АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні основи. При роботі в двигуні фізичні і хімічні властивості змащувального масла змінюються

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Загальні відомості й теоретичні положення
 3. Загальні теоретичні відомості
 4. Загальні теоретичні положення
 5. Загальнотеоретичні засади
 6. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
 7. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи теорії ймовірностей та комбінаторики
 8. Змістовний модуль 3.Теоретичні основи математичної статистики
 9. Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 10. Короткі теоретичні відомості
 11. Короткі теоретичні відомості
 12. Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст.

При роботі в двигуні фізичні і хімічні властивості змащувального масла змінюються. Внаслідок цього у маслі накопичуються нейтральні сполуки у вигляді смол, асфальтенов, карбонів і інших сполук глибокого окислення масел, а також кислі речовини – органічні кислоти. Продукти окислення масел сприяють утворенню лака і нагару на деталях поршневої групи, що може привести до закоксовування поршневих кілець.

Термоокислювальна стабільність характеризує властивість масла під дією високої температури утворювати на поверхні деталей двигуна лакові відкладення.

Термоокислювальна стабільність моторного масла вимірюється часом (хвилини), на протязі якого досліджуємо масло при температурі + 250 С перетвориться в залишок, складающийся з 50% робочої фракції і 50% лаку.

Моторні властивостімасла оцінюються випарованістю, кількістю робочої фракції і лаку, які утворюються за визначений час, а також критичною температурою лакоутворення, тобто максимальною температурою, при якій за 30 хвилин утворюється не більше 3% лаку.

Ці показники служать для умовної оцінки схильності масел до утворення лакових відкладень на деталях двигуна і ефективності присадок, зменшуючих лакоутворення.

Проведення досліду. Для оцінки моторних властивостей і визначення термоокислювальної стабільності використовують апарат Папок (рис.6.1). В апарат входять набір сталевих випаровувачів діаметром 21,2мм для масла 0,035...0,04г, а також алюмінієві підставки для випаровувачів.

Перед випробуванням апарат встановлюють у витяжному шкафу, перевіряють по рівнеміру горизонтальність його розташування. Диск встановлюють на нагрівальну пластину, у гніздо диска кладуть металевий сплав з температурою плавління не вище 200 С (наприклад, сплав Вуда).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)