АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

MY FUTURE PROFESSION

Читайте также:
 1. A) Put the verbs in brackets into the correct forms of Present, Past or Future Simple.
 2. ADDITIONAL STUDY: Professions
 3. CITY TRAFFIC OF FUTURE
 4. Ex.2. Complete these sentences using the correct form to express future meaning of the verbs in brackets.
 5. Ex.2. Put each verb in brackets into a suitable tense. All sentences refer to future time.
 6. Ex.2. Put the verbs in brackets into the correct form. (All the sentences refer to the present or future).
 7. Exercise 7. Form the names of specialists from the names of professional fields
 8. For future searchers.
 9. Future indefinite
 10. Future Indefinite (Future Simple) Tense. Active Voice
 11. Future Indefinite (Simple)
 12. FUTURE KING JOINS TRADE UNION

КАФЕДРАИ УСЛУБШИНОСЇ

ВА НАЗАРИЯИ ТАРЉУМА

 

 

100 МАВЗЎЪЊОИ ОЗОД

ВА 50 ЊИКОЁТИ ТАРБИЯВЇ

 

Душанбе -2013


Барномаро Шўрои методb ва табъу нашри ДДОТ ба номи Садриддин Айнb ба чоп тавсия намудааст.

 

Муаллиф: д.и.п профессор Авѓонов С.

 

 

Муќарризон: н.и.п дотсент Валиев Н. мудири

кафедраи адабиёти руси ДДОТ ба

номи Садриддин Айнї ва

н.и.ф. дотсент Саидов Њ мудири

кафедраи забонњои хориљии ДМТ


Сарсухан

Соњаи маориф, њамчун яке аз соњањои муњими хољагии халќи Љумњурии Тољикистон дар маркази таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад ва рушди ин соњаро бе инкишофи љањонбинии ањолї оиди соњањои гуногуни хољагии ќишлоќи кишварњои тараќќикарда тассавур кардан мумкин нест, ки дар ин љо донистани забони хориљї, алалхусус забони англисї наќши баѓоят муњим дорад.

Ислоњоти соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон ба такмили мундариља ва сохти маълумот, аз он љумла маълумоти олии омўзгорї равона карда шудааст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии маълумот ва стандартњои давлатии маълумот њуљљатњое мебошанд, ки системаи маълумоти кишварро ба сатњи байналмиллалї бардошта, инкишофи минбаъдаи соњаи маорифро муайян мекунанд. Дар Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон зарурати омўзиши забони хориљї барои инкишофи љомеа чунин арзёбї гардидааст: «Омўзиши забонњои хориљї, алалхуссус русї, англисї ва арабї дар њамбастагї бо забони модарї аз синфњои ибтидої оѓоз мегардад ва тамоми марњилањои маълумотро фаро мегирад. Зарурати омўзиши забони хориљиро њамун сарчашмаи дониш барои омўхтани илму фарњанги дунё, прогрессии илмию техникї ва воситаи муоширати байни миллатњо бояд ба эътибор гирифт».[1]

Хусусан Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи барномаи давлатии такмил ва омўзиши эабонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2004-2014», ки аз љониби Президенти кищвар Э.Ш.Рањмонов дар таърихи 2 декабри соли 2003 ба имзо расидааст, назди мутахассисону омўзгорони мактабњои олї ва миёнаи тањсилоти умумї вазифањои пурмасъули ба таври куллї такмил додани таълими забонњои русї ва англисиро таќозо менамояд.[2]

Такмили мазмун, восита ва усулу методҳои таълиму тарбия, куллан баланд бардоштани сифати дониш ва имкониятҳои эљодии мутахассисон-омўзгорон ва тарљумонњои ояндаи забонњои хориљї таќозо менамояд, ки донишљўён донишњои назариявию амалии тахассусї, педагогї ва психологиро бештар аз худ намуда дар оянда ин донишњоро дар таълими насли навраси кишварамон истифода намуда дар ободгардонии он сањмгузор бошанд.

Барои иљро намудани ин вазифаю талаботҳои имрўзаи давлат ва љомеа дар самти омўзиш ва такмили забонњои хориљї китоби «100 мавзўъњои озод ва 50 њикоёти тарбиявї» наќши басо муњимро мебозад. Китоби мазкур барои донишомўзон ва донишљўёни факултетњои забонњои хориљии донишкадаву донишгоњњои омўзгорї яке аз фаннњои муњим ба шумор рафта, дар тайёр намудани омўзгорони баландихтисоси забони хориљї барои мактабњои тањсилоти умумї, касбї ва махсус сањми арзанда хоњад гузошт. Тайёр намудани омўзгори забони хориљї маќсади асосии мактаби олї ба шумор меравад. Донишљў, ки дар оянда омўзгори забони хориљї (англисї) мешавад, бояд на танњо фаннњои амалиро наѓз аз худ кунад, балки оиди фаннњои дигар низ бо назардошти маълумот ва технологияи муосир маълумот дошта бошад, то ин ки дар раванди таълим дар мактаб ба њадафи хеш ноил гардад.


1st COURSE - 1ST TERM

MY SCHOOL

At the age of 6 or 7 all boys and girls go to school. I went to school too. The number of my school is # 1. Our school is large and light. It is neither old nor new. There is a schoolyard around it. It is a pity, but there are no flowers near the school. You can see a sports ground behind the school. Sometimes we have physical training les­sons there.

Our school has got three floors. There is a workshop on the ground floor. It is big. There are all kinds of tools and ma­chines there. The boys of our school have a wood-work room too. They learn to make things of wood in this room. There is a room for manual work for girls. It is not on the ground floor, it is on the sec­ond floor. There are some computer classes, and pupils like such school subjects as Com­puting. If you enter the school and go to the left you see a dining-room. Here pupils and teachers have their breakfast and dinner. The dining-room is a clean one. There are many nice pictures on the walls. There is a gymnasium near the dining-room. All pupils like to go there, because they like physical training lessons. Our school has got a library. It is on the ground floor too. There are a lot of inter­esting new and old books in it. But our li­brary has no reading-room. Our school has got many classrooms. We have got two English classrooms. His­tory, Geography and Physics classrooms and others. They are big and light and each of them has got two large windows with green curtains, flowers on the win­dow-sills, a bookcase near the door, the blackboard on the wall. The teacher's table with many books on it is situated not far from the black­board. There are twenty desks and some com­fortable chairs in the classrooms. There is a TV set in each classroom. Sometimes it is used during the lessons. There is a school hall on the second floor where meetings and conferences take place. We organize concerts, parties when we celebrate our holidays. Pupils of our school sing songs and dance modern and folk dances and perform some plays there. The last bell is organized at our school in a proper way. It is a very re­markable day in the life of all the pupils. The pupils of the first form and the pu­pils of the eleventh one are preparing for this day with great pleasure. The teachers' room is on the second floor. There are tables and chairs for teachers, a TV set and a telephone there. It is a comfortable and cozy room and the teachers like to spend their free time in it. I like my school. I go there and get knowledge.

MY FUTURE PROFESSION

What I would like to become? This question puzzles me greatly. Every job has its elements of difficulties and interest. I think that nearly all the professions are very important in life. But to choose the right occupation is very difficult, because we must take in to consideration many factors. We must consider our personal taste and our kind of mind. At the same time we must satisfy the requirements of our society and people’s needs in one profession or another.

The end of school is the beginning of an independent life, the beginning of a more serious examination. In order to pass that very serious exam we must choose the road in life which will help us best to live and work. Each boy and girl has every opportunity to develop mind and use knowledge and education received at school. Some may prefer to work in factories or works, others want to go into construction: to take part in building power stations and new towns. Many opportunities to work and to satisfy at the same time the requirements of the society and your own personal interest are offered in the sphere of the services transport, communications and many others.

I have a specially liking for to become a teacher. I like this profession because it very interest.

MY HOBBY

What is a hobby? It is what you can and like to do, when you have free time. We choose a hobby according to our character and taste. When we have a hobby our life becomes more interesting.

Very often our hobby helps us to choose our future profession because we learn a lot of new things.

Many people are interested in music. They collect records. Others like to read and collect books. People living in cities and towns like to be closer to nature and they spend their free time in the country.

Some of us go on hikes, some like to work in their gardens, take photographs or knit. For example, gardening and growing roses is the most common hobby among Englishmen. Both grown-ups and children are fond of playing different computer games. It has become one of the numerous hobbies. I have got a hobby too.

My name is Nozanin. Sometimes I have got some free time. As my hobby is cook­ing I like to make cakes and pies. My cakes are very tasty, but I like pies best of all. I'll tell you how I make pies with cab­bage. First of all I take a head of cabbage, cut and put it into a frying-pan. Then I take carrot and peel it. By the way I have a very comfortable grater at home. I like to use it when I make my pies. I usually grate carrot, onion using my favorite grater. I put grated carrot into the fry­ing-pan, then I salt cabbage and carrot to my taste, mix them and add some water. Then I stew these vegetables in the fry­ing-pan. I usually buy some paste for my pies.

I cut up paste, roll it and make small pies. Then I put pies with stewed cabbage into the oven. It takes twenty minutes to bake them. My parents and friends like to eat my pies. I advise you to make such pies and I hope that you'll like them too.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)