АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система господарського законодавства України

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 3. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 4. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 5. VI. Система органов дыхания
 6. а) З основ законодавства України про культуру.
 7. А) звукопровідна система
 8. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 9. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 10. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 11. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 12. Автоматизированная информационно-справочная система

Господарське законодавство становить нормативну основу господарського правопорядку - правил організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.

Господарське законодавство –це сукупність нормативно-правових актів і правових норм, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та управління (в тому числі організації) такою діяльністю.

Господарське законодавство складається з великого масиву взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини. У своїй сукупності ці нормативно-правові акти складають систему господарського законодавства.

Система господарського законодавства –це розташування господарсько-правових актів з урахуванням їх зв’язків і властивостей.

Систематизацію господарського законодавства можна здійснювати за різними критеріями: а) за юридичною силою актів, в яких фіксуються господарсько-правові норми (вертикальна систематизація); б) за предметом правового регулювання: за видами і характером господарської діяльності, галузями і сферами народного господарства (економіки) тощо.

Система:

І. За юридичною силою:

1) положення КУ – ст. 13, 41, 42

2) ЗУ, що регулюють господарські відносини (провідне місце посідає ГК, ЦК, Кодекс торговельного мореплавства та ін.; закони: “Про промислово-фінансові групи в Україні”; “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ; “Про кооперацію” та ін.; ( ГК визначає основні засади господарювання, правовий статус її суб'єктів, правовий режим майна суб'єктів господарювання, основні засади зобов'язальних відносин та відповідальності за правопорушення у сфері господарювання, а також ви значає особливості правового регулювання в окремих галузях та сферах господарювання),

3) Постанови ВРУ, наприклад «Про концепцію переходу УРСР до ринкової економіки»

4) Укази Президента, наприклад «Загальні положення про міністерства та інший центральний орган виконавчої влади»; “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації

5) акти уряду:

а) декрети ( «Про управління майном, що є у загальній власності»)

б) постанови (“Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади”)в) відомчі нормативно-правові акти

г) регіональні нормативно-правові акти – прийм. Органами місц. самовряд. У встановленому порядку, відповідно до делегованих держ. повноважень

д) локальні нормативно-правові акти – прийм. суб’єктами господарювання або їх засновниками

є) міжнародні договори (універсальні, міжнародних організацій, двосторонні), ратифіковані Верховною Радою України або укладені за її згодою.)

ж) звичаї ділового обігу, в тому числі між нар. торг. Звичаї (ЗУ «Про режим іноземних інвестицій»)

з) правила професійної етики

ІІ. За предметним критерієм:

1) компетенційні нормативно-правові акти – визначають правові положення суб’єктів

2) договірне право, як інститут господарського законодавства, що регулюють господарські зобов’язальні відносини у сфері господарювання

3) інститути господарського законодавства, норми яких регулюють інвестиційну діяльність, зовнішньо економічну діяльність, ринок капіталів, порядок розгляду господарських спорів тощо.

 

14. Сучасні проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Господарське законодавство –це сукупність нормативно-правових актів і правових норм, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та управління (в тому числі організації) такою діяльністю.

В господарському законодавстві чимало застарілих, колізійних норм, а також прогалин, що зумовлено запровадженням в економіку України нових для неї ринкових відносин, які ще не зазнали відповідного законодавчого врегулювання. Одночасне прийняття та набуття чинності Господарським і Цивільним кодексами України породжує ще проблему усунення колізій між їх положеннями.

Вдосконалення господарського законодавства може здійснюватись за такими напрямками:

1) вдосконалення господарського законодавства щодо його змісту – необхідне врегулювання нових для господарської системи України відносин та врегулювання традиційних відносин на нових засадах, шляхом прийняття актів або внесення змін до чинних нормативно-правових актів

2) Вдосконалення законодавства щодо його правової форми – істотне посилення ролі ЗУ як основного джерела господарських відносин,зменшення ролі відомчих нормативно-правових актів, обмеження відомчої нормотворчості

3) Вдосконалення господарського законодавства щодо його системи – вирішення проблеми, пов’язаної з прийняттям ГК та нового ЦК; усунення колізій, інкорпорація господарського законодавства за предметним критерієм; консолідація господарського законодавства

4) Гармонізація законодавства України з найдосконалішими міжнародними стандартами регулювання відносин у сфері господарювання.

Значну роль у вдосконаленні господарського законодавства відіграють господарські суди, які в процесі розгляду господарських справ:

- виявляють прогалини, колізії, застарілі норми в чинному господарському законодавстві;

- узагальнюють практику розгляду господарських справ (спорів);

- Вищий господарський суд

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)