АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип історизму в німецькій класичній філософії

Читайте также:
 1. I. Структурные принципы
 2. II. Принципы процесса
 3. II. Принципы средневековой философии.
 4. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 5. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 6. II.4. Принципы монархического строя
 7. III. Принцип удовольствия
 8. III. Принципы конечного результата
 9. III. Принципы конечного результата.
 10. IV. Принцип реальности
 11. V.по функциональному принципу.
 12. VI. Биоэнергетические принципы аналитической терапии

Термін «історичність» вперше з’явився в німецькій філософській літературі більше 180 років тому, але його не можна віднести до числа тих понять, без яких не може обійтися жоден словник з філософії.
«Історичність» бере свій початок у глибині топологічних змін історичної свідомості: приблизно з 1750 р. в німецькій мові затверджується позначення для нової ідеї «власне історії». Історія перестає бути зібранням прикладів з минулого і з’єднує тепер в одне ціле подія і його репрезентацію.

Найважливішою причиною цього послужила поспішність, з якою мислителі того часу постаралися вирішити проблему єдності історії пантеистическими і об’єктивно-ідеалістичними теоріями її прогресивного розвитку. Філософія історії, озброєна принципом історизму, затулила безпосередній досвід відкритості історії майбутнього, непередбачуваність історії та унікальність кожної людської істоти, — що в цілому і становить умови креативності та автентичності історичної події. У свою чергу, цьому було своє пояснення, відсилає нас до історичної свідомості: для схожого, за висловом Лессінга, на мрійника людини рубежу XVIII-XIXeB. «Неможливо чекати майбутнє, і він сам прагне прискорити його, для чого йому набувати, якщо те, що він вважає кращим, на ділі не може бути реалізовано в якості кращого протягом часу його життя?» Це самоускорением тимчасовості відбирає у справжнього можливість випробувати його як справжнє і ховається в майбутньому, в якому не схоплене протікає даний виявляється заручником історичної філософії. Саме з цим «кризою» історичної свідомості, який у подальшому отримував все нові форми, і пов’язані труднощі на шляху до справжнього місця тематики історичності в гуманітарному знанні. Заклик повернутися до природи, її універсального єдиний-ству, інтерес до пантеїстичної філософії Спінози, понятий з органічною точки зору,

віталістичних розгляд природи розділила ціла плеяда німецьких мислителів останніх десятиліть XVIII в.: Гердер, Лессінг, Гете, Шиллер, В. фон Гумбольдт, Гельдерлін, Шеллінг, романтики — Новаліс, Шлейермахер, брати Шлегель. Ще однією рисою того часу було захоплення класичної античної поезією і культурою. Завдяки Ф. Шлегелю в 1795 р. стало популярним відбувається від Бюргера та І. Боса слово «Griechheit», яке, хоча й було висміяне Шиллером, використовувалося як стійкий термін В. фон Гумбольдтом в його міркуванні про грецький характері 1808.Філософська та історична свідомість XVII а. в цілому, а не в межах однієї тільки філософії історії дозволяє виявити зазор між «так званої історичністю» і власної тематикою історичності. Несподіваним, але вірогідним виглядає твердження, що досить близько до справжньої тематизації історичності перебував І. Кант. Принаймні, про це говорить його беззастережно позитивну відповідь на перше з поставлених питань. Метаісторичних характер поняття «історичність» тематично зближує його з етикою Канта. В основі і того, і іншого лежить пошук критерію можливості історичних перетворень, що вже на межі XVIII-XIX ст. стало для людини вирішальним питанням його життєвого вибору. Таким чином, історичний досвід і філософія XVII в. закладають основи для теми історичності. Це дає право розглядати наступні спроби її тематизації в екзистенціалізмі, феноменології та герменевтиці лише як варіанти самостійної теми філософії, що вимагає для свого розкриття автономії методу і власної групи понять.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)