АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матеріали для самоконтролю. а) Питання для самоконтролю:

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 3. В. Задачі для самоконтролю
 4. Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці.
 5. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 6. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 7. ІІІ. Інструменти і матеріали для роботи. Правила безпечної праці з інструментами.
 8. Керамічні матеріали та вироби.
 9. Конструктивні системи, будівельні матеріали та методи будівництва житла
 10. Матеріали для самоконтролю
 11. Матеріали для самоконтролю

а) Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення процесу соціалізації.
2. Чим відрізняються агенти первинної та вторинної соціалізації?
3. Проаналізуйте процес соціалізації медичного працівника. Хто виступатиме агентами його соціалізації?
б) Тести, задачі для самоконтролю:

1. Соціалізація – це

a) процес розвитку людини;

b) процес набуття певних знань, навичок та вмінь;

c) процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства;

d) засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних норм та цінностей, що склалися у суспільстві.

2. Соціалізація особистості як процес засвоєння нею встановлених у суспільстві зразків поведінки та способів діяльності забезпечується, насамперед,

a) державою;

b) трудовим колективом;

c) правоохоронними органами;

d) сім‘єю, школою.

3. Соціалізація — це:

А) процес засвоєння індивідом протягом свого життя соціа­льних норм та культурних цінностей того суспільства, до якого він належить, набуття об'єктивної належності та суб'єктивного ототожнення з конкретною соціальною гру­пою, спільнотою, класом;

B) процес взаємодії людини з соціальним середовищем, під час якого узгоджуються вимоги й очікування його учас­ників;

C) втрата особистістю об'єктивної належності до даної соціа­льної групи без наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субкультури.

4. Який період у житті людини охоплює процес соціалізації?

A) від народження до повноліття;

B) від повноліття до старості;

C) від народження до старості.

5. Процес, у ході якого й за допомогою якого люди вчаться пристосовуватися до соціальних норм, тобто процес, що робить можливим продовження суспільства й передачу його культури між поколіннями:

a) інституціоналізація;

b) соціалізація;

c) секуляризація;

d) статусна кристалізація.

6. Багатозначне поняття, що позначає: певний рівень суспільного розвитку матеріальної й духовної культури суспільства; період розвитку суспільства, що випливає за варварством; конкретний культурно-історичний тип розвитку суспільства:

a) еволюція;

b) акультурація;

c) інституціоналізація;

d) цивілізація.

7/ Будь-яка дія, у ході якого зовнішні акти або психологічні акти одного соціального фактора викликають відповідну реакцію іншого соціального фактора у формі його зовнішніх актів або психічних переживань:a) етнометодологія;

b) соціальна взаємодія;

c) соціалізація;

d) модернізація.

8. Період соціалізації, що збігається з дитячим віком:

a) первинна;

b) вторинна;

c) ресоціалізація;

d) інтерналізація.

в) Задачі і завдання для самоконтролю:

1. Розташуйте людські потреби згідно «Ієрархічної теорії потреб» А.Маслоу:


потреба в автомобілі, потреба з’їсти піцу, бажання стати головним лікарем лікарні, потреба у відпочинку на Буковелі, бажання бути депутатом міської ради, бажання виспатися, потреба у власному охоронцю, бажання купити джинси Colins, потреба вживати противірусні препарати, бажання бути хорошим сином, бажання провести вечір з друзями, бажання бути волонтером.

2. Заповніть таблицю «Процес соціалізації особистості»

Соціалізація—
Соціальна адаптація Інтеріоризація
   
  Екстеріоризація
 

3. Заповніть таблицю:

Основні компоненти процесу соціалізації
Фактори соціалізації:  
Періоди соціалізації  
Основні стадії соціалізації:  
Агенти соціалізації  

 

IV. Рекомендована література:

Основна:

Соціологія. Курс лекцій /За ред.. В.М. Пічі. – Львів, 2002, стор.73-83

Додаткова:

Бекешкина И.Э. Структура личности: Методологический анализ. – К., 1986.

Дмитриева Е.В. Социология здоровья: Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.

Кравченко А.И. Социология . – М., 2006.

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник. – К., 2005.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М., 1986.

Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную специальность): Руководство. – М., 2002.

‡агрузка...

Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.

Хабибуллин К.Н. Медицинская социология. Учебное пособие. – CПб., 2000.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)