АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 3. Адміністративні методи державного управління.
 4. Аналіз активів та пасивів підприємства
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 8. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 9. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами
 10. Аналіз платоспроможності підприємства
 11. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 12. Аналіз структури капіталу підприємства

У системі стабілізаційних заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризового фінансового стану, важливу роль відведена його санації. За визначенням економіста І. А. Бланка, санація – це система заходів по фінансовому «оздоровленню» підприємства, які реалізуються за допомогою сторонніх юридичних або фізичних осіб, направлених на недопущення об'яви підприємства-боржника банкрутом і його ліквідацію.

А. М. Поддєрьогін дає таке визначення цього терміну: санація – це комплекс послідовних взаємопов'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. Тобто, санація – це сукупність усіх можливих заходів, які можуть забезпечити фінансове оздоровлення підприємства.

В умовах ринкової економіки санація підприємства є важливим інструментом регулювання структурних змін і входить в систему найбільш дієвих механізмів фінансової стабілізації підприємства.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішню і внутрішню санацію. Внутрішня санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за рахунок його власних ресурсів. Зовнішня санація передбачає участь в ній сторонніх осіб (банків, кредиторів, держави).

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження платоспроможності підприємства, скорочення всіх видів заборгованостей, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Система захисних фінансових механізмів при загрозі банкрутства залежить від масштабів кризи. При незначній фінансовій кризі достатнім є нормалізація поточного фінансового стану, збалансування і синхронізація припливу і відпливу грошових коштів. Глибока фінансова криза вимагає використання всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів фінансової стабілізації.

Проводиться комплексний аналіз господарської діяльності підприємства, в якому виявляють зовнішні та внутрішні причини кризи, види кризи, її глибину та реальний стан підприємства.За результатами такого аналізу приймають рішення щодо санації підприємства або її недоцільності. Рішення про проведення санації підприємства може прийматися з ініціативи:

· суб'єкта господарювання;

· фінансово – кредитної установи;

· центральних органів виконавчої влади;

· органів місцевого самоврядування;

· національним банком України;

· відповідних контролюючих органів у межах їх повноважень (коли існує

загроза неплатоспроможності та оголошення підприємства банкрутом).

Рішення про фінансове оздоровлення підприємства може прийматися у досудовому порядку і у рамках судових процедур, які застосовуються до банкрута.

Судова санація — це система заходів для відновлення платоспроможності боржника, які здійснюються власником підприємства з метою запобігання його ліквідації. Ці заходи передбачають реорганізацію управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово – економічних, правових питань і проводяться згідно з чинним законодавством до початку порушення справи про банкротство. В рамках цієї санації підприємству – боржнику може бути надана фінансова допомога його кредиторами і іншими особами в межах заходів щодо запобігання банкрутства.

Санація підприємства в рамках судових процедур передбачає застосування таких процедур: розпорядження майном боржника; мирова угода; відновлення платоспроможності боржника; ліквідація підприємства – банкрута. Для виведення підприємства з кризової ситуації складають бізнес – план фінансового оздоровлення підприємства шляхом комплексного використання всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів фінансової стабілізації.

В залежності від масштабів кризового стану підприємства можливі два основних напрями її здійснення:

—санація підприємства шляхом його реструктуризації (реорганізації);

—санація підприємства спрямована на рефінансування його боргу.

У методичних рекомендаціях щодо проведення санаційної реструктуризації, затверджених Міністерством економіки України, наведено таке визначення реструктуризації – це проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

‡агрузка...

Така санація здійснюється при значних масштабах кризи фінансового стану підприємства. При цьому здійснюється ряд реорганізаційних процедур, які забезпечують більш ефективне управління підприємством.

Санація підприємства, направлена на рефінансування його боргу може здійснюватись шляхом:

· дотацій і субсидій за рахунок коштів держави;

· державне пільгове кредитування – здійснюється, як правило, по тій же групі підприємств і при тих же умовах, що і в першому випадку.

· державна гарантія комерційним банком по кредитам, виданим підприємством, що підлягає санації;

· цільовий банківський кредит – здійснюється, як правило, комерційним банком, який обслуговує дане підприємство, після аудиту його господарської діяльності.;

Можливі і інші форми виведення підприємства із кризи як за рахунок зовнішніх (лізинг, факторинг, тимчасова відмова від виплати дивідендів, виконання соціальних програм і ін.), так і за рахунок внутрішніх джерел (зниження собівартості продукції, скорочення постійних витрат, більш ефективне використання потужності, зниження частки прибутку спрямованого на споживання, реалізація неліквідів, зниження інвестиційної активності і т. ін.).Стратегічний механізм щодо санації підприємства-боржника має бути спрямований на підтримку фінансової стабілізації протягом тривалого періоду.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке банкрутство та які види банкрутства існують?

2. У чому полягають основні причини банкрутства?

3. Які завдання вирішуються при запровадженні політики антикризового управління?

4. Які показники підлягають аналізу при оцінці ймовірності банкрутства?

5. Що таке факторні дисримінантні моделі?

6. Який вигляд має чотирьох факторна модель Альтмана?

7. Що таке фінансова санація?

8. Які існують види фінансової санації?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)