АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні основи. Температура спалаху, це найнижча температура, при якій пари нафтопродукту, нагріваємого в певних умовах

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Загальні відомості й теоретичні положення
 3. Загальні теоретичні відомості
 4. Загальні теоретичні положення
 5. Загальнотеоретичні засади
 6. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
 7. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи теорії ймовірностей та комбінаторики
 8. Змістовний модуль 3.Теоретичні основи математичної статистики
 9. Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 10. Короткі теоретичні відомості
 11. Короткі теоретичні відомості
 12. Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст.

Температура спалаху, це найнижча температура, при якій пари нафтопродукту, нагріваємого в певних умовах, утворюють з навколишнім повітрям суміш, яка спалахує при піднесенні до неї відкритого вогню.

Температура спалаху характеризує вогненебезпеку усіх нафтопродуктів. У сучасний час температура спалаху є нормативним показником змащувальних масел, дизельних палив, а також Т-1, ТС-1, освітлювальних і тракторних гасів, і бензинів –розчинників. По температурі спалаху можна скласти уяву про характер вуглеводів, що входять в його склад, а також про наявність легковипаровуючих компонентів. Висококиплячі вуглеводні підвищують температуру спалаху і навпаки низько киплячі занижують її. Під час роботи двигуна при поданні бензину, або дизельного палива в змащувальне масло, його температура спалаху значно знижується, масло розріджується і збільшуються його витрати. Наприклад, при введенні в автомобільне масло 1% бензину, температура спалаху знижується з 200 С до 170 С, присутність в маслі 6% бензину зменшує температуру спалаху майже у два рази.

На температуру спалаху впливає атмосферний тиск і вологість повітря. Чим вище атмосферний тиск, тим вища температура спалаху.

Зміна температури спалаху при зміні тиску на 1 кПа складає

(4.1)

Температура спалаху з урахуванням поправки на барометричний тиск можна вирахувати по наступній формулі

(4.2)

де - барометричний тиск при визначенні температури спалаху, кПа;

- спостерігаємо температура спалаху при тиску , .

Підвищена вологість повітря знижує температуру спалаху, так як при цьому у пароповітряній суміші парціальний тиск повітря зменшується за рахунок присутності водяних парів.

В залежності від умов експлуатації нафтопродукту для визначення його температури спалаху застосовують прилади відкритого або закритого типу, які розрізняються між собою умовами випаровування в них досліджує мого нафтопродукту. У відкритому приладі температура спалаху буде вищою у порівнянні з температурою спалаху визначеною у закритому приладі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)