АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Читайте также:
 1. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 2. Аксіома потенційної небезпеки.
 3. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 4. Баланс інтересів як необхідна умова безпеки соціальних систем
 5. Біологічні небезпеки
 6. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 7. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 8. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 9. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 10. Визначення ступеню хімічної небезпеки об'єктів господарської діяльності та адміністративно-територіальних одиниць.
 11. Використання підприємством паспортів безпеки речовини
 12. Вимоги забезпечення пожежної безпеки на підприємствах поліграфічної галузі

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 „Процеси машини та обладнання АПВ” та 6.070101 “Транспортні технології

(автомобільний транспорт)”

 

 

Миколаїв

2013р.

УДК 629.113

ББК 39.33

Методичні рекомендації підготували:

Артюх В.О. ассистент

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри ТТ і ТС д.т.н., доц. Думенко К. М.

Рецензенти:

Тимошевський Б.Г. – д.т.н., професор, зав. кафедри “Двигуни внутрішнього згорання” НУК.

Табацков В.П. – к.т.н., доцент кафедри „Загальнотехнічних дисциплін” Миколаївського державного аграрного університету.

 

Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 „Процеси машини та обладнання АПВ”/ Уклад.: [В.О. Артюх, І.В. Бортнік] – Миколаїв: МДАУ, 2012

 

 

Друкується за рішенням методичної комісії факультету механізації с.г. МДАУ від “ ” 2013р Протокол №

 

 

Надруковано в кількості 40 примірників

©Миколаївський державний аграрний університет

ЗМІСТ

Вступ. 4

Техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт5

Лабораторна робота № 1.Визначення зольності твердого палива 7

Лабораторна робота №2.Визначення щільності нафтопродукту 11

Лабораторна робота №3.Визначення температури спалаху 14

Лабораторна робота №4. Визначення корозійних властивостей бензину 18

Лабораторна робота №5. Визначення фракційного складу 22

Лабораторна робота №6.Визначення концентрації фактичних смол. 30

Лабораторна робота №7.Визначення октанового числа автомобільного бензину 35

Лабораторна робота №8. Визначення цетанового числа дизельного палива по збігу спалахів 41

Лабораторна робота №9.Визначення в’язкості нафтопродукту 49

Лабораторна робота №10.Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі 51

Лабораторна робота №11.Визначення моторних властивостей та термоокислювальної стабільності змащувальних масел. 57

Лабораторна робота №12.Визначення в’якості низькозамерзаючих охолоджувальних рідин 62

Лабораторна робота №13Визначення колоїдної стабільності пластичних мастил 67Література70

Додатки 71

 

Вступ

Ефективне, довгострокове та надійне використання сільськогосподарської техніки у значній мірі залежить від якості паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин, а також від грамотного із використання. Тому інженерно-технічним працівникам, організуючим експлуатацію цієї техніки,

необхідно знати основні властивості та особливості застосування нафтопродуктів, засади раціонального та економічного їх використання.

У навчальній програмі по спеціальності 6.091900 “Механізація сільського господарства” передбачено виконання лабораторних робіт, де студенти знайомляться з товарними нафтопродуктами отримують практичні звички по оцінці основних якостей рідких палив, мастильних та технічних рідин, їх придатність застосування в автотракторній сільськогосподарській техніці;знайомляться з лабораторними пристроями.

Мета лабораторних робіт – закріплення теоретичних знань, отриманих при вивчені паливно-мастильних матеріалів. Дисципліна вивчається згідно болонської кредитно-модульної системи оцінювання знань.

Таблиця 1

Кредитно-модульна схема вивчення дисципліни “Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали”

№ модуля Назва модуля Всього годин кредитів Розподіл аудиторного навантаження Самостійна робота студентів Вагомість модуля у формуванні знань та умінь, %
лекції Лабораторно-практичні заняття
    1-й семестр    
1. 2.   Паливо для ДВЗ Мастильні матеріали і технічні рідини Всього 57 (1,58) 51 (1,41)   108(3)        
               

Таблиця 2

Оцінювання студентів за захист лабораторних робіт

Назва лабораторної роботи Бали
Відмінно Добре Задовільно
ЛР№1 Визначення зольності твердого палива 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№2 Визначення густини нафтопродукту 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№3 Визначення температури спалаху 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№4 Визначення корозійних властивостей бензину 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№5 Визначення фракційного складу 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№6 Визначення концентрації фактичних смол 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№7 Визначення октанового числа автомобільного бензину 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№8 Визначення цетанового числа дизельного палива по збігу спалахів 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№9 Визначення в’язкості нафтопродукту 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№10 Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№11 Визначення моторних властивостей та термоокислювальної стабільності змащувальних масел 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№12 Визначення в’якості низькозамерзаючих охолоджувальних рідин 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7
ЛР№13 Визначення колоїдної стабільності пластичних мастил 7-7,6 5,8-6,8 4,8-5,7

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ.

‡агрузка...

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які отримали інструктаж з охорони праці і розписались ц журналі реєстрації інструктажів з техніки безпеки.

Забороняється створювати джерела відкритого вогню, кидати палаючі речі у урни. Підчас праці у лабораторії по дослідженню палив, мастильних матеріалів та технічних рідин, необхідно пам’ятати , що усі нафтопродукти вогне- та вибухонебезпечні, пари їх отруйні, вони можуть уражати органи дихання, також і шкіру.

При нещасному випадку необхідно надати постраждалому першу домедичну допомогу:

· При отруєні парами бензина , бензола потерпілого вивести або винести на свіже повітря ;

· При ослабленому диханні або втрати свідомості дати понюхати нашатирний спирт, а якщо дихання зупинилось, негайно почати робити штучне дихання;

· При попаданні етелірованого бензина на шкіру необхідно негайно уражене місце промити гасом, а потім теплою водою з милом;

· Якщо етелірований бензин потрапив у шлунок, необхідно негайно його промити, для чого дати випити постраждалому якового більше теплового молока або ж 10...15%-ний розчин магнезії;

· При подразнені оболонок нафтопродуктами їх необхідно промити 2% ним розчином пит’євої соди;

· У випадку опіку першого ступеня уражене місце промивають чистою водою , а потім змащують спиртом.

При опіках другого та третього ступеня на уражену частину шкіри необхідно накласти пов’язку;

· При опіках шкіри лучами уражене місце промити слабим розчином уксусної кислоти;

· При опіках шкіри кислотами її промивають великою кількістю води, а потім слабким розчином соди або нашатирного спирту;

· У випадку порізів, особливо скляними речами, необхідно обережно видалити скалки, залити йодом та перев’язати бинтом.

При порушенні вимог техніки безпеки студент усувається від виконання лабораторних робіт і проходить повторний інструктаж по техніці безпеки.

Студент забов’язан сурово виконувати методику виконання лабораторних робіт.

Вмикати прибори тільки після огляду їх викладачем та перевірки знань студентами виконання досліду.

Наливати досліджувані нафтопродукти та рідини у спеціальні посудини, виміри проводити обережно, не розхлюпувати їх та не розливати.

Робоче місце повинно бути чистим і не мати непотрібних засобів, посуди, реактивів. На робочому місці повинні бути тільки зошити та ручки.

При нагріванні досліджуваних рідин не дивитися згори у отвори колб та пробірок, не покидати робоче місце до закінчення роботи .

При нагріванні легкозагоряючих рідин користуватися водяною або пісчаною банею, закритим електронагрівальним приладом.

Залишки нафтопродуктів зливати у спеціальні місткості.

У випадку згорання нафтопродуктів необхідно швидко виключити нагрівальні пристрої, а також вентиляцію. Усі пожежонебеспечні речі винести з переміщення. Для гасіння пожежі необхідно застосувати вуглекислотні, порошкові вогнегасники та кошму.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)