АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хабарландыру ... туралы

Читайте также:
  1. Арыстан Баб кесенесі туралы
  2. Арыстан Баб кесенесі туралы

A) жүк
B) жүк тасымалдау
C) жүкті тіркеу
D) жүк сату

4. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз.Ел табиғатындағы тепе-теңдікті сақтауға деген көмегі өлшеусіз көбелектерді қорғауға 30 мың доллар бөліп отыр.

A) мардымсыз

B) жоқ

C) шексіз көп

D) азғана

5. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз:Өзінен қалған мол ақшаны бірнеше салада сыйлықтар беруге аманаттап кеткен.

A) өсиет қалдырмаған
B) тапсырды
C) өсиет қалдырды
D) ұсынды

6. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз:Он алты жасымнан өз бетіммен

жырлауға бел байладым.

А) айтты

В) білмедім

С) көрген

D) кірістім

7. Сөйлемді толықтырыңыз.

Ата –бабамыздың басты мұраты...

А) соғыс

B) байлық, мансап

C) ар мен намыс

D) жауласу, жаулау

8. Сөйлемді толықтырыңыз.

Ар-ұятың, намысың болмаса, денсаулығың да болмайды, себебі ….

А) жақсы ұйықтайсыз

B) жаның сау болса да, тәнің сау болмайды

C) жаның сау болса, тәнің сау болмайды

D) жаны саудың –тәні сау

9. Нұсқау: сөйлемді толықтырыңыз.

Конференция бүгін сағат 10.00-де басталады, ....

A) ертең келіңіз
B) кешікпей келіңіз
C) түстен кейін келіңіз
D) кешке келіңіз

10. Сөйлемді толықтырыңыз.

Бүгін далада жаңбыр жауып тұр.....

A) Сөмкеңізді алыңыз

B) Кешке киноға барамын

C) Оқулығымды беріңізші

D) Қолшатырыңызды ұмытпаңыз

11. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Көлемді білдіретін сөздер тобын табыңыз:

A) жазық, томпақ, қисық, шаршы

B) орасан, кең, тар, биік, терең

C) тегіс, кедір-бұдыр

D) ыстық, жылы, салқын, суық

12. Дұрыс жауабын таңдаңыз.Адам қабілетін білдіретін сөздер тобын табыңыз.

A) бақытты, қуанышты, бақсыз

B) ұқыпты, жалқау, еріншек

C) дарынды, ақылды, тапқыр

D) тиянақты, тындырымды, ұқыпсыз

13. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Адам ақылымен ..........................

A) нұрлы
B) бай
C) бай, кедей
D) жақсы

14. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Сіздің досыңыз сізді қонаққа шақырды, бірақ сіздің жұмысыңыз көп болып тұр.

Сіз оған не деп жауап берер едіңіз?

A) кешір, менің көңіл күйім болмай тұр, сондықтан мен бара алмаймын

B) үлкен рахмет, мен міндетті түрде барамын

C) кешір, менің жұмыстарым көп мұғаліммен кездесемін

D) мен досыммен ертең Астанаға кетемін

15. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Жалғыз ағаш орман ......................

A) болмас
B) болады
C) болыпты
D) болған

16. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Егер сабаққа көбірек дайындалсаң, ................ тапсырасың.

A) жаман
B) өте жаман
C) жақсы
D) жақсы, жаман

17. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Ағаш кессең, ұзын кес, қысқартуың .............

А) қиын

B) оңай
C) қиын, оңай
D) қиын, оңай, жеңіл

18. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Айжан бота көзді қыз. Оның шашы да ұзын. Ол туралы басқалар не айтады?

A) Айжан – ақылды қыз

B) Айжан – өте әдемі, сұлу

C) Айжанның мінезі жақсы

D) Айжан жақсы оқушы

19.Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Сіздің досыңыз кейде сабаққа келмейді. Сіз оған қандай кеңес берер едіңіз?

‡агрузка...

A) газет оқы

B) жаңалық тыңда

C) хабар тыңда көп білесің

D) сабақты көп жіберсең, емтихин тапсыра алмайсың

20. Нұсқау: сөз тіркестерінің аудармасын көрсетіңіз.

а. Қызығушылық білдіру 1. установленный срок

ә. саяси пікір 2. выражать заинтересованность

б. белгіленген мерзім 3. политическое мнение

в. апталық басылым 4. политически значимый

г. саяси маңызды 5. еженедельная печать

д. санаткерлік даму 6. развивать образование

ж. жан жақты даму 7. развивать всесторонне

з. білімді дамыту 8. интеллектуальное развитие

 

№2 аралық бақылау

Бақылау түрі: тестік тапсырмалар

1. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

«Экономист» Алматы қалалық бизнес мектебі 1-11 сыныпқа дейін оқытады. Мекен жайы: Алматы қ. Жароков көшесі, 75 үй. тел: 48-92-03

Мектеп ... шақырады

A) туған күнге

B) оқуға

C) демалуға

D) жұмыс істеуге

2. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

Көкшетау қаласы. «Зеренді қонақ үйі» 1-14 тамызда кинофистиваль болады. Көл, күн және жақсы кино.

Сізді Көкшетауға барып ... шақырады

A) қонаққа

B) күнге күюге

C) қонақ үйге жұмыс істеуге

D) демалуға, кино көруге

3. Дұрыс жауабын таңдаңыз.

5 – 8-ге дейінгі тапсырма. Хабарландыруды оқыңыз, тапсырмаларды орындаңыз.

Ақын Есенғали Раушановтың «Жас Алашта» жарияланған эсселері жеке кітап болып жарақ көрді. Кітап аты – «Құстар – біздің досымыз».

Хабарландыру ..... туралы

A) кітап
B) құстар
C) «Жас Алаш»
D) достар

4. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз

Ел үкіметі көлігі құжынаған ірі шосселердің бірін уақытша жабу туралы шешім қабылдады.

A) аздаған

B) азайған

C) қаптаған

D) жоқ

5. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз .

Кедейшілік пен байлықтан сақта, ырзығымды үзбесең болды

A) молшылық

B) ырыс, береке

C) байлық

D) кедейшілік

6.Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз:

Өз тарихыңа сай болу – ең қиын дүние.

А) жаны ашу

B) адал болу

C) лайықты болу

D) қаржы беру

7. Асты сызылған сөзге сәйкесін табыңыз:Қазақ-қырғыз даласының

көптеген даңқты ақындарымен кездестім.

А) белгісіз

В) ақылды

С) қызық

D) атақты

Е) сұлу

8. Сөйлемді толықтырыңыз.

Ата-бабамыздың өмірі де, өлшемі де....

А) жалғандық

B) байлық

C) ар-намыс

D) жау болу

9. Сөйлемді толықтырыңыз.

Баяғыда адам ардан тайса, атылатын еді. Себебі....

А) жоқ

B) Өлімнен ұят күшті

C) түсініксіз

D) әлі түсініксіз

10. Сөйлемді толықтырыңыз.

Бүгін лекциям көп, сондықтан ...

A) киноға барамын
B) қыдырамын
C) уақытым жоқ
D) тауға барамын

11. Сөйлемді толықтырыңыз.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)