АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матеріали для самоконтролю. 1.Хворий С., 45 роківпоступив у клініку зі скаргами на сильний стискуючий біль за грудиною, з іррадіацією в ліву руку та шию

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 3. В. Задачі для самоконтролю
 4. Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці.
 5. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 6. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 7. ІІІ. Інструменти і матеріали для роботи. Правила безпечної праці з інструментами.
 8. Керамічні матеріали та вироби.
 9. Конструктивні системи, будівельні матеріали та методи будівництва житла
 10. Матеріали для самоконтролю
 11. Матеріали для самоконтролю

1.Хворий С., 45 роківпоступив у клініку зі скаргами на сильний стискуючий біль за грудиною, з іррадіацією в ліву руку та шию. З анамнезу відомо: захворів раптово, на роботі після конфліктної ситуації виник інтенсивний стискуючий біль за грудиною, з’явилася слабкість. Вживання хворим крапель валеріани, валідолу ефекту не дало. Через 45 хв. після виникнення нападу болю лікар ШМД ввів наркотики в/венно. Інтенсивність болей зменшилась. Хворий був привезений в клініку. Під час огляду: стан хворого тяжкий, блідість, пульс 87 уд/хв., ритмічний. Межі серця не змінені. Ослаблення тонів серця. АТ 110/70 мм рт. ст. Дод. методи обсеження: лейкоцити – 10,5*109 /л, ШОЕ – 14 мм/год, СРБ – 2 мм, АСТ– 1,3 ОД. ЕКГ – ритм серця синусовий ,ЧCC – 87 уд/хв. глибокий зубець Q, підйом сегменту ST, що зливається із зубцем Т в І, аVL,V3-5, конкордатні зміни Т, сегменту ST в ІІ, ІІІ, aVF.

Ваш діагноз?

Тактика лікування?

2. Ознаки гострого великовогнищевого інфаркта міокарда зареєстровані у відведеннях І, аvL, v1-6, Апt, Іпf по Небу. Ця локалізація характерна для:

1. Задньодіафрагмального інфаркта міокарда

2. Передньосептального інфаркта міокарда

3. Передньо-перетинково-верхівочного інфаркта міокарда

4. Передньо-перетинково-верхівочно-бічного інфаркта міокарда

5. Задньобазального інфаркта міокарда

3. Для лівошлуночкової недостатності характерними симптомами є вказані нижче, за винятком:

1. Задишки при фізичному навантаженні

2. Ритму перепелиці

3. Набухання шийних вен

4. Крепітації біля основи легень

5. Серцевої астми

4 Депресія сегмента SТ вважається реципрокною при появі:

1. Патологічного зубця Q

2. Ознак трансмуральної ішемії на протилежній стінці

3. Ознак трансмурального пошкодження на протилежній стінці

4. Наявності "коронарного" зубця Т на протилежній стінці

5. У диференціації нестабільної стенокардії та дрібновогнищевого ІМ найважливішими факторами є:

1. Тривалість больового синдрому

2. Динаміка ЕКГ

3. Підвищення активності сироваткових ферментів

4. Тривалість змін ЕКГ

6. Ізосорбід динітрат:

1. Збільшує коронарний кровоплин

2. Викликає веноконстрикцію

3. Знижує артеріальний тиск, може викликати метгемоглобінемію

4. Ефективний лише протягом 5 хвилин при сублінгвальному застосуванні 

Література

1. Амосова К.М. Показники системного запалення та ендотеліальної функції у хворих на гострий інфаркт міокарда із зубцем Q похилого віку та їхні зміни на тлі лікування інгібітором АПФ спіраприлом у різних дозах / К.М. Амосова, Чоп'як В.В., Рябцев О.В., Карел Н.О. // Укр. терапевт. журнал. – 2005. - №3. – С.23-28.

2. Карлов С.М. Эффективность тромболитической терапии в острый период инфаркта миокарда у больных пожилого и старческого возраста / Карлов С.М., Колиушко Г.И., Сиротников Е.Л. // Український терапевтичний журнал. – 2002. – №1. – С. 28-31.

3. Драпкина О.М. Роль шаперонов в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и кардиопротекции / О.М. Драпкина, Я.И. Ашихмин, В.Т. Ивашкин // Российские Медицинские Вести –2008. –Т XIII,№1. – С.56-69.

4. Коваленко В.М. Хвороби системи кровообігу в Україні: проблеми і резерви збереження здоров'я населення/ В.М. Коваленко, А.П. Дорогой // Серце і судини.— 2003. – № 2. – С. 4-10.

5. Мухарлямов Н.М. Ультразвуковая диагностика в кардиологии/ Н.М. Мухарлямов, Ю.Н. Беленков – М.: Медицина, 1981. – 158 с.

6. Шиллер Н. Клиническая эхокардиография/ Н. Шиллер, М.А. Осипов – М.: Медицина, 1993. – 347 с.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)