АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття та ознаки господарських товариств

Читайте также:
 1. А) традиційний порядок укладання господарських договорів.
 2. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 3. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.
 4. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види.
 5. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 6. Акціонерне товариство
 7. Акціонерне товариство
 8. Акціонерне товариство
 9. Акціонерне товариство - це так зване товариство капіталів.
 10. Акціонерне товариство: поняття і види.
 11. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
 12. Акціонерні товариства
Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у
складі одного учасника.

Ознаки:

1) Товариство є об’єднанням фізичних та юридичних осіб, що називаються учасниками

2) Товариство створюється на підставі акта спільної волі його засновників, що оформлюється у формі засновницького договору або статут.

3) Товариство діє в інтересах своїх учасників, переслідує визначену ними мету одержання прибутку від сумісної діяльності

4) Наявність статусу юридичної особи дозволяє товариству діяти як самостійному суб’єкту права, виступати у зовнішніх відносинах від власного імені, бути позивачем і відповідачем у суді. При цьому, товариство як юридична особа не залежне від перемін у складі його учасників

5) Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.

 

6) Між товариством і його учасниками, а також між самими учасниками виникають корпоративні правовідносини, які породжують у кожного учасника корпоративні права та обов’язки. Реалізуючи свої корпоративні права, учасники можуть впливати на формування волі товариства як юридичної особи

7) Товариство має внутрішню структуру, яка забезпечує організаційну єдність

8) Управління справами товариства здійснюється у заздалегідь встановленому законом та установчими документами порядку, обов’язковому для всіх учасників

9) Відокремленість майна товариства від майна його учасників і закріплення за товариством майна, сформованого за рахунок вкладів учасників та інших, не заборонених законом джерел на праві власності

10) Відокремленість відповідальності товариства за власними зобов’язаннями відповідальності його учасників

11) Включення товариства до категорії осіб, які можуть бути суб’єктами банкрутства

 

Класифікація господарських товариств

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.Класифікація

І. За характером участі в діяльності господарського товариства:

- персональні (об’єднання осіб)

- об’єднання капіталів

Персональнимитовариствами або об'єднаннями осіб є такі господарські товариства, в яких домінують особисті елементи. Для таких товариств (а до них належать повне товариство і командитне товариство.Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники). Учасниками повного товариства, повними учасниками коммандитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

До об'єднань капіталів належать господарські товариства, в яких домінуючими є майнові елементи (акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю).

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)