослідженні містився блок питань, присвячених економічній моральності?

- Світове дослідження цінностей

- Афробарометр

+ Європейське соціологічне дослідження

- Економічна культура населення країн СНД

- Соціологічний євробарометр

 

22.

Який із названих методів дослідження міжнародних відносин спрямований на виявлення прихованих смислових зв’язків структур влади та тексту?

+ Дискурс-аналіз

- Контент-аналіз

- Когнітивне картування

- Соціальне моделювання

- Спостереження

 

23.

Який із названих інтегрованих показників складається Організацією Об’єднаних Націй?

- Індекс сприйняття корупції

- Індекс політичної свободи

- Індекс економічної свободи

- Індекс держав, які зазнали поразку

+ Індекс людського розвитку

 

24.

Який із названих інтегрованих показників складається Фондом за мир (Found for peace)?

- Індекс сприйняття корупції

- Індекс політичної свободи

- Індекс економічної свободи

+ Індекс держав, які зазнали поразку

- Індекс людського розвитку

 

25.

Який із названих інтегрованих показників складається організацією Freedom house?

- Індекс сприйняття корупції

+ Індекс політичної свободи

- Індекс економічної свободи

- Індекс держав, які зазнали поразку

- Індекс людського розвитку

 

26.

Який із названих інтегрованих показників складається організацією The heritage foundation?

- Індекс сприйняття корупції

- Індекс політичної свободи

+ Індекс економічної свободи

- Індекс держав, які зазнали поразку

- Індекс людського розвитку

 

27.

Які країни світу оцінюються найгірше у ранжуванні за індексом держав, які зазнали поразку (failed state index)?

- Україна, Грузія, Киргизія

- Російська Федерація, Придністров`я, Абхазія

+ Афганістан, Гаїті, Сомалі

- Судан, Нігерія, Північна Корея

- Куба, Іран, Північна Корея

 

28.

Хто є автором праці «Недорозвинутість це стан свідомості: дослідження Латинської Америки»?

+ Л. Гаррісон

- З. Бжезінський

- Ч.Р. Міллс

- Е. Бенфілд

- Н. Чомскі

 

29.

У якій праці Е. Бенфілд дослідив соціальні особливості містечка Монтеграно?

- Недорозвинутість це стан свідомості: дослідження Латинської Америки

- Феномен аморальної більшості

- Гріховне місто

- Соціальна політика як метафізичне божевілля

+Моральні засади відсталого суспільства

 

 

30.

Яка політична ідеологія вплинула на формування поглядів І. Валлерстайна?

- Націоналізм

- Лібералізм

- Соціалізм

- Анархізм

+ Марксизм

 

31.

Яке поняття є центральним для аналізу, запропонованого І. Валлерстайном?

- Нова екологічна парадигма

- Альтерглобалізація

- Антиглобалізація

+ Світ-системи

- Глокалізація

 

32.

Що у сучасному світі, згідно з І. Валлерстайном, відіграє роль «опіуму для народу» тобто роль механізму створення «хибної свідомості»?

- Сучасна поп-культура

- Система освіти

- Нетрадиційні релігії

- Екологічні рухи

+ Демократія

 

33.

Яка держава, згідно з Н. Чомскі є «державою терористом»?

+ США

- Російська Федерація

- Румунія

- Іран

- Північна Корея

 

34.

Що означає припущення Ф. Фукуями про кінець історії?

+ Уявлення про те, що після розпаду Радянського Союзу не залишилось альтернатив до ліберально-демократичного шляху розвитку

- Уявлення про критичний рівень забруднення навколишнього середовища, який загрожує існуванню людства

- Уявлення про скору загибель людства у результаті ядерної війни

- Уявлення про докорінну трансформацію соціальних процесів у зв’язку із новітніми досягненнями науки у галузі генної інженерії

- Уявлення про початок нового етапу у розвитку людства, пов’язаного із припиненням холодної війни та становленням багатополярного світу

 

35.

Що таке альтерглобалізм?

- Поняття, яке описує несприйняття глобалізації у всіх її проявах

+ Поняття, яке описує несприйняття глобалізації у її сучасних проявах

- Поняття, яке описує наступний етап глобалізації, який характеризуватиметься зрощеннях державних утворень та стиранням соціокультурних відмінностей між суспільствами

- Поняття, яке є тотожним із поняттям «глокалізація»

- Поняття, яке наголошує на механізмах соціального відчуження, що супроводжують глобалізацію

 

 

36.

У чому, на думку П. Норріса та Р. Інглехарта полягає основна відмінність між західною та ісламською цивілізаціями?

- Орієнтації щодо демократії та форми правління

- Орієнтації щодо ролі релігії у житті суспільства

+ Орієнтації щодо норм у сексуальній сфері, сфері шлюбних відносин та у гендерній сфері

- Консюмеристські орієнтації

- Орієнтації щодо економічної поведінки

 

37.

Хто є автором праці „Зіткнення невігластва” (англ. - The clash of ignorance)?

- М. Фуко

- Ж. Бодріяр

+ Е. Саїд

- Ж. Дельоз

- П. Бурдьє

 

38.

Хто є автором праці „Виникнення мережевого суспільства” (англ. - The rise of a network society)?

+ М. Кастельс

- Р. Патнам

- Б. Веллман

- Л. Пай

- Т. Веблен

 

39.

На чому, на думку З. Скокпол, має в першу чергу фокусуватися увага дослідника у дослідженні революції?

- На типі політичного лідерства

+ На ефективності здійснення державою своїх функцій

- На міжнародному контексті

- На внутрішній між класовій боротьбі

- На етнічній структурі суспільства

 

 

40.

Хто є автором праці „Зіткнення цивілізацій...”?

- К. Райс

- П. Норріс

+ С. Гантінгтон

- М. Догган

- Д. Пелассі

 

41.

Між якими двома цивілізаціями на думку С. Гантінгтона є найвищий конфліктний потенціал?

- Між конфуціанською та африканською

- Між православною та західною

+ Між ісламською та західною

- Між африканською та ісламською

- Між латиноамериканською та західною

 

42.

Хто є авторами праці „Справжнє зіткнення цивілізації”

- Е. Саїд та Р. Барт

+ П. Норріс та Р. Інглехарт

- Р. Патнам та Л. Нанетті

- М. Догган та Д. Пелассі

- Г. Алмонд та С. Верба

 

43.

Хто є автором праці „Орієнталізм”?

+ Е. Саїд

- Д. Рамсфельд

- Ф. Фукуяма

- К. Райс

- Д. Сяо Пін

 

 

44.

У межах якого міждисциплінарного напрямку працював Е. Саїд?

+ Постколоніальні студії

- Гендерні студії

- Політична антропологія

- Соціологія урбанізму

- Мережевий аналіз

 

45.

Хто з названих авторів не є неомарксистом?

- В. Райх

- І. Валлерстайн

+ З. Бауман

- Ч. Р. Міллс

- Н. Чомскі

 

46.

Хто є автором теорії світ-системного аналізу

- Е. Гідденс

- Н. Смелзер

+ І. Валлерстайн

- Дж. Сантаяна

- В. Парето

 

 

47.

Хто з названих авторів є одним із засновників теорії соціального капіталу?

- Ю. Хабермас

+ Р. Патнам

- К. Маркс

- Г. Маркузе

- Р. Роуз

 

 

48.

Автором якої праці є З. Скокпол?

+ Держава та соціальні революції

- Держава та соціальні наслідки революції

- Після революції 1989

- Одновимірна людина

- Владна еліта

 

49.

Який із названих індикаторів входить до індексу людського розвитку (HDI)

- Показник середнього рівня матеріальних доходів населення

+ Середня тривалість життя населення країни

- Рівень зовнішнього державного боргу

- Середньорічна кількість опадів

- Показник ураженості населення злочинністю

 

50.

З використанням якого методу обчислюється індекс демократії Freedom house?

+ Експертних опитувань

- Аналізу офіційної статистики

- Соціологічних опитувань репрезентативних для окремих суспільств

- Методу включеного спостереження

- Контент-аналізу текстів

 

51.

Хто є автором праці „Кінець історії?”

- Е. Саїд

+ Ф. Фукуяма

- Е. Де Сото

- Л. Пай

- С. Гантінгтон

 

52.

Чому „закінчилась історія” згідно з Ф. Фукуямою?

- Була винайдена зброя масового знищення

+ Зникла ідеологічна та економічна альтернатива до лібералізму та вільного ринку

- Суспільства всього світу сприйняли західну модель споживання

- Сукупний бюджет транснаціональних компаній перевищив валовий національний продукт найбагатших країн світу

- Набули широкого поширення нанотехнології

 

53.

Автором якої праці є Д. Грум?

- Створення нової цивілізації. Політика третьої хвилі

- Справжнє зіткнення цивілізацій

+ Світове громадянське суспільство

- Роздуми про революцію в Європі

- Моральні засади відсталого суспільства

 

 

54.

Що є основним ресурсом у суспільствах що належать до третьої хвилі згідно з О. та Х. Тоффлерами?

+ Інформація

- Технологія

- Соціальні зв’язки

- Людський капітал

- Культурний капітал

 

55.

Авторство якого терміну належить Дж. Рітцеру?

- Глокалізація

- Неорганічна модернізація

+ Макдональдизація

- Декомодифікація

- Аберація

 

56.

Яка модель національної політики переважала у Радянському Союзі після Другої світової війни?

- Інтеграція

+ Асиміляція

- Геттоізація

- Мультикультуралізм

- Апартеїд

 

 

57.

Яким чином індивідуалізація проведення вільного часу вплинула на соціальний капітал американського суспільства за Р. Патнамом?

+ Негативно для всього суспільства

- Позитивно для всього суспільства

- Ніяк не вплинула

- Збільшила соціальний капітал освічених та зменшила соціальний капітал неосвічених груп населення

- Зменшила соціальний капітал освічених та збільшила соціальний капітал неосвічених людей

 

58.

Яке з наступних суджень є вірним?

+ Теоретико-методологічні побудови М. Фуко мали вирішальний вплив на формування поглядів Е. Саїда

- М. Доган та Д. Пелассі представляють неомарксизм у соціології міжнародних відносин

- Погляди Л. Вульфа є зразком орієнталізму

- Автором праці «Футурошок» є Т. Веблен

- Індекс людського розвитку обраховується починаючи з початку 70-их років XX століття

 

59.

Яке з наступних суджень є вірним?

+ «Ціннісне коло» Ш. Шварца – інструментарій, що використовується у Європейському соціальному дослідженні

- Ш. Шварц починав наукову діяльність як антрополог-африканіст

- Ш. Шварц продовжувач традиції інтерпретативної соціології

- Ш. Шварц – автор праці «Психологія мас і фашизм»

- Дискусія Ш. Шварца та І. Валлерстайна щодо структури світ-системи є центральною у сучасному неомарксизмі

 

60.

Яке з наступних суджень є вірним?

- О. Тоффлер спростував теорему Томаса

- О. Тоффлер – представник чиказької школи соціології

- О. Тоффлер є лідером Асоціації антиглобалістів США

- О. Тоффлер – послідовник Е.Бенфілда

+ О. Тоффлер автор праці «Футурошок»

 

61.

Яке з наступних суджень є вірним?

П. Циганков – провідний російський науковець у сфері соціології міжнародних відносин

В. Парето обґрунтував неможливість стабільності біполярної міжнародної системи

Р. Міхельс – сучасний німецький футуролог

А. Кожев – критик поглядів Ф. Фукуями

Ф.Фукуяма ніколи не займався тематикою біоетики

 

62.

Один із типів міжнародної системи має назву:

-Авторитарний

-Патріархальний

-Демократичний

- Номотетичний

+ Біполярний

 

63.

Згідно із західноєвропейською та американською традицією ознакою нації є?

- Спільний історичний досвід

- Спільність, традицій, цінностей, мови

+ Спільне громадянство

- Спільність ідеології

- Наявність Конституції

 

64.

Що у часи холодної війни означало твердження, згідно з яким країна А належить до «третього світу»?

- Країна А належить до числа країн світу нерозвинутих економічно

- Країна А належить до числа країн нестабільних політично

+ Країна А не належить ні до соціалістичного ні до капіталістичного табору

- Країна А належить до числа найбільш розвинутих економічно країн світу

- Країна А належить до числа найбільш демократичних країн світу

 

65.

Назвіть представника постколоніальних студій

- Дж. Конрад

+ Ф. Фанон

- Р. Патнам

- Е. Бенфілд

- П. Циганков

 

66.

Якими є показники, що враховуються у обрахунку рівня соціального капіталу країни згідно з П. Норріс?

- Показник генералізованої довіри та середнє за шкалою соціальної дистанції

- Показник генералізованої довіри та індекс соціального цинізму

+ Показник генералізованої довіри та активного членства у громадських організаціях

- Індекс аномічної деморалізованості та показник активного членства у громадських організаціях

- Середнє за шкалою політичних преференцій та показник активного членства у громадських організаціях

 

67.

Згідно з Н. Смелзером, соціологія міжнародних відносин є:

- Безперспективним напрямом соціологічних досліджень

- Соціологічною теорією середнього рівня

+ Глобальною соціологією політики

- Дисципліною, що більше тяжіє до політології ніж до соціології

- Інтегративною дисципліною, яка однаково належить і до соціологічної і до політичної науки

 

68.

Поняття «ідеальний тип», одне з центральних для компаративістики, ввів у науковий обіг?

- М. Попович

- Г. Зіммель

+ М. Вебер

- Л. Козер

- Р. Мертон

 

 

69.

Яка країна, із наведеного переліку, згідно з С. Гантінгтоном, знаходиться на розламі між двома цивілізаціями?

- Японія

- Бельгія

- Австралія

+ Україна

- Парагвай

 

70.

Хто із названих авторів називав насильство легітимним засобом у міжнародних відносинах?

- Н. Луманн

- Ю. Габермас

- В. Франкл

+ Л. фон Клаузевіц

- Ф. Фукуяма

 

71.

Якою була міжнародна система від середини ХХ століття до кінця 80-их років ХХ століття?

- Гомогенною

+ Біполярною

- Мультиполярною

- Ієрархічною

- Імперською

 

72.

З точки зору транснаціоналізму, якою є центральна тенденція сучасних міжнародних відносин?

- У міжнародних відносинах посилюється значення культурного та наукового обміну

- У міжнародних відносинах посилюється значення міжнародних злочинних організацій

- У міжнародних відносинах посилюється роль країн-експортерів енергоносіїв

+ У міжнародних відносинах зростає роль міжнародних комерційних компаній та міждержавних організацій

- У міжнародних відносинах знижується значення економічної складової

 

73.

Автором,який розглядає підстави конфліктів у світі після закінчення холодної війни є …

- М. Вебер

- Ч. Ламброзо

+ С. Гантінгтон

- П. Сорокін

- М. Вебер

 

74.

Автором теорії орієнталізму є..

- Т. Парсонс

+ Е. Саїд

- П. Сорокін

- Н. Луманн

- З. Бауман

 

75.

Р. Кіплінг говорячи про «тягар білої людини» є…

- Патерналістом

- Консерватором

- Лібералом

+ Орієнталістом

- Постмодерністом

 

76.

Базова ідея, яку висловлює А. де Токвіль у праці «Демократія в Америці» це:

- Політичні еліти мають схильність до переслідування власних інтересів

- Розпад Радянського Союзу був наслідком економічної неспроможності системи державного соціалізму

+ Цінності і норми американського суспільства сприяють соціальній стабільності і демократії

- Неефективність латиноамериканських держав коріниться у системі цінностей і традиціях населення

- Політичний радикалізм і нетерпимість становлять загрозу для існування США

 

77.

Метод спрямований на дослідження особливостей психології політичних лідерів це…

- Дискурс аналіз

- Контент аналіз

+ Когнітивне картування

- Системне моделювання

- Включене спостереження

 

78.

Яка із теорій міжнародних відносин пов’язана із іменем Г. Гроція?

+ Ідеалізм

- Реалізм

- Неомарксизм

- Орієнталізм

- Консерватизм

 

79.

В концепції Т. Парсонса процес взаємодії системи з зовнішнім середовищем, який є однією із умов функціонування і рівноваги системи називається

- Інтеграцією

- Ціледосягненням

- Ізоляцією

+ Адаптацією

- Маргіналізацією

 

80.

До глобальних проблем сучасності, які позначають сьогодні як проблему «Північ-Південь» відносяться такі прояви як:

- Високий рівень заборгованості окремих країн перед міжнародними фінансовими інституціями

- Зникнення окремих видів тварин

- Забруднення світового океану

- Високий рівень злочинності у країнах, що розвиваються

+ Диспаритет рівня розвитку країн північної і південної півкулі

 

81.

«Нейтралітет», як принцип міжнародної політики держави характеризує така ознака як:

- Відмова від участі у міжнародному поділі праці

+ Неприєднання до військових блоків

- Відмова від візового режиму

- Розформування збройних сил

- Визнання подвійного громадянства

 

82.

Неприязне ставлення до представників інших етносів, страх перед іноземцями це…

- клаустрофобія

+ ксенофобія

- Агорофобія

- Арахнофобія

- клетоманія

 

83.

Сучасна Україна не є членом такої організації

- СОТ

- СНД

+ НАТО

- ГУАМ

- ООН

 

84.

Хто з названих авторів критикував Радянський Союз за формування нового класу експлуататорів?

- Н. Чомскі

- І. Валлерстайн

- П. Бурдье

+ М. Восленський

- Л. Гаррісон

 

85.

Хто з українських дослідників аналізував творчість І. Валлерстайна?

+ П. Кутуєв

- Л. Кононов

- В. Степаненко

- Н. Черниш

- О. Злобіна

 

86.

Хто є автором праці «Нація як Gesellschaft і нація як Gemeinschaft: український і польський досвід»?

- Л. Костенко

+ М. Попович

- Т. Коробова

- Ю. Шведа

- А. Карась

 

87.

Який із методів дослідження міжнародних відносин концентрується на подіях міжнародного життя?

- Дискурс-аналіх

- Контент-аналіз

+ Івент-аналіз

- Факторний аналіз

- Кореляційний аналіз

 

88.

Хто із названих авторів спричинився до створення теорії політичної системи?

- Г. Гарфінкель

- Т. Кун

+ Д. Істон

- Ф. Фукуяма

- Г. Спенсер

 

89.

Оберіть з названих нижче акторів міжнародних відносин лише тих, що належать до соцієтального рівня

- Окремі індивіди

- Політичні лідери

- Представники економічної еліти

+ Соціальні рухи

- Представники військової еліти

 

90.

Яка подія, на думку українського соціологія І. Рущенка, відбулася у пострадянських суспільствах у першій половині 90-их років ХХ століття?

- Національна революція

+ Кримінальна революція

- Сексуальна революція

- Економічна революція

- Культурна революція

 

91.

В сучасних умовах роль держави як міжнародного актора…

- Зростає

+ Знижується

- Залишається незмінною

- Трансформується у бік раціоналізації

- Трансформується у бік ідеологізації

 

92.

Якими є підстави міжнародних конфліктів у сучасному світі за О. Тоффлером?

- Релігійні розмежування

- Культурні відмінності

- Економічні інтереси

+ Несинхронність технологічного і соціального розвитку

- Боротьба за інформаційні ресурси

 

93.

У кого із авторів Ф. Фукуяма запозичує ідею «закінчення історії»?

+ Г.В.Ф.Гегель

- Ф.Ніцше

- І. Г. Фіхте

- І. Кант

- С. К'єркегор

 

94.

Хто є автором праці «Інший шлях: Невидима революція в третьому світі: Дослідження нелегальної економіки в Перу»?

+ Е. де Сото

- У. Чавес

- П. Ескобар

- М. Норьєга

- Ф.А.Л.Мендес

 

95.

Хто є автором праці «Джерела соціальної влади»?

- М. Вебер

- З. Скокпол

+ М. Манн

- З. Фройд

- Ф. Тьонніс

 

96.

Головною причиною розквіту тіньової економіки в Латинській Америці Е. де Сото вважає…

- Організовану злочинність

+ Засилля бюрократії

- Впливовість інститутів релігії та сімї

- Дестабілізуючий вплив США

- Кліматичні умови

 

97.

Якою є відповідь Е. де Сото на проблеми економічних систем країн Латинської Америки?

- Націоналізація великих підприємств

- Суворіші каральні санкції за корупційні дії

+ Лібералізація економіки та звільнення від бюрократичного тиску

- Розвиток нетрадиційних джерел енергії

- Переорієнтація економіки із сільського господарства на сферу послуг та телекомунікацій

 

98.

Хто є автором праці «Солдат і держава: теорія і практика цивільно-військових відносин»?

- Ч.Р. Міллс

- Л. фон Клаузевіц

- Е. де Сото

+ С. Гантінгтон

- М. Фуко

 

99.

Яке місце займає Україна у ранжуванні за індексом людського розвитку станом на 2009 рік? (дайте відповідь з точністю до 10-ти позицій)

- 20 місце

- 40 місце

- 60 місце

+ 80 місце

- 100 місце

 

100.

Оберіть поняття, що означає територію політичного утворення, межі якої оточені територією іншого політичного утворення

+ Анклав

- Ексклав

- Гетто

- Резервація

- Колонія

 

 

Іспит

Іспит проводиться у письмовій формі, з наступним обговоренням. Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет складається з двох частин. Перша – тестові питання (10 тестових завдань, 20 балів); друга – два теоретичні питання (по 15 балів кожне).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.133 сек.)