АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приватні підприємства

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 3. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 4. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 5. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 6. Аналіз грошових потоків підприємства.
 7. Аналіз грошових потоків підприємства.
 8. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
 9. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 10. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом
 11. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 12. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі
приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Приватне підприємство може бути 2-х типів – унітарного та корпоративного.

Приватне підприємство унітарного типу створюється одним засновником, який
виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Корпоративне приватне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Засновниками приватного підприємства, за загальним правилом, можуть виступати ли­ше власники - як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які самостій­но розпоряджаються своїм майном шляхом відокремлення його для здійснення господар­ської діяльності підприємством.На всіх без винятку підприємствах, у тому числі й приватних, узагальнюючим показни­ком фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (дохід).Порядок використання прибутку (доходу) встановлює власник приватного підприємства. Він сам визначає розмір фонду оплати праці, обирає системи і розміри її оплати, планує діяльність, а також намічає перспективи розвитку свого підприємства. Господарські відно­сини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами приватні підприємства здійс­нюють на договірній основі. Вони вільні у виборі предмета своєї діяльності і договору, ви­значенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, які не супере­чать чинному законодавству.Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка в цілях еконо­мічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.Свою продукцію, майно приватне підприємство реалізує за цінами і тарифами, які вста­новлює самостійно або ж на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законо­давством, - у відповідності з установленими ним цінами і тарифами.Підприємство зобов'язане забезпечувати для всіх робітників безпечні і нешкідливі для здоров'я умови праці, здійснювати їх медичне соціальне страхування. Воно несе відпові­дальність за шкоду, заподіяну здоров'ю працівників, у відповідності з чинним законодав­ством.Приватне підприємство повинно здійснювати оперативну і бухгалтерську звітність, вести статистичну звітність.За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог щодо якості продукції, інших правил здійснення господарської діяльності приватне підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)